Yhteisömanageri

Johdanto

Yhteisömanageri hoitaa pelialan yrityksen ja pelaajien muodostamien yhteisöjen välisiä suhteita. Yhteisömanageria voidaan kutsua myös yhteisöjohtajaksi, yhteisövastaavaksi tai Community manageriksi. Yhteisöllisyyden rakentamisen lisäksi työhön kuuluu viestintää ja markkinointia. Tehtäviin kuuluu mm. osallistua keskusteluun, vastailla viesteihin ja välittää pelaajien näkemyksiä pelialan yritykselle. Yhteisömanagerit myös tuottavat sisältöä sosiaaliseen mediaan ja järjestävät erilaisia tapahtumia. Työssä tarvitaan hyviä viestintätaitoja, sosiaalisuutta ja markkinointiosaamista.

Työtehtävät

Yhteisömanageri hoitaa pelialan yrityksen ja sen asiakkaiden eli pelaajien muodostamien yhteisöjen välisiä suhteita sekä yhteiskuntasuhteita esimerkiksi mediaan päin. Yhteisömanageri työskentelee digitaalisia pelejä kehittävän tai julkaisevan yrityksen palveluksessa.

Yhteisömanageri toimii asiakasrajapinnassa, jossa yrityksen tuotteet ja palvelut sekä asiakkaat ja heidän odotuksensa ja näkemyksensä kohtaavat. Yhteisömanageri antaa peliyritykselle kasvot ja äänen sekä pelaaville asiakkaille tilaisuuden keskustella ja ilmaista mielipiteitään.

Yhteisömanagerin työnkuva riippuu työnantajayrityksen koosta, vastuualueiden jaosta ja omasta osaamisesta. Roolit vaihtelevat sivuston keskustelevasta ylläpitäjästä tai blogin kirjoittajasta viestinnän tai markkinoinnin asiantuntijaan, joka osallistuu asiakkuudenhallinnan, markkinoinnin ja liiketoimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Yhteisömanagerin ydintehtävänä on luoda, kasvattaa ja johtaa verkkoyhteisöä, jonka foorumina toimii useimmiten pelialan yrityksen tai tietyn pelin virallinen sivusto. Tehtävänä on varmistaa avoin vuorovaikutus peliä kehittävän yrityksen ja pelaajayhteisön välillä sekä pitää huolta vanhoista ja uusista asiakkaista.

Yhteisömanageri rakentaa yhteisöllisyyttä osallistumalla itse keskusteluun sekä vastailemalla pelaajien kysymyksiin ja viesteihin. Uusin avauksin autetaan pitämään keskustelu käynnissä. Yhteisömanageri voi toimia keskustelupalstan ylläpitäjänä ja moderaattorina, jolloin hän laatii yhteisön säännöt ja valvoo niiden noudattamista sekä toivottaa uudet yhteisön jäsenet tervetulleiksi ja opastaa heitä tarvittaessa.

Yhteisöllisyyden rakentamiseen kuuluu myös asiakkaiden kuunteleminen. Pelaajien kokemuksia, näkemyksiä, tuntemuksia ja muuta palautetta välitetään eteenpäin omalle työnantajalle. Tällä on suuri merkitys myös pelien kehittämisen kannalta. Tehtäviin voi kuulua myös kyselytutkimusten tai tyytyväisyyskyselyjen järjestämistä. Keskustelujen ja uutisten jatkuva seuraaminen eri medioissa on osa työtä.

Tehtäviin voi kuulua myös vastaamista yhteydenottoihin tai palautteeseen, joka saapuu verkkosivuston yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin kautta, joskus myös puhelimitse. Työhön voi kuulua myös ohjeiden antamista esimerkiksi pelin asentamiseen tai asetuksiin liittyen. Teknisen tuen ohjeita välitetään yhteiselle foorumille.

