Hotelliemäntä

Johdanto

Hotelliemäntä vastaa hotellihuoneiden ja hotellin yleisten tilojen puhtaudesta ja viihtyvyydestä sekä toimii kerroshoitajien esimiehenä. Hotelliemäntiä työskentelee tyypillisesti suurissa hotelleissa. Työ edellyttää järjestelmällisyyttä, organisointikykyjä ja vuorovaikutustaitoja.

 

Työtehtävät

Hotelliemännän tehtävänä on vastata hotellihuoneiden puhtaudesta ja viihtyisyydestä. Hotelliemäntä vastaa yleensä myös hotellin yleisten tilojen sekä ravintolan puhtaanapidosta, viihtyvyydestä, liinavaatteiden hankinnoista ja pesetyksestä sekä osittain myös hankinnoista.

Työnjohtotehtävissä hotelliemäntä toimii kerroshoitajien esimiehenä. Hän valitsee uudet työntekijät, perehdyttää ja opastaa heidät työhönsä, laatii työvuorolistat sekä toimii henkilönä johdon ja työntekijöiden välissä. Hotelliemäntä osallistuu myös itse siivous- ja puhdistustehtäviin.

Työympäristönä hotelleissa ja ravintoloissa ovat sekä majoitus-, ravintola- että keittiötilat. Työssä ollaan tekemisissä sekä kerroshoitajien, hotellin johdon ja muun henkilökunnan että asiakkaiden kanssa.

Työ on vuorotyötä, ja usein työssä ollaan myös viikonloppuisin, joten arkivapaat ovat yleisiä. Kiireiset ja hiljaiset ajat vaihtelevat vuodenaikojen, viikonpäivien ja vuorokauden aikojen mukaan.

 

Työpaikat

Hotelliemäntiä työskentelee tavallisimmin suurissa hotelleissa sekä ravintoloissa. Vastaavia työtehtäviä on myös niissä yrityksissä, jotka myyvät puhdistus- ja siivouspalveluja hotelleille ja ravintoloille.

 

Työn vaatimukset

Hotelliemännän ammatissa tarvitaan puhdistuspalvelualan töiden hallintaa, esimiesosaamista ja asiakaspalvelutaitoja.

Ammatissa tarvitaan myös suunnitteluosaamista ja taloudellista ajattelua sekä halua päästä hyviin taloudellisiin tuloksiin. Työ on vastuullista.

Koska hotelliemäntä toimii johdon ja työntekijöiden välissä, on hänen siten ymmärrettävä kummankin osapuolen tarkoitukset ja pystyttävä viestimään sanomia osapuolten välillä.

Hotelliemännän on osattava kuunnella työntekijöitä sekä ottaa kantaa esimerkiksi toimintatapoihin, tehdä ratkaisuja ja kantaa vastuu niistä.

Työn sujumista auttavat järjestelmällisyys sekä kyky ilmaista itseään selkeästi suullisesti ja kirjallisesti.

Kielitaito on eduksi.

Alan nopeat muutokset ja kehittyvät työtavat, asiakkaiden muuttuvat odotukset ja tarpeet sekä monipuolistunut palvelujen tarjonta edellyttävät myös ammattitaitovalmiuksien monipuolistumista.

Seisomatyö rasittaa erityisesti selkää ja jalkoja. Allergisuus puhdistus - ja pesukemikaaleille haittaa ammatissa toimimista.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto. Puhdistuspalveluihin suuntautuen tutkintonimike on toimitilahuoltaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella ja näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon restonomi (AMK).

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkkaus määräytyy Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevan työehtosopimuksen mukaan. Ammattinimikkeellä on oma vähimmäistaulukkopalkka, jonka lisäksi tulevat ilta-, pyhä- ja yötyölisät sekä paikkakuntalisä. Alalla on käytössä neliportainen ikälisäjärjestelmä.

 

Työmarkkinatiedot
Siivouspalvelut

Yksityinen kiinteistöala työllistää noin 115 000 henkilöä. Kiinteistöpalvelut työllistävät yli 90 000 henkilöä, isännöintipalvelut reilut 3 000 ja muu kiinteistöliiketoiminta noin 20 000 henkilöä.

Kiinteistöpalvelualan työllisyyttä ylläpitää jatkuva tarve kiinteistöjen ylläpidolle, jotta esimerkiksi kodit, koulut ja työpaikat olisivat toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä.

Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys on huomattava, sillä yli 65 prosenttia suomalaisten varallisuudesta on sidottu kiinteistöihin. Suunnitelmallisella ja ammattimaisella ylläpidolla kiinteistöt pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy.

Vahvasti kehittyvän ja monipuolistuvan yksityisen kiinteistöpalvelualan työpaikat säilyvät kotimaassa jatkossakin, sillä palveluja voidaan tuottaa vain paikallisesti. Ala työllistää vakaasti talouden suhdanteista riippumatta, eikä työpaikkoja voi siirtää ulkomaille.

Kiinteistöpalveluala tarjoaa rajattomasti uramahdollisuuksia, ja alan töihin voi kulkea monta erilaista polkua. Alalla tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta niin asiakkaalla työskentelevistä kiinteistöpalvelualan ammattilaisista erilaisiin liiketoiminnan kehittämisen ja hallinnon asiantuntijoihin. Tyypillisiä toimenkuvia ovat esimerkiksi toimitilahuoltaja, kiinteistönhoitaja, monipalvelutyöntekijä, palveluohjaaja, palvelupäällikkö ja aluejohtaja.

Alalla kansainvälisyys on arkipäivää ja monikulttuurisuus nähdään vahvuutena. Kiinteistöpalveluyritykset ovat edelläkävijöitä monimuotoisten ja -kulttuuristen työyhteisöjen johtamisessa.

Majoituspalvelut

Majoituspalvelut työllistävät noin 14 700 henkilöä hotelleissa ja muissa majoituspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Majoitus- ja ravintolatoiminta työllistää yhteensä noin 82 600 henkeä, joista ravintolat noin 67 900 henkeä. Alalla työskentelee paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä sekä vuokratyöläisiä, koska palvelujen kysyntä vaihtelee sesonkien mukaan.

Majoituspalvelut, ravitsemispalvelut ja niihin läheisesti liittyvä matkailuala ovat hyvin suhdanneherkkiä palvelualoja. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja siten myös työllisyyteen. Hyvinä taloudellisina aikoina kotitaloudet ja yritysasiakkaat käyttävät enemmän alan palveluja, huonompina taas vähemmän johtuen ostovoiman ja säästämisen vaihteluista.

Majoituspalveluja tarjoavat yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyden kehitys riippuu lähivuosina pitkälti talouden suhdanteiden yleisestä kehityksestä, verotuksesta ja kustannustasosta sekä siitä, miten paljon kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttävät alan palveluja.

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut tulevat työllistämään jatkossakin. Alalle työllistymistä edesauttaa vahvan ammattitaidon lisäksi halu työskennellä ihmisten parissa, asiakaspalveluosaaminen, vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Lähinimikkeet

kerroshoitopäällikkö
siivouspäällikkö

 

 

 

Hotelliemäntä