Palopäällikkö

Johdanto

Palopäällikkö johtaa palo- ja pelastustointa kunnassa. Palopäällikön tehtäviin kuuluu mahdollistaa pelastuslaitoksen toimintaedellytykset sekä palo- ja pelastustoimen eri alueiden suunnittelua, valistusta ja tiedottamista. Ammatti edellyttää pelastustoimen tuntemuksen lisäksi johtamistaitoa, päätöksentekokykyä ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Palopäällikkö vastaa kunnan palo- ja pelastustoimesta. Hän johtaa pelastushallinnon tehtävien hoitoa kunnassa sekä johtaa itse sammutustöitä suurissa tulipaloissa ja erittäin vaikeissa tilanteissa.

Palopäälliköiden työstä suurin osa on palo- ja pelastustoimen suunnittelua ja organisointia: onnettomuuksien ennaltaehkäisyä sekä eri operaatioita koskevaa johtamista ja valmiuden ylläpitoa.

Palopäällikkö johtaa myös pelastuspalveluun osallistuvia muita viranomaisia ja yhteisöjä. Suuronnettomuustilanteessa eri viranomaisten toimenpiteiden koordinoiminen on oleellinen osa johtamista.

Työhön sisältyy myös kunnan väestönsuojelutoimenpiteiden suunnittelua ja johtoa. Palopäällikkö toimii paloturvallisuusasiantuntijana palonehkäisyyn liittyvissä asioissa. Palopäällikkö voi suorittaa lisäksi palontarkastustehtäviä.

Koulutus-, valistus- ja tiedotustehtävät kuuluvat niin ikään palopäällikön työhön, samoin taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen.

Yhteiskuntasuhteiden hoito on muodostunut osaksi palopäällikön työtä. Tämä tarkoittaa suhteiden ylläpitämistä muihin viranomaisiin, kunnan luottamusmiehiin ja virkamiesjohtoon.

Palopäällystöammatit jakaantuvat kunnasta riippuen erityyppisiin tehtäviin. Suurimmissa kaupungeissa päällystötehtävät ovat eriytyneet siten, että palopäällikön, palotarkastajan ja palomestarin työtehtäviä suorittavat eri henkilöt. Keskikokoisissa ja pienissä kunnissa palopäällikkö saattaa hoitaa kaikkia näitä tehtäviä.

Palopäällikkö ei työskentele pelastuslaitoksen miehistön, alipäällystön tai muunkaan operatiivisen osaston välittömässä yhteydessä, vaan hoitaa tehtäviään omissa tiloissaan oman virka-aikansa puitteissa.

Työpaikat

Kunnat.

Työn vaatimukset

Työ on erittäin vastuullista ja itsenäistä. Palopäälliköltä edellytetään suunnittelu- ja organisointikykyjä sekä vuorovaikutustaitoja.

Hallinnollisten asioiden hoitaminen ja koko kuntaa koskevien päätösten tekeminen edellyttävät alan erittäin hyvää tuntemusta.

Työssä joutuu myös soveltamaan käytäntöön erilaisia paloturvallisuuteen liittyviä säädöksiä.

Hyvä suullinen ilmaisutaito ja esiintymiskyky ovat välttämättömiä koulutustehtävissä.

Palopäällikön tehtävien hoitaminen vaatii kykyä ja halua kehittää itseään työssään.

Koulutus

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) palopäällystön koulutusohjelmassa.

Pelastusopisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Palopäällystön koulutus.

Palkkaus

Palo- ja pelastusalan henkilöstön palkka kunnalla perustuu kunnalliseen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta sekä henkilökohtaisesta palkanosuudesta. Lisäksi maksetaan työaikalisiä, joita ovat esimerkiksi ilta-, yö-, vuoro- ja sunnuntailisät.

Työmarkkinatiedot
Palo- ja pelastustoimi

Pelastuslaitoksilla on päätoimista henkilöstöä noin 5 800. Henkilöstöstä suurin osa on pelastustoimintaan osallistuvaa päällystöä, alipäällystöä ja miehistöä sekä ensihoitopalveluissa työskenteleviä. Pelastuslaitokset työllistävät myös muissa tehtävissä.

Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta, joissa on pelastustoimen tehtävien hoitamista varten pelastuslaitos. Kunnat vastaavat pelastustoimesta määrätyllä alueella. Alueen pelastustoimi voi käyttää pelastustoiminnassa apuna sopimuspalokuntia, esimerkiksi vapaaehtoispalokuntaa tai tehdaspalokuntaa. Sopimuspalokuntia on noin 700, ja niissä on hälytyskelpoisia sopimuspalokuntalaisia noin 13 400.

Pelastustoimeen kouluttautuneet työllistyvät hyvin. Työpaikkoja vapautuu lähinnä työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Julkisen sektorin rahoitustilanne vaikuttaa pelastusalan työpaikkojen määrään. Työllisyyttä edistää laki, joka velvoittaa kuntia säilyttämään tietyn tasoisen pelastuslaitoksen lähtövalmiuden, joka edellyttää siihen tarvittavaa miehistövahvuutta.

Pelastustoimi työllistää myös Pelastusopistossa, sisäasiainministeriön pelastusosastolla ja aluehallintoviraston pelastusosastolla.

Lisäaineistot

Suojelu- ja pelastusalan ammatteja. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

apulaispalopäällikkö
hälytysmestari
insinööri (AMK)
insinööri
pelastuspäällikkö
riskienhallintapäällikkö
aluepalopäällikkö
palotarkastaja
valmiuspäällikkö
palomestari
asemamestari