Vartija

Johdanto

Vartijan työn tarkoituksena on erilaisten turvallisuusriskien ennaltaehkäisy. Vartijat työskentelevät vartiointiliikkeiden palveluksessa. Ammatissa edellytetään vaadittavaa koulutusta sekä asiakaspalveluosaamista, luotettavuutta ja oma-aloitteisuutta.

Työtehtävät

Vartijan työn tarkoituksena on ennaltaehkäistä yritysten turvallisuusriskejä, kuten esimerkiksi omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja ja rikoksia. Vartija voi toimia esimerkiksi piiri- tai paikallisvartioinnissa, vahtimestaritehtävissä, raha- ja arvokuljetuksessa tai myymälätarkkailijana. Vartija voi työskennellä myös hälytystehtävissä, valvomotehtävissä ja turvatarkastajana.

Piirivartiointi on koottu useamman asiakkaan kohteista, joissa vartija tekee määräajoin sopimuksenmukaisia tarkistuskäyntejä ja asiakaskohtaisia palvelutehtäviä. Hän liikkuu yleensä autolla eri kohteiden välillä.

Piirivartijan tekemät turvallisuustarkastukset koskevat esimerkiksi paloalttiita tiloja, lukituksia, ovia, ikkunoita ja henkilöitä. Lisäksi hänen tehtäviinsä saattaa kuulua ovien lukitsemiset ja avaamiset, laitteiden päälle- ja poiskytkennät, poistumistarkastukset sekä ajoneuvotarkastukset.

Paikallisvartija perehtyy yhteen vartiointikohteeseen. Paikallisvartijan työn tavoitteena on varmistaa tuotantotilojen ja isojen toimistokokonaisuuksien häiriötön toiminta. Työympäristönä voi olla esimerkiksi teollisuuslaitos, toimistorakennus, varasto tai pankki.

Paikallisvartija toimii asiakkaan tiloissa ja työskentelee usein valvomossa, jossa hän teknisin laittein valvoo koko kiinteistöä ja siellä liikkuvia. Paikallisvartijan keskeisiä työtehtäviä ovat palo-, LVI- ja hissihälytysten seuranta, ilkivallan torjunta sekä tarkastuskäynnit kiinteistön eri osissa.

Vahtimestari toimii yritysten ja yhteisöjen vastaanotoissa. Toimenkuva rakentuu yrityksen tarpeiden mukaan. Tehtäviin kuuluu valvoa yritysten sisääntulossa henkilöliikennettä. Vieraiden vastaanottoon liittyy asiakaspalvelua, opastusta, vierailijakorttien valvontaa sekä kulunvalvontaa. Työhön voi kuulua turvallisuuden ja järjestyksen ylläpito vastaanotossa.

Arvokuljettajan tehtävänä on hoitaa erilaisia rahahuollon tehtäviä kuten kuljettaa ja käsitellä raha- ja arvotavaraa, suojata kuljetuksia sekä täyttää, tyhjentää ja ylläpitää raha- ja arvotavaraa sisältäviä laitteita.

Myymälätarkkailijan tehtävänä on valvoa myymälän, kaupan tai kauppakeskuksen yleistä järjestystä sekä estää varkaushävikkiä ensisijaisesti kiinniotoilla. Työhön voi sisältyä kameravalvontaa tai visuaalista valvontaa myymälän sisällä joko siviilivaatteissa tai vartijan asussa. Lisäksi työtehtäviin saattaa sisältyä esimerkiksi poistumistarkastuksia, koeostoja tai muuta erikoistarkkailua sekä muita turvallisuustehtäviä.

Vartija käyttää työvälineinään lukuisia teknisiä valvontalaitteita sekä viestintä- ja turvallisuustekniikkaa. Kohteissa on yhä enemmän erilaisia kameroita ja muita turvalaitteita, jotka osaltaan korvaavat vartijan suorittamia kierroksia. Vartijan käytössä on yleensä myös raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on antaa asiakkaalle seurantatietoa vartioinnista.

