Komisario

Johdanto

Komisario kuuluu poliisipäällystöön ja johtaa oman yksikkönsä toimintaa. Komisariot työskentelevät paikallispoliisissa, keskusrikospoliisissa ja suojelupoliisissa. Työ vaatii käytännön johtamis- ja esimiestaitoja sekä kykyä tehdä vastuullisia ratkaisuja nopeastikin.

Työtehtävät

Komisario ja rikoskomisario ovat Suomen poliisin päällystövirkoja, joissa keskeinen tehtävä on toimia tutkinnanjohtajana tai yleisjohtajana omalla alueellaan. Rikoskomisario toimii useimmiten vaativissa rikostutkintatehtävissä.

Komisario johtaa vastuullaan olevan yksikön toimintaa sekä vastaa yksikön toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Tehtäviin kuuluu yksikön toiminnan päivittäinen johtaminen sekä yksikön voimavarojen, esimerkiksi henkilöstön kohdentaminen.

Komisariolla on myös vastuu poliisin kenttä- ja tutkintatehtävistä ja niiden onnistumisesta. Vaativissa poliisitoiminnallisissa tilanteissa, kuten panttivanki- ja piiritystilanteissa, komisario toimii tilanteen yleis- tai kenttäjohtajana kantaen päävastuun poliisin toiminnasta ja sen onnistumisesta. Tällaisissa tilanteissa johto-organisaatio voi vaihtua tilanteiden vaativuuden mukaan.

Rikospoliisissa ja kentän tutkintayksiköissä komisariot ja rikoskomisariot sekä ylikomisariot toimivat rikostutkinnan johtajina. Tutkinnanjohtajina he vastaavat tutkinnan etenemisestä, suuntaavat ja linjaavat tutkintaa ja vastaavat tutkintataktisista valinnoista. Lisäksi he vastaavat usein myös rikostiedottamisesta.

Vain poliisin päällystöön kuuluvilla on oikeus vahvimpien poliisille kuuluvien pakkokeinojen käyttöön, joita ovat pidättäminen, matkustuskielto, takavarikko ja kotietsintä. Nämä edellyttävät komisarion tai muun päällystöön kuuluvan virkamiehen päätöstä.

Päällystöön kuuluvat antavat lausuntoja sekä laativat yksikön vastineita erilaisiin kanteluihin ja valituksiin. Tämä voi viedä suurenkin osan työajasta. Lisäksi päällystöllä on koulutustehtäviä lakimuutosten, ministeriön ohjeiden ja muiden kulloinkin ajankohtaisten asioiden vuoksi.

Komisarion työstä pääosa on toimistotyötä, mutta johtaessaan kenttätehtäviä tai vaativan rikosjutun tutkintaa, komisario saattaa työskennellä myös jonkin verran ulkona kentällä. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa ja viestintävälineitä.

Työ on enimmäkseen päivätyötä normaalin virka-ajan ja työviikon puitteissa. Työhön voi kuulua myös vuorotyötä sekä viikonloppu- tai iltatyötä.

Työpaikat

Poliisin organisaation eri yksiköt.

Työn vaatimukset

Komisariolta vaaditaan hyviä työn organisoinnin, suunnittelun ja johtamisen taitoja sekä erittäin hyvää poliisin taktiikan ja toimivaltuuksien hallintaa.

Työssä tarvitaan hyvää esiintymiskykyä sekä erityisesti kykyä innostaa, kannustaa, motivoida ja sitouttaa alaisia.

Esimiehenä komisarion on tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Komisarion työ edellyttää itsenäisyyttä ja oma-aloitteisuutta sekä erittäin vahvaa halua ja kykyä ottaa ja kantaa vastuuta.

Työvuoron tai -päivän tapahtumia ei tyypillisimmillään voi ennakoida, niinpä joustavuus ja erilaisten yllättävienkin tilanteiden hallinta ovat tarpeen.