Yhteisömanagerin työhön kuuluu myös viestintää ja markkinointia, joka tähtää peliyrityksen ja sen tuotteiden näkyvyyden lisäämiseen sekä brändin eli positiivisen maineen vahvistamiseen. Kanavina käytetään mm. virallista pelisivustoa, muita verkkosivustoja, uutissivustoja, keskustelupalstoja, blogipalveluja sekä sosiaalista mediaa, esimerkkeinä Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Google+ ja Instagram.

Yhteisömanageri kirjoittaa keskustelupalstoille, laatii kolumneja ja artikkeleita verkkolehtiin, tekee juttuja blogeihin, twiittaa sekä tuottaa kuva- ja videoaineistoa. Esimerkiksi blogissa voidaan kertoa pelitalon kuulumisista, twitterissä pelin julkaisupäivän lähestymisestä ja YouTube-videossa esitellä pelin kehityksen uusimpia tuloksia trailereiden muodossa.

Markkinointiin liittyvät myös pelien ja niiden lisäosien mainostaminen, pelin uusien ominaisuuksien esittely houkuttelevasti sekä pelin sisäisten tarjousten kampanjointi. Tällaisia ovat esimerkiksi pelissä käytettävien varusteiden, jotka ostetaan oikealla rahalla, hintojen alennukset tai bonuspäivät, joista pelaaja hyötyy nopeampana edistymisenä pelissä.

Tapahtumien markkinointi ja järjestäminen on osa yhteisömanagerin työtä. Ne voivat olla verkossa käytäviä moninpelitapahtumia, joissa menestyneimpiä pelaajia tai joukkueita voidaan palkita jopa oikealla rahapalkkiolla, tai tapaamisia, jotka vaihtelevat pelin teemaan liittyvistä käynneistä eri paikoissa yhdessäoloon ja pelailuun. Myös pelinkehittäjien ja aktiivipelaajien tapaamisia järjestetään.

Työhön voi kuulua myös verkkosivuston kävijämäärien seurantaa ja siihen liittyvän tiedon analysointia ja tulkintaa. Yhteisömanagerin tehtäviin saattaa kuulua myös viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua ainakin verkkoviestinnän osalta.

Yhteisömanagerien työympäristöt ja työn sosiaalisuus vaihtelevat huomattavasti. Työtä tehdään sekä peliyrityksen tiloissa tiimin osana että yksin kotona. Työssä käytetään tietotekniikkaa sekä esimerkiksi tekstin- ja kuvankäsittely- ja ylläpito-ohjelmistoja. Työhön voi kuulua eri tilaisuuksissa tehtävää PR-työtä, tapahtumien järjestämistä ja niihin osallistumista sekä matkustamista. Työ- ja vapaa-ajan erottaminen ei ole selkeää.

 

Työpaikat

Peliteollisuuden (pelialan, pelitoimialan) yritykset. Digitaalisiin peleihin keskittyneet pelistudiot ja muut pelialan yritykset kehittävät ja julkaisevat pelejä sekä tarjoavat peleihin liittyvää konsultointia ja asiantuntijapalveluja sekä sisällöntuottamista ja koulutusta.

Työpaikkoja on myös peleihin liittyvää tutkimusta harjoittavissa yliopistoissa sekä alan koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa toisen asteen ammatillisista oppilaitoksista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Myös alan järjestöt, kaupan ala ja media työllistävät pelialalla.

Työn vaatimukset

Yhteisömanagerin on tunnettava viestintää ja markkinointia.

Ammatissa on tunnettava sosiaalinen media ja ymmärrettävä sen mahdollisuudet.

Työ edellyttää hyviä kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja.

Työssä tarvitaan asiakaspalveluosaamista, suhdetoimintaosaamista ja verkostoitumisen taitoa.

Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalista luonnetta ja halua työskennellä ihmisten kanssa.

Yhteisön koostumuksen tuntemus sekä kyky kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa on työssä tarpeen.

Yhteisömanagerin on kyettävä asettumaan asiakkaan asemaan. Asiakkaiden tarpeiden, tunteiden, mielipiteiden ja näkemysten tunnistaminen on tärkeää paitsi yhteisöllisyyden vuoksi, myös tuotekehityksen ja liiketoiminnan kannalta.

