Siivoustyönjohtaja

Johdanto

Siivoustyönjohtaja toimii siivousalan esimiestehtävissä vastaten työn laadusta valvomissaan kohteissa. Tehtäviin kuuluvat mm. työvuorojärjestelyt, henkilöstön perehdyttäminen työhön ja opastus. Siivoustyönjohtajia työskentelee mm. siivousyritysten sekä kuntien palveluksessa. Ammatissa tarvitaan puhdistuspalvelualan tuntemuksen lisäksi esimiesosaamista sekä ryhmätyö- ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Siivoustyönjohtaja toimii siivousalan esimiestehtävissä vastaten työn laadusta valvomissaan kohteissa.

Siivoustyönjohtajan tehtäviin kuuluu siivoushenkilöstön perehdyttäminen työhön, työntekijöiden opastus ja asiakaskäynnit. Siivoustyönjohtaja antaa mm. alkuopastuksen oikeisiin ja turvallisiin työtapoihin kussakin kohteessa.

Esimiehenä siivoustyönjohtajan on tunnettava turvallisuusmääräykset ja kyettävä opastamaan työntekijöitä. Hänen on esimerkiksi hallittava oikeat ja ergonomiset työtavat sekä suojavaatetuksen ja tarvittavien suojaimien käyttö.

Siivoojat työskentelevät yleensä ilman työnjohtajan välitöntä valvontaa. Tarvittaessa siivoustyönjohtaja osallistuu itsekin siivoustyöhön, mikä edellyttää häneltä koko siivoustyön hallintaa.

Tehtäviin kuuluvat myös työvuorosuunnittelu, rekrytointi ja sijaisten hankinta. Kehityskeskustelut ja työpaikkakoulutus kuuluvat niin ikään tehtäviin. Myös hankinta- ja budjetointiasiat voivat kuulua toimenkuvaan.

Työnantajayrityksen koosta ja henkilökunnan sisäisestä työnjaosta riippuen siivoustyönjohtaja saattaa osallistua myös palvelujen tuotekehittelyyn, siivoustyön mitoituksen suunnitteluun ja tarjousten tekoon.

Siivoustyönjohtajan alaisuudessa työskentelee vaihteleva määrä siivoushenkilökuntaa. Työssä ollaan tekemisissä myös asiakkaiden kanssa, sillä siivoustyö on palvelutyötä.

Työvälineinä siivoustyönjohtaja käyttää mm. tietokonetta ja siivousvälineitä. Siivoustyötä tehdään työkohteista riippuen kaikkina vuorokaudenaikoina. Työkohteet vaihtelevat toimistotiloista majoitusliikkeisiin ja teollisuuden tuotantolaitoksiin.

Siivoustyönjohtajalla saattaa olla valvottavanaan useita työkohteita, joiden välillä hän joutuu liikkumaan. Kohteesta toiseen siirtymiseen ja työvälineiden kuljettamiseen käytetään yleisimmin työnantajan autoa.

 

Työpaikat

Siivoustyönjohtajia työskentelee yksityisten siivousliikkeiden, valtion, kuntien sekä valtion liikelaitosten palveluksessa.

 

Työn vaatimukset

Siivoustyönjohtajan ammatti on itsenäinen ja monipuolinen, ja se edellyttää riittävää alan tuntemusta, koulutusta ja käytännön työkokemusta.

Siivoustyönjohtajan on tunnettava puhdistettavien pintojen, materiaalien sekä käytettävien pesu- ja puhdistusaineiden ominaisuudet. Hänen on myös kyettävä valitsemaan oikeat työvälineet ja koneet kuhunkin kohteeseen sekä osattava käyttää niitä.

Tehtävien hoitamisessa tarvitaan taloushallinnon, laskentatoimen, työlainsäädännön sekä tietotekniikan hallintaa.

Siivoustyönjohtajalta vaaditaan työnopastajana ja -ohjaajana pitkäjännitteisyyttä, perusteellisuutta ja kärsivällisyyttä sekä hyvää itsetuntoa ja luottamusta omaan ammattitaitoon.

Esimiehenä siivoustyönjohtaja tarvitsee organisointikykyä sekä paineen- ja kritiikinsietokykyä.

Työnjohtajalta vaaditaan sopeutumista ryhmätyöhön. Työssä ollaan tekemisissä myös asiakkaiden kanssa, mikä edellyttää ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja.

Siivousalan tekniikan ja puhdistusaineiden kehitys perustuu kansainväliseen teollisuuteen ja tutkimukseen. Kirjallisuus on usein vieraskielistä, mikä edellyttää kielitaitoa.

Ajokortti on välttämätön.

Siivousalan esimiestehtävissä kiire voi tuottaa stressiä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon, restonomi (AMK), suuntautuen palvelujen tuottamiseen ja johtamiseen.

Siivoustyönjohtajaksi voi edetä myös perustutkinnon tai siivousalan kurssin suorittamalla ja sen lisäksi pitkän työkokemuksen kautta.

Puhdistuspalvelualaa voi opiskella toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Puhdistuspalvelujen perustutkinnon voi suorittaa erikoistuen siivousalaan, jolloin tutkinto on toimitilahuoltaja.

Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös siivousteknikon ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnot.

Alalla järjestetään runsaasti kurssimuotoista jatko- ja täydennyskoulutusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Siivoustyönjohtajien palkkaus perustuu henkilökohtaisiin sopimuksiin.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Toimitilapalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Siivouspalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Lisäaineistot

Siivousalan ja kiinteistönhoidon ammatteja. Video. Työministeriö 1999.

Lähinimikkeet

palveluesimies
palveluohjaaja
restonomi
siivousesimies