Laivatarjoilija

Johdanto

Laivatarjoilija työskentelee matkustaja-aluksella, jossa asiakaspalvelutyöhön kuuluu tilausten vastaanottamista, tarjoiltavien ruokien, juomien ja astioiden kuljetusta sekä myyntiä ja laskuttamista. Tarjoiluosaamisen, asiakaspalvelutaitojen ja kielitaidon lisäksi ammatti edellyttää sopeutumista aluksen erityiseen työympäristöön.

 

Työtehtävät

Laivatarjoilijan tehtävänä on esitellä ja suositella ruokia ja juomia asiakkaille laivan ravintolassa. Työhön kuuluu tilausten vastaanottamista, ruokien ja juomien tarjoilua sekä astioiden kuljetusta ja laskuttamista.

Laivatarjoilija voi myös viimeistellä ja annostella ruoka-annoksia salissa asiakkaiden edessä. Tarjoilijan on myös tiedettävä miten ja mistä raaka-aineista annokset on valmistettu, jotta hän pystyy suosittelemaan niitä asiakkaille. Tämän lisäksi ammatissa on tunnettava juomien ominaisuudet ja sopivuus eri ruokien kanssa.

Työvuoron päättyessä tarjoilija tekee tilityksen kassakoneen ilmoittamien lukemien mukaisesti. Tehtäviin kuuluu myös ravintolan siistimistä.

Työ aluksilla on ryhmätyötä mutta myös yksin työskentelyä on paljon. Työympäristö vaihtelee riippuen aluksen koosta. Matkustaja-aluksella voidaan työskennellä esimerkiksi ruokasalissa, ravintolassa, grilliravintolassa, yökerhossa tai päällystön messissä.

Työaikaa ja vapaa-aikaa on laivalla vaikea erottaa toisistaan, sillä ympäristö on molemmissa tapauksissa sama. Alusten merilläoloaika vaihtelee muutamasta tunnista viikkoihin. Työssä kiireajat ja hiljaiset hetket vaihtelevat vuorokauden aikojen mukaan.

 

Työpaikat

Laivatarjoilijan työpaikkoja ovat lähinnä varustamoiden matkustaja-alukset.

Työpaikkoja on myös ravintoloissa maissa.

 

Työn vaatimukset

Laivatarjoilijalta edellytetään tarjoilusaamista ja asiakaspalveluosaamista. Asiakaspalvelutehtävissä toimiminen edellyttää halua työskennellä ihmisten parissa.

Laivatarjoilijan on tunnettava ruoka-annokset, niiden raaka-aineet ja valmistustavat sekä juomat ja niiden sopivuus eri ruokien kanssa.

Monipuolinen kielitaito on eduksi. Ainakin yksi vieraan kielen taito suomen ja ruotsin kielen lisäksi on tarpeen.

Työssä tarvitaan hyvää käytöstä ja joustavuutta. Tarjoilija ei saa hermostua kiireessä eikä hankalissakaan tilanteissa.

Työpäivän kiireiseen aikaan tarvitaan hyvää muistia ja kykyä järjestelmälliseen työskentelyyn. Hyvä päässälaskutaito auttaa työn sujumista.

Laivatarjoilijan on osattava toimia itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä muiden kanssa.

Työ aluksilla vaatii sopeutumista pieneen työyhteisöön, jonka kanssa on tultava toimeen sekä työssä että vapaa-aikana merillä oltaessa.

Työajat asettavat omat vaatimuksensa ammatille. Toisaalta pitkät vapaat antavat myös mahdollisuuden viettää pitkiä aikoja maissa.

Laivatarjoilija joutuu työssään liikkumaan, kantamaan ja nostamaan paljon myös hankalissa työasennoissa ja laivan keinuessa, joten liikkeiden ergonominen hallinta ja hyvä terveys ovat ammatissa tarpeen.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnon asiakaspalveluun suuntautuen. Tutkintonimike on tarjoilija.

Perustutkinto voidaan suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös tarjoilijan ammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Aluksilla työskenteleviltä vaaditaan merenkulkualan kansainvälisten määräysten edellyttämän turvallisuuskoulutuksen suorittaminen.

 

Palkkaus

Merenkulkualalla työstä maksetaan peruspalkka ja erilaisia lisiä, kuten vuorotyö-, ilta- ja yötyölisät. Asunto ja ruoka kuuluvat yleensä palkkaukseen. Useimmilla aluksilla on käytössä ns. takuupalkkajärjestelmä, johon sisältyy tietyt lisät ja sovittu määrä ylitöitä. Palkka on kuukausipalkka ja myös vapaajaksolta maksetaan palkka samoin perustein.

Matkustaja-aluksissa käytetään myös palvelurahapalkkauksen eri muotoja. Tällöin palkka määräytyy aluksen myynnin arvon perusteella ja voi vaihdella paljonkin. Alalla sovelletaan Suomen ja Ahvenanmaan varustamoyhdistysten sekä Suomen Merimies-Unioni ry:n välistä työehtosopimusta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Meriliikenne

Meriliikenteen eli merenkulun työpaikat ovat varustamoiden laivoissa sekä erilaisissa maatoiminnoissa. Merisektori työllistää yhteensä noin 48 400 henkilöä. Heistä noin 11 800 työskentelee varustamoissa ja muissa merenkulkuun liittyvissä elinkeinoissa, 6 500 satamatoiminnoissa ja 1 500 muissa meriklusteria palvelevissa toiminnoissa (v. 2017).

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:hyn kuuluu noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Merimiesammateissa toimitaan alusten kansiosastolla, koneosastolla tai talousosastolla, johon kuuluvat ravintolat, keittiöt, myynti ja muut palvelut.

Meriliikenteen työllisyystilanne on hyvä. Osaaville työntekijöille on jatkuvaa tarvetta, jota lisää monen ammattilaisen jääminen eläkkeelle lähivuosina. Ala tulee työllistämään tulevaisuudessakin vakaasti. Merimiesammatit ovat kansainvälisiä, joten ala työllistää suomalaisia merimiehiä kaikkialla maailmassa.

Suomessa on vuosia eteenpäin pula laivakoneinsinööreistä eli eritason pätevyyksiä omaavista laivakonemestareista. Kansipäällystöä, merikapteeneja ja perämiehiä tarvitaan eläkkeelle jäävien tilalle. Miehistön osalta kokeneesta kansi- ja konemiehistöstä on jatkuvasti pulaa. Matkustaja-alusten catering-henkilökuntaa on saatavilla riittävästi. Maailmanlaajuisesti on pulaa kansi- ja konepäällystöstä.

Meriklusteri työllistää merenkulun lisäksi telakoilla ja muun meriteollisuuden palveluksessa, lastinkäsittelylaitteiden valmistajilla, satamissa, satamaoperaattoreilla ja muissa merenkulkuun liittyvissä toiminnoissa. Meriklusterin työllistävä vaikutus ulottuu yhteiskuntaan laajalti, esimerkiksi logistiikka- ja matkailualoille.

Lisäaineistot

 

 

 

Lähinimikkeet

tarjoilija
laivan tarjoilija

 

 

 

 

 

 

Laivatarjoilija