Työympäristö vaihtelee tarkemmasta toimenkuvasta ja tehtävästä riippuen. Pääosa vartioista työskentelee iltaisin ja öisin kaikkina vuoden päivinä.

Työpaikat

Turvallisuusalan yritykset. Vartioimisliikkeet. Yritykset.

Työn vaatimukset

Vartijalta edellytetään erityistä luotettavuutta ja rehellisyyttä.

Vartijan on tunnettava säännösten ja vartioimistehtävien vartijalle määrittelemät velvollisuudet ja oikeudet sekä noudatettava kurinalaisesti myös muita annettuja ohjeita.

Useissa työtilanteissa päätökset on tehtävä nopeasti ja kannettava vastuu toiminnastaan. Suojattavaa omaisuutta uhkaavat riskit ja toimenpiteet on tunnettava niiden ennalta ehkäisemiseksi.

Työ on itsenäistä ja vastuullista. Vartijan on oltava koko ajan valppaana ja varuillaan. Ongelmatilanteissa vaaditaan ripeää reagointikykyä.

Ristiriitatilanteissa vartijan on osattava toimia asiallisesti ja puolueettomasti sekä ensisijaisesti sovinnollisuutta edistäen.

Asiakaspalvelutaidot ovat välttämättömiä.

Hyvä fyysinen kunto on tarpeen, koska työpäivänä saattaa joutua seisomaan ja kävelemään paljon. Myös työaikojen epäsäännöllisyys ja yötyöt asettavat omat vaatimuksensa.

Työn terveysriskejä ovat lähinnä työtehtävien siirtymisten takia lämpötilojen vaihtumiset, kontaktit epäsosiaalisten henkilöiden kanssa ja joskus vastarintatilanteiden voimistumisesta aiheutuvat voimankäyttötilanteet.

Koulutus

Vartioimisliikkeen palveluksessa toimivalta vaaditaan vartijakortti, joka edellyttää lain vaatimaa pakollista vartijan peruskoulutusta. Koulutusta järjestävät eri koulutusyhteisöt sekä suurimmat vartiointialan yritykset. Vartijakortin voi anoa poliisilta vartijakurssin läpäisyn jälkeen.

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa turvallisuusvalvojan perustutkinnon. Tutkintonimike on turvallisuusvalvoja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintoina voi suorittaa myös vartijan ammattitutkinnon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Vartijakortti. Vartijaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta, mutta ei 68 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö. Hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen hyväksytty suorittaminen. Vartijaksi hyväksymisen myöntää hakijan kotikunnan poliisilaitos.

 

Palkkaus

Vartijoiden palkkaus määräytyy vartiointialan työehtosopimuksen mukaisesta peruspalkasta sekä erilaisista lisistä.

 

Työmarkkinatiedot
Kiinteistöjen turvapalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Yksityinen turvallisuusala

Yksityinen turvallisuusala työllistää yhteensä yli 15 000 työntekijää turvallisuusalan yrityksissä. He työskentelevät esimerkiksi vartijoina, järjestyksenvalvojina, turvatarkastajina, turvallisuuskouluttajina ja turvalaiteasentajina.

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut nopeasti viime vuosina, mikä on lisännyt alan työpaikkojen määrää. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti yritysten ja julkisyhteisöjen turvallisuustoimintojen ulkoistaminen ja turvallisuustietoisuuden lisääntyminen sekä globalisoituminen.

Yksityisen turvallisuusalan työllisyystilanne on hyvä. Ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Työntekijöiden vaihtuvuus on melko suurta johtuen mm. siitä, että alalla työskentelee paljon nuoria aikuisia esimerkiksi opintojen ohessa.

Yksityisen turvallisuusalan odotetaan edelleen kasvavan ja työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa.

Lähinimikkeet

aluevartija
myymäläetsivä
myymälätarkkailija
myymälävahtimestari
paikallisvartija
piirivartija
teollisuusvartija
turvatarkastaja

 

Vartija