Tilanteiden äkillisyys vaatii nopeita ja oikeita ratkaisuja. Nopea reagointikyky yhdistettynä rauhallisuuteen on välttämätön.

Komisario kantaa vastuun ratkaisuistaan, usein päätökset vaikuttavat suoraan alaisten työturvallisuuteen sekä kansalaisten hyvinvointiin.

Poliisipäällystöön kuuluvien on huolehdittava alaistensa hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä alaisten osaamisen jatkuvasta ylläpidosta ja kehittämisestä. Tarvittaessa myös traumojen jälkipuinti on hallittava.

Koulutus

Poliisin koulutus tapahtuu Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

Poliisi (ylempi AMK) -tutkinto antaa kelpoisuuden päällystövirkoihin, esimerkiksi komisarioksi tai ylikomisarioksi.

Poliisi (ylempi AMK) -koulutukseen voivat hakea seuraavat poliisikoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus sisäisen turvallisuuden alalla: poliisi (AMK) -tutkinnon suorittaneet; henkilöt, jotka ovat suorittaneet aiemman poliisin peruskoulutuksen ja sen lisäksi jonkin korkeakoulututkinnon; poliisin perustutkinnon suorittaneet henkilöt.

Ne poliisin peruskoulutuksen suorittaneet henkilöt, joilla ei ole korkeakoulututkintoa ja jotka valitaan poliisi (ylempi AMK) -koulutukseen, suorittavat ensin 45 opintopisteen laajuisen poliisi (AMK) -muuntokoulutuksen.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Komisariolta ja rikoskomisariolta edellytetään poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.

Palkkaus

Poliisin palkkausjärjestelmässä kuukausipalkka muodostuu peruspalkasta, kokemusosasta, suoritusosasta ja olosuhdeosasta sekä muista mahdollisista virkaehtosopimuksen mukaisista lisistä. Säännöllisen työajan ansioon vaikuttavat merkittävästi muun muassa ilta-, yö- ja viikonloppuvuoroista ansaitut lisät.

Työmarkkinatiedot
Poliisit

Poliisi työllistää organisaatiossaan yhteensä noin 10 000 henkilöä. Poliiseja on henkilöstöstä noin 7 300. He työskentelevät päälliköinä, päällystössä, alipäällystössä, miehistössä ja vartijoina. Poliisi työllistää muissa tehtävissä esimerkiksi toimistotyöntekijöitä.

Poliisi työllistää paikallispoliisin 11 poliisilaitoksen pääpoliisiasemilla, poliisiasemilla, poliisin palvelupisteissä ja yhteispalvelupisteissä. Valtakunnallisia yksiköitä ovat Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisi työllistää myös sisäministeriössä ja Poliisihallituksessa.

Poliisien työllisyyttä ylläpitää tehtävien lakisääteisyyden lisäksi se, että tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä. Koulutusmäärät on pyritty sovittamaan vastaamaan työntekijöiden tarvetta. Poliisin henkilöstön kokonaismäärä on laskenut viime vuosina. Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna vähiten poliiseja Euroopassa.

Työllisyystilanne on heikentynyt varsinkin vastavalmistuneilla. Poliisi rekrytoi tarpeen mukaan. Virkojen täyttäminen ja uusien virkojen perustaminen riippuvat kuitenkin pitkälti rahoituksesta. Työllistymiseen vaikuttaa myös halukkuus muuttaa tarvittaessa muualle Suomeen työn perässä.

Poliisien määrä tulee vähenemään lähitulevaisuudessa. Vuonna 2020 poliiseja arvioidaan olevan 6 500. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti poliisin supistuvat resurssit ovat ristiriidassa lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien ja kansalaisten odotusten kanssa.

Lähinimikkeet

poliisi
apulaispoliisipäällikkö
poliisipäällikkö
rikoskomisario
rikosylikomisario
ylikomisario

Komisario