Laivakokki

Johdanto

Laivakokki työskentelee aluksen keittiössä valmistaen matkustajille ja henkilökunnalle aterioita. Hän huolehtii myös keittiön puhtaanapidosta ja ruokavarastoista. Laivakokit työskentelevät matkustaja- ja rahti-aluksilla. Työskentely laivoilla vaatii sopeutumista ahtaisiin tiloihin, vaihteleviin olosuhteisiin ja pitkiin aikoihin merellä yhtäjaksoisesti.

Työtehtävät

Laivakokki työskentelee aluksen keittiössä valmistaen sen matkustajille ja henkilökunnalle aamiaisen, lounaan ja päivällisen. Laivoilla ateriat ovat monipuolisia, ja niiden tulee olla terveellisiä ja maukkaita.

Tehtäviin kuuluu kylmien ja lämpimien ruokien valmistus samoin kuin arkisten ja juhlavien ruokien valmistus. Pitkän linjan aluksilla kokki myös leipoo ruoka- ja kahvileivät. Matkustaja-aluksilla kokki voi erikoistua kylmäkön tehtäviin.

Laivakokin tehtäviin kuuluu myös huolehtia keittiön puhtaanapidosta ja varastojen kierrosta.

Yleisimmin rahtialuksella on vain yksi kokki. Matkustaja-aluksilla kokkien määrä riippuu laivan koosta, esimerkiksi suurella matkustajalaivalla tarvitaan monia kokkeja.

Työolot vaihtelevat sen mukaan työskennelläänkö pienellä rahtialuksella, matkustaja- aluksella, tropiikin risteilyllä tai jäänmurtajalla. Aluksilla työskentelytilat ovat yleensä ahtaat ja kapeat. Keittiön haittoina ovat usein mm. vetoisuus, kosteus ja suuret lämpötilojen vaihtelut.

Matkustaja-aluksilla työ on lähinnä ravintolatyötä laivaolosuhteissa. Työssä käytetään ravintoloiden keittiöissä käytettäviä laitteita ja välineitä uuneista paistinpannuihin ja vispilöistä kylmätiloihin.

Rahtialuksilla voi joutua työskentelemään kuukausia käymättä välillä maissa. Itämeren reittialuksissa työaika on yleensä 2-4 viikkoa töitä ja 2-4 viikkoa vapaata.

 

Työpaikat

Laivakokit voivat työskennellä matkustaja-aluksilla, rahti-aluksilla sekä jäänmurtajilla ja hinaajilla.

Laivakokin koulutuksen saanut voi työskennellä myös maissa.

 

Työn vaatimukset

Laivakokilla on oltava hyvä ammattitaito, sillä kokki on merkittävä viihtyvyyden luoja rahtialuksilla. Matkustajalaivoilla puolestaan asiakkaat ymmärtävät hyvän päälle.

Kokilta edellytetään perusteellista ruoka-aineiden, valmistusmenetelmien ja tarjolle asettelun osaamista. Asiakaspalvelutaidot ovat myös tarpeen.

Kokin ammatissa hygieniaosaaminen on keskeinen osaamisalue (elintarvikehygienia, käsittely, hygieeniset työtavat, käsihygienia jne.).

Työssä tarvitaan kädentaitoja ja hieman taiteellista silmää, mielikuvitusta sekä hyvää väri-, maku- ja hajuaistia.

Työssä vaaditaan taloudellista ajattelukykyä raaka-aineiden ja ruoka-aineiden käsittelyssä.

Keittiön usein kiireinen työtahti edellyttää myös töiden organisointikykyä ja ripeyttä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Laivakokin on osattava toimia myös itsenäisesti.

Laivakokin työ ja asumisolosuhteet edellyttävät rauhallista ja sopeutuvaa luonnetta.

Työ laivoilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana.

Työajat asettavat omat ehtonsa. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Vaihtelevat ilmasto-olosuhteet asettavat omat vaatimuksensa, sillä työt on hoidettava ilmastosta tai säästä huolimatta. Työssä on sopeuduttava keinuvaan työympäristöön.

Merellä työviikot ovat pitkiä, joten työ vaatii hyvää kuntoa. Jatkuva seisomatyö rasittaa erityisesti selkää ja jalkoja.

Erilaisille ruoka-aineille ja pesukemikaaleille allergisten on vaikea toimia ammatissa.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon. Tutkintonimike on kokki.

Laivakokilta vaaditaan myös merenkulkualan edellyttämä turvallisuuskoulutus, joka voidaan sisällyttää tutkintoon.

Alalla on mahdollista suorittaa myös ravintolakokin ammattitutkinto ja suurtalouskokin ammattitutkinto sekä dieettikokin ja majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Laivakokin pätevyyskirjan saamisen edellytyksenä on laivakokin koulutus.

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

 

Palkkaus

Merenkulkualalla työstä maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä, kuten vuorotyö-, ilta- ja yötyölisät. Asunto ja ruoka kuuluvat yleensä palkkaukseen. Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkka samoin perustein.

Matkustaja-aluksissa käytetään myös palvelurahapalkkauksen eri muotoja. Tällöin palkka määräytyy aluksen myynnin arvon perusteella ja voi vaihdella paljonkin.

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Ravitsemispalvelut

Ravitsemispalvelut työllistävät ravintoloissa yhteensä noin 67 900 henkilöä. Majoitus- ja ravintolatoiminta työllistää yhteensä noin 82 600 henkilöä, joista majoituspalveluissa työskentelee noin 14 700 henkilöä. Ravintolapalvelut ovat työllistäneet koko ajan enemmän viime vuosina. Alalla työskentelee paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä sekä vuokratyöläisiä, koska palvelujen kysyntä vaihtelee sesonkien mukaan.

Ravitsemispalvelut, majoituspalvelut ja niihin läheisesti liittyvä matkailuala ovat hyvin suhdanneherkkiä palvelualoja. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja siten myös työllisyyteen. Hyvinä taloudellisina aikoina kotitaloudet ja yritysasiakkaat käyttävät enemmän alan palveluja, huonompina taas vähemmän johtuen ostovoiman ja säästämisen vaihteluista.

Ravitsemispalveluja tarjoavat yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyden kehitys riippuu pitkälti talouden suhdanteiden yleisestä kehityksestä, verotuksesta, kustannustasosta sekä siitä, miten paljon kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttävät alan palveluja.

Ravitsemispalvelut tulevat työllistämään jatkossakin. Alalle työllistymistä edesauttaa vahvan ammattitaidon lisäksi halu työskennellä ihmisten parissa, asiakaspalveluosaaminen, vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Ravitsemispalveluiden ammattilaisia työskentelee myös esimerkiksi kuntien, seurakuntien ja valtion palveluksessa kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa ja henkilöstöravintoloissa. Henkilöstön kokonaismäärän uskotaan säilyvän samana johtuen palveluiden jatkuvasta tarpeesta. Ruokailupalveluja hankitaan kuitenkin yhä useammin ostopalveluina alan yrityksiltä.

Lisäaineistot

 

 

 

Lähinimikkeet

kokki
ravintolakokki
suurtalouskokki
vastaava kokki
kylmäkkö

 

Laivakokki