Jäteasemanhoitaja

Johdanto

Jäteasemanhoitaja työskentelee jäteasemalla, jätekeskuksessa tai jätelaitoksessa tehtävänään jätteiden vastaanotto ja lajittelu sekä asiakaspalvelu. Jäteasemanhoitajan on tunnettava eri jätelajit sekä lajitteluun, varastointiin ja loppusijoitukseen liittyvät asiat. Ammatissa on tunnettava ympäristönsuojelun perusteet sekä hallittava vaakaohjelman ja muiden työssä tarvittavien työvälineiden käyttö. Tehtävien hoito edellyttää tarkkuutta, vastuullisuutta ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Jäteasemanhoitaja työskentelee jäteasemalla, jätekeskuksessa tai jätelaitoksella, joka vastaanottaa ja lajittelee jätettä. Jäteasemanhoitajan tehtäviin kuuluu hyöty-, kaatopaikka- ja ongelmajätteiden vastaanotto. Vastaanotossa kuorma punnitaan ja tarkastetaan.

Jäteasemalle tuotavat jätteet vaihtelevat paperista ja kartongista lasiin, metalliin, muoveihin, puuhun, biojätteeseen, sähkö- ja elektroniikkaromuun, rakennusjätteeseen, maa-aineksiin, ongelmajätteeseen ja sekajätteeseen.

Pienkuormat tuodaan henkilöautolla, peräkärryllä tai pakettiautolla, suuremmat määrät tulevat kuorma-autoilla. Asiakkaat vaihtelevat kotitalouksista jätteenkuljetusyrityksiin ja muihin yrityksiin. Työhön kuuluu säännöllisesti asiakkaiden opastamista, jätteiden tuomiseen liittyvien maksujen vastaanottoa ja kassan hoitoa sekä alueen puhtaanapitoa.

Tehtäviin voivat kuulua tilausten hoitamiset, jotka liittyvät jätteiden toimittamiseen jäteasemalta eteenpäin tai aseman kunnossapitoon liittyvät tilaukset ulkopuolisilta yrittäjiltä. Pienellä jäteasemalla työnä voi olla koko pienjäteaseman hoitaminen.

Jäteasemasta, -laitoksesta tai -keskuksesta riippuen työnkuvaan voi kuulua myös jätteen lajittelua, prosessien valvontaa, ongelmajätteiden käsittelyä sekä huolto- ja kunnossapitotöitä.

Lajiteltu jäte toimitetaan edelleen tuotantolaitoksiin raaka-aineena hyödynnettäväksi tai jätevoimalaan käytettäväksi energian raaka-aineena. Osa jätteestä toimitetaan käsiteltäväksi esimerkiksi kompostointilaitokseen tai ongelmajätelaitokseen. Kaatopaikalle jätettä pyritään sijoittamaan mahdollisimman vähän.

Jäteasemien ja -keskusten alueella voi sijaita myös kaatopaikka, jonne sijoitetaan lopullisesti jäte, jota ei voida hyödyntää. Osa kaatopaikoista sijaitsee erillisillä alueilla. Jätteen loppusijoitusalueella työtehtäviin kuuluu jätteiden tasoitus ja tiivistys koneellisesti. Kaatopaikkojen määrä vähenee jatkuvasti jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön ansiosta.

Jäteaseman työntekijöiden määrä riippuu aseman koosta. Jätteiden vastaanotto on asiakaspalvelua, joten työ on sosiaalista. Jätteitä tuovat sekä asukkaat, yritykset että jäteautonkuljettajat.

Työympäristö vaihtelee. Kuorman punnitseminen ja maksun vastaanotto tehdään tietokoneen avulla sisätiloissa. Vastaanottolavat sijaitsevat ulkokentillä. Ammatissa käytetään työvälineinä tietokoneen vaakaohjelmaa, kuormantarkastuskameraa ja kunnossapitovälineitä.

Työajat riippuvat jäteaseman aukioloajoista. Alueellisessa jätekeskuksessa työtä tehdään esimerkiksi kahdessa vuorossa klo 7.00-18.00 välillä. Joillakin asemilla työaika voi olla vain muutamia tunteja illassa parina päivänä viikossa. Sulan maan aikana on kiireisempää. Alueesta riippuen esimerkiksi kesämökkikauden risusavottalauantait voivat olla kiireisKuntien

Työpaikat

Kuntien, alueellisten jätehuoltoyhtiöiden ja yksityisten jätehuoltoyritysten omistamat jäteasemat, jätelaitokset ja jätekeskukset.

 

Työn vaatimukset

Jäteasemanhoitajan on tunnettava eri jätelajit sekä lajitteluun, varastointiin ja loppusijoitukseen liittyvät asiat.

Ammatissa on tunnettava ympäristönsuojelun perusteet.

Työssä on hallittava vaakaohjelman käyttö sekä muiden tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttö.

Ammatti vaatii tarkkuutta ja vastuullisuutta.

Asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Tietyillä alueilla tarvitaan toisen kotimaisen kielen hallintaa.

Työturvallisuusmääräysten noudattaminen on erityisen tärkeää vaarallisten ja terveydelle haitallisten aineiden käsittelyssä.

 

Koulutus

Näyttötutkintona voi suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinnon.

Monet ovat hankkineet ammatissa tarvittavan osaamisen työn kautta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tuntipalkka.

 

 

Työmarkkinatiedot
Ympäristönhuolto

Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen sekä jätevesihuollon tehtävissä. Ala työllistää lisäksi pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Työpaikkoja on myös ympäristövalvonnassa, jäte- ja kierrätysneuvonnassa, tutkimuksessa ja alan teknologiaa kehittävissä ja tuotteita valmistavissa yrityksissä.

Ympäristönhuollossa työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa, koska työpaikat sijaitsevat eri sektoreiden työnantajilla. Ala työllistää pääasiassa jätehuolto- ja vesihuoltoyrityksissä sekä kunnissa ja kuntayhtymissä. Työpaikkoja on myös valtion hallinnossa ja tutkimuslaitoksissa sekä alan järjestöissä.

Työpaikkoja on niin ikään ympäristöliiketoiminnassa, joka liittyy eri toimialojen yritysten ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuus valmistaa materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviä koneita ja laitteita. Palvelualoilla tuotetaan tutkimus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Rakentamisessa edistetään puolestaan energiatehokkuutta.

Työllisyyttä ylläpitää alan välttämättömyys yhteiskunnan toimivuuden kannalta sekä lakisääteisyys. Toiminnan on oltava jatkuvaa, sillä muuten ympäristön ja ihmisten terveys sekä luonto vaarantuvat. Kierrätyksessä työllisyyttä ylläpitää tarve säästää raaka-aineita uusien tuotteiden valmistuksessa sekä jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät jätehuollossa, jätteiden kierrätyksen tehtävissä sekä jäte- ja ympäristöneuvonnassa. Ammattitaitoisia ympäristötyöntekijöitä tarvitaan maa-alueiden ja vesistöjen kunnostukseen. Yritykset, kunnat ja muut alan toimijat rekrytoivat uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lähinimikkeet

jäteaseman hoitaja
jäteaseman työntekijä
jätehuoltotyöntekijä
jätetyöntekijä