Ammatissa on tunnettava oman työnantajayrityksen toiminta, tuotteet ja palvelut. Myös niiden arvostaminen on tärkeää.

Pelialalla yhteisömanagerin on tunnettava peliteollisuutta sekä pelinkehitysprosessin perusteet ja tekijöiden roolit siinä. Työ vaatii myös peligenrejen ja pelien tuntemusta sekä kiinnostusta niitä ja pelaamista kohtaan.

Ammatissa tarvitaan oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Työ vaatii hyviä organisointitaitoja, koska on kyettävä hoitamaan useita tehtäviä ja projekteja yhtä aikaa.

Hyvä arviointikyky on tarpeen, sillä on osattava päättää millaisia viestejä kulloinkin lähetetään.

Työ vaatii myös kritiikin sietoa, sillä esimerkiksi kärkkäät viestit kohdistuvat yrityksen tuotteisiin ja palveluihin, mutta ne välitetään usein yhteisömanagerin kautta.

Ammatissa on osattava käyttää tietotekniikkaa sekä muita työssä tarvittavia viestintävälineitä.

Englannin kielen taito on kansainvälisellä pelialalla välttämätön.

Alan kehityksen jatkuva seuraaminen on tarpeen.

Työn kiireellisyys, työ- ja vapaa-ajan erottamisen vaikeus ja oma julkinen rooli voivat aiheuttaa stressiä.

Koulutus

Yhteisömanagerilla voi olla viestinnän tai kaupallisen alan koulutus, mutta yhtä hyvin myös tietotekniikan alan koulutus.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon. Tutkintonimike on media-assistentti. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella viestintää suuntautuen esimerkiksi graafiseen viestintään, digitaaliseen viestintään, journalismiin, audiovisuaaliseen mediaan sekä elokuva- ja tv-ilmaisuun. Tutkintonimike on kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto medianomi (AMK).

Viestintää voi opiskella yliopistoissa eri pääaineissa. Oppiaineita ovat esimerkiksi tiedotusoppi, journalistiikka, viestintä, yhteisöviestintä, puheviestintä, audiovisuaalinen mediakulttuuri, mediatutkimus ja kulttuurienvälinen viestintä. Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat filosofian maisteri, taiteen maisteri, valtiotieteiden maisteri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Alempia korkeakoulututkintoja ovat humanististen tieteiden kandidaatti, taiteen kandidaatti, valtiotieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Markkinoinnin, markkinointiviestinnän ja mainonnan koulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla ja soveltuvia tutkintoja on useilla eri koulutusaloilla.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon. Tutkintonimike on merkonomi. Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta suuntautuen esimerkiksi markkinointiin. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä suuntautuen esimerkiksi markkinointiin. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri.

Tietotekniikkaa voi opiskella kaikilla koulutustasoilla.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi ohjelmistotuotantoon (pelialan) suuntautuen. Koulutusta järjestetään Amiedussa, Laajasalon opistossa, HEO Mediassa, AEL:issa, Stadin Ammattiopistossa, Kouvolan seudun ammattiopistossa, Sataedussa, Oulun seudun ammattiopistossa ja Pohjois-Karjalan Ammattiopistossa Outokummussa.

Aikuiskoulutuksena on järjestetty pelisuunnittelijan kursseja, joka ovat omaehtoista ammatillista täydennyskoulutusta.

Toisella asteella voi suorittaa Pohjois-Karjalan Ammattiopistossa Outokummussa myös audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon, joka on 3D-mallintamiseen ja -animointiin suuntautuva pelikoulutuslinja. Sataedussa voi suorittaa audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suuntautuen tietokoneanimaatioon ja peleihin. Tutkintonimike on media-assistentti.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella tietojenkäsittelyä ja suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK). Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikkaa tai sähkö- ja automaatiotekniikkaa opiskellen. Media-alaa opiskellen voi suorittaa kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnon medianomi (AMK).

Pelialan koulutusta tarjoavat Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Centria-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Yliopistoissa pelialan koulutusta (useimmiten tutkimusorientaatio) järjestävät Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LUT, Turun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä Tampereen yliopisto / TRIM / Game Research Lab.

