Terminaalityöntekijä

Johdanto

Terminaalityöntekijän vastuualueena terminaalissa on lastiyksiköiden purku ja lastaus sekä lähetysten lajittelu. Työhön voi kuulua myös asiakaspalvelua. Terminaalityöntekijöitä työllistävät kuljetusliikkeiden ja huolintaliikkeiden terminaalit. Ammatissa on tunnettava terminaalin toiminta ja osattava ajaa työkoneita. Työ edellyttää ahkeruutta ja rauhallista mutta ripeää otetta työhön. Yhteistyökyky ja huolellisuus ovat tarpeen.

Työtehtävät

Terminaalityöntekijä työskentelee terminaalissa, jossa tavaroita säilytetään lyhytaikaisesti niiden siirtyessä kuljetusmuodosta tai -välineestä toiseen, esimerkiksi rekasta jakeluautoihin. Tavaran tulee liikkua terminaalin läpi koko ajan, minkä vuoksi terminaalit sijaitsevatkin liikenteen solmukohdissa.

Terminaalityöntekijän vastuualueena on lastiyksiköiden purku ja lastaus sekä lähetysten lajittelu. Tehtäviin kuuluu myös lähetysten luovuttamista ja vastaanottamista sekä epäselvien lähetysten käsittelyä. Terminaalityöntekijä voi olla erikoistunut yksiköiden lastaukseen tai lähetysten luovutuksiin ja vastaanottoon tai selvitystyöhön.

Terminaalityö eroaa varastotyöstä siten, että työ on nopeatempoisempaa, eikä siihen kuulu keräilyä, jossa tuotteet haetaan varastohyllyiltä asiakkaan tilaamaa lähetystä varten. Terminaaleissa lähetykset on jo valmiiksi osoitettu ja pakattu, ne vaan laitetaan eteenpäin maailmalle.

Muita terminaalityöntekijän tehtäviä ovat rahdituspainojen tarkistus, virheiden korjaus ja lähetysten kunnon tarkastus sekä asiakaspalvelu. Joissakin tehtävissä käytetään työnkiertoa.

Työskentely tapahtuu sekä yksin että ryhmässä terminaalin sisätiloissa. Tärkeimmät työvälineet ovat vastapainotrukki ja lavansiirtovaunu. Työ tehdään terminaalin työnjohdon alaisuudessa, kollegoina ovat muut terminaalityöntekijät ja kuljettajat.

Työ on vuorotyötä, jossa esimerkiksi aamuvuoro on klo 6.00-14.00 ja iltavuoro klo 14.00-22.00. Kiireisintä työaikaa ovat tyypillisesti vuodenvaihde sekä touko-kesäkuu ja kuukausien loput.

 

Työpaikat

Kuljetusliikkeiden ja huolintaliikkeiden terminaalit.

 

Työn vaatimukset

Terminaalityöntekijän on tunnettava terminaalin toiminta.

Tehtävien hoitaminen edellyttää työkoneiden ajotaitoa.

Ammatissa tarvitaan ahkeruutta sekä rauhallista mutta ripeää työskentelyotetta.
Yhteistyökyky on tarpeen, samoin tarkkuus ja huolellisuus.

Ammatissa tarvitaan valmiutta vuorotyöhön.

Vaarallisten aineiden käsittelyssä on omat riskinsä. Käsin tapahtuva lajittelu on joskus raskasta.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa logistiikan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös lastinkäsittelyalan ammattitutkinto ja lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto.

Työkokemus on yleensä tärkeämpi kuin koulutus. Terminaalityöntekijä voi edetä työnjohtajaksi ja opiskelemalla myös muihin tehtäviin.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kuukausipalkka, jonka päälle tulevat erilaiset lisät ja ylityökorvaukset. Alalla noudatetaan Terminaalitoimintaa koskevaa työehtosopimusta, joka on solmittu Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry:n ja Autoliikenteen työnantajaliitto ALT ry:n välillä.

 

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Logistiikkapalvelut

Logistiikkapalvelut työllistävät kuljetusyrityksissä sekä varastointia, huolintaa ja erilaisia tavarankäsittelypalveluita tarjoavissa yrityksissä. Työllisyyttä pitää yllä alan tärkeys yhteiskunnalle, sillä tavara ei liiku kotimaassa eikä ulkomaankauppaa käydä ilman logistiikkapalveluja. Logistiikan toimivuudella on erityisen suuri merkitys teollisuudelle ja kaupan alalle.

Tieliikenne työllistää tavarakuljetuksissa noin 70 000 kuljettajaa, joiden lisäksi arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Rautatieliikenne työllistää pelkästään VR Groupiin kuuluvassa VR Transpointissa noin 1 500 henkilöä rautatie- ja maantielogistiikan tehtävissä (v. 2017).

Meriliikenteen työpaikat ovat pääasiassa varustamoiden laivoissa, mutta myös erilaiset maatoiminnot työllistävät. Varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa työskentelee noin 11 800 henkilöä, satamatoiminnoissa noin 6 500 ja muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa noin 1 500 henkilöä (v. 2017).

Lentoliikenteessä Finnair-konserni on Suomen suurin työllistäjä, jonka palveluksessa on noin 5 000 henkilöä Suomessa. Finavia-konserni työllistää noin 2 300 henkilöä lentoasema- ja lennonvarmistuspalveluissa (v. 2017). Lentoliikenne työllistää myös muissa ilmailualan työpaikoissa.

Työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Logistiikka-alalle tarvitaan uusia osaavia työntekijöitä kuljetus-, varasto- ja suunnittelutehtäviin. Uusien työntekijöiden tarvetta lisää monien ammattilaisten jääminen eläkkeelle lähivuosina. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat ulkomaankaupan ja tavarankuljetuksen määriin, mikä heijastuu logistiikkapalveluiden kysyntään ja alan työllisyystilanteeseen.

Monet logistiikan tehtävät vaativat paljon työntekijöitä, eikä kaikkea työtä pystytä tulevaisuudessakaan automatisoimaan tai se ei kannata kustannusten vuoksi. Varastot ovat osittain automatisoitavissa, mutta kuormaus ja purkaminen sekä keräily-, lajittelu- ja selvittelytyö sekä kuljetukset tulevat työllistämään jatkossakin. Logistiikka työllistää alan yritysten lisäksi huomattavan määrän ihmisiä välillisesti eri toimialoilla.

Tieliikenne

Tieliikenteen työllisyyttä ylläpitää maantiekuljetusten välttämättömyys yhteiskunnan toimintojen sekä tuonnin ja viennin kannalta. Kuljetukset ovat elintärkeitä esimerkiksi teollisuudelle, kaupalle, energiahuollolle, jätehuollolle ja terveydenhuollolle. Tieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa sekä tavaroiden että ihmisten kuljetuksissa. Tieliikenne työllistää kokonaisuudessaan noin 150 000 henkilöä suoraan tai välillisesti (v. 2017).

Tavarankuljetuksissa työskentelee noin 70 000 yhdistelmäajoneuvojen, kuorma-autojen, säiliöautojen ja pakettiautojen kuljettajaa. Lisäksi alalla työskentelee arviolta noin 15 000 terminaali- ja varastotyöntekijää, 8 000 toimihenkilöä ja 1 500 huoltokorjaamotyöntekijää. Kuljetusalan yritykset ovat suurimmaksi osaksi pieniä, sillä noin puolet niistä työllistää alle kymmenen henkilöä. Tavarankuljetuksissa suurin osa on yhden auton yrityksiä.

Henkilökuljetukset työllistävät linja-autoyrityksissä noin 13 000 linja-autonkuljettajaa ja muita alan tehtävissä toimivia. Linja-autoliikenne on pienyritysvaltaista. Bussiyritykset ovat enimmäkseen perheyrityksiä, joilla on tyypillisesti korkeintaan viisi linja-autoa. Työpaikkoja on paljon maaseudulla, mutta noin kolmannes linja-autonkuljettajista työskentelee pääkaupunkiseudun linja-autoliikenteessä. Matkahuolto työllistää noin 700 henkilöä.

Taksiala työllistää noin 9 000 yrittäjää ja noin 5 000 päätoimista kuljettajaa sekä huomattavan määrän satunnaisesti kuljettajana toimivia. Tavallisimmin taksiyrittäjällä on elinkeinon harjoittamiseen yksi auto.

Tieliikenteen työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Kuljetusalalta jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä kuljettajia. Uusia työntekijöitä tarvitaan vuosittain noin 5 000, joista kuljettajia tavaraliikenteeseen noin 3 000 ja henkilöliikenteeseen noin 1 000, joiden lisäksi vielä muuta henkilöstöä eri tehtäviin. Talouden suhdanteet vaikuttavat tavarankuljetuksen työllistävyyteen etenkin teollisuuden ja rakennusalan tarvitsemien kuljetusten kautta.

Lisäaineistot

Lähinimikkeet

tavaran käsittelijä
lemppaaja