Helsingin yliopistossa järjestetään pelialan kursseja tietojenkäsittelytieteessä. Alempi korkeakoulututkinto on filosofian kandidaatti, ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Aalto-yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon taiteen maisteri.

Jyväskylän yliopistossa on Pelit ja pelillisyys -maisterikoulutus. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa järjestetään pelialan kursseja. Oulun yliopistossa on tietojenkäsittelytieteen laitoksella pelitutkimusyksikkö. Tampereen yliopistolla on englanninkielinen maisteriohjelma, joka keskittyy internetiin ja peleihin. Turun yliopistossa tutkitaan pelejä useilla eri tieteenaloilla. Turun yliopistossa on tieteidenvälinen Up Your Game -pelitutkimusverkosto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n välillä. Tehtävien vaativuuden lisäksi työntekijän kuukausipalkkaan vaikuttavat työsuoritus, ammattitaito, työlle asetetut tulos- ja laatutavoitteet sekä henkilökohtainen pätevyys ja osaaminen.

Tietotekniikan palveluyrityksissä noudatetaan myös Tietotekniikan palveluyritysten teknisiä toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Teknologiateollisuus ry:n ja Toimihenkilöunioni TU ry:n välillä. Teknisen toimihenkilön kuukausipalkka määräytyy palkkausjärjestelmän mukaan.

Ylempien toimihenkilöiden palkka sovitaan yksilökohtaisesti työsopimuksella ottaen huomioon tehtävän vaativuus, koulutus ja ammattipätevyys.

Työmarkkinatiedot
Peliteollisuus

Peliteollisuus työllistää Suomessa noin 2 750 ammattilaista (v. 2016). Alalla työskentelevistä noin viidesosa on naisia. Peliteollisuudessa työskentelevien lukumäärä on ollut kasvussa koko 2000-luvun. Pelitoimialan yritykset sijaitsevat enimmäkseen pääkaupunkiseudulla, mutta viime vuosina eri puolille maata on syntynyt useita pelialan alueellisia keskittymiä.

Peliteollisuuden työllisyyteen vaikuttaa erityisesti suomalaisten pelituotteiden kysyntä maailmalla ja kotimaassa, mikä heijastuu työntekijöiden tarpeeseen varsinkin pelejä kehittävissä yrityksissä. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat työllisyyteen esimerkiksi rahoitusten saamisten ja siten yritysten kasvumahdollisuuksien kautta. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut heikoissakin suhdannetilanteissa.

Yritysten henkilöstömäärän arvioidaan edelleen kasvavan liiketoiminnan kasvun myötä, mikä edellyttää uusien osaajien kouluttamista alalle. Peliteollisuuden työpaikkoihin tarvitaan korkeatasoista osaamista sekä jonkin osa-alueen erityisosaamista tai alan kokonaisuuden hallintaa.

Pelialan työpaikat ovat haluttuja, joten kilpailu työpaikoista on kovaa. Alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Kokeneista ja osaavista ammattilaisista on pulaa. Yrittäjyys tai esimerkiksi osuuskuntatoiminta tarjoavat yhden vaihtoehdon itsensä työllistämiseksi. Kansainvälinen peliala tarjoaa osaajille työllistymismahdollisuuksia myös ulkomailla.

Lähinimikkeet

Community manager
datanomi
diplomi-insinööri
filosofian maisteri
insinööri
insinööri (AMK)
kauppatieteiden maisteri
keskustelupalstan ylläpitäjä
markkinointipäällikkö
medianomi
medianomi (AMK)
moderaattori
nettikätilö
nettitiedottaja
Online community manageri
projektipäällikkö
tiedottaja
tradenomi
tradenomi (AMK)
tuotepäällikkö
valtiotieteiden maisteri
verkkokoordinaattori
verkkotiedottaja
verkkovastaava
verkostofasilitaattori
viestintäsuunnittelija
yhteiskuntatatieteiden maisteri
ylläpitäjä