Kaatopaikanhoitaja

Johdanto

Kaatopaikanhoitaja työskentelee jätteen loppusijoitusalueella, jonne tuodaan yhdyskunta- ja tuotantojätettä, jota ei voida kannattavasti hyödyntää. Työtehtäviin kuuluu jätteen vastaanotto, kuormien tarkistus ja asiakirjojen hoito sekä jätteen tasoittaminen ja tiivistäminen koneellisesti. Ammatissa tarvitaan jätteiden ja niiden loppusijoituksen sekä ympäristönsuojelun tuntemusta. Työssä on hallittava vaakaohjelman ja kaatopaikkakoneiden käyttö. Vastuullisuus ja asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen.

Työtehtävät

Kaatopaikanhoitaja työskentelee jätteen loppusijoitusalueella, jonne tuodaan jätettä, jonka hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Kaatopaikoille saa tuoda vain esikäsiteltyä jätettä, josta hyötyjäte on jo lajiteltu pois ja toimitettu eteenpäin hyödynnettäväksi. Kaatopaikkojen määrä on koko ajan vähenemässä tiukentuneen lainsäädännön sekä jätteiden lisääntyneen lajittelun ja hyötykäytön ansiosta.

Kaatopaikanhoitajan tehtäviin kuuluu saapuvan jätteen vastaanotto ja tarkastus. Hän valvoo, että jätteet täyttävät kaatopaikkakelpoisuuden vaatimukset. Jätteiden loppusijoituspaikalle sijoitetaan pääasiassa sekajätettä, ei hyödynnettävissä olevaa jätettä, kuten esimerkiksi lasia, metallia, biojätettä tai ongelmajätettä.

Jos jätekuorma ei täytä vaatimuksia, kaatopaikanhoitaja laatii tarkastuspöytäkirjan, josta lähetetään kopio kunnan ympäristötarkastajalle, joka valvoo, että yritykset ja kiinteistöt noudattavat jätehuollosta annettuja määräyksiä.

Kaatopaikalle tuodaan yhdyskuntajätettä mm. kotitalouksista sekä erilaisia tuotantotoiminnasta syntyviä jätteitä, kuten teollisuus- ja rakennusjätettä sekä ylijäämämaita. Kaatopaikalla voi sijaita myös esimerkiksi öljyisten maiden vastaanottoalue, keräysmetallin välivarastointialue ja ongelmajätteiden vastaanottopiste.

Kaatopaikanhoitaja neuvoo asiakkaita ja antaa heille ohjeita siitä, minne kuorma tyhjennetään. Jäteautot tuovat kaatopaikalle säännöllisesti suurempia kuormia, yksityishenkilöt ja muut tahot pienempiä määriä jätettä esimerkiksi peräkärryillä.

Jätteitä tuovat autot pysähtyvät vastaanottorakennuksella, jossa he ilmoittavat kaatopaikanhoitajalle tuotavat jätteet ja niiden määrät. Yleensä kuormat punnitaan vaa'alla, jolle auto ajaa. Vastaanottohintaan vaikuttavat jätteen määrä sekä laatu.

Kaatopaikanhoitaja merkitsee jätteentuojan yhteystiedot, tuodut jätteet ja niiden määrät muistiin kaatopaikan kirjanpitoa ja laskutusta varten. Jäteautossa voi olla kaukotunnistin, joka kertoo automaattisesti laskutus- ym. tiedot.

Sijoitusalueella jätteet tasoitetaan etukauhalla varustetulla kaatopaikkajyrällä tai kauhakuormaajalla. Tarkoituksena on tiivistää jätekasat, jotta jätettä mahtuisi tilaan mahdollisimman paljon. Täyttöalueet peitetään esimerkiksi päivittäin mm. siksi, etteivät eläimet pääsisi niihin käsiksi.

Kaatopaikan koosta riippuen tehtävät voivat olla erillisiä tai sitten sama henkilö voi hoitaa jätteiden vastaanoton ja tarkistuksen sekä koneellisen tiivistyksen. Työvälineinä käytetään vaakaohjelmaa, kaatopaikkakoneita ja kunnossapitovälineitä.

Kaatopaikka sijaitsee joko jäteaseman tms. yhteydessä tai omalla erillisellä alueellaan. Kaatopaikalla työskennellään sekä ulkona että sisällä vastaanottorakennuksessa. Työajat riippuvat kaatopaikan aukioloajoista. Suuret jätteiden loppusijoitusalueet voivat olla auki esimerkiksi klo 7.00-21.00, pienet taas vain joinakin arkipäivinä muutamia tunteja kerrallaan.

 

Työpaikat

Kunnat. Kunnalliset yhtiöt. Teollisuusyritykset. Yksityiset kaatopaikat.

 

Työn vaatimukset

Kaatopaikanhoitajan on tunnettava eri jätelajit sekä loppusijoitukseen, lajitteluun ja varastointiin liittyvät asiat.

Ammatissa on tunnettava ympäristönsuojelun perusteet.

Kaatopaikanhoitajan on tunnettava myös kaatopaikan pohja- ja pintarakenteiden sekä muiden ympäristönsuojeluun liittyvien rakenteiden tekniset pääperiaatteet.

Työssä on hallittava vaakaohjelman käyttö.

Ammatissa on hallittava työkoneiden kuten kaatopaikkajyrän ja kauhakuormaajan käyttö.

Ammatti vaatii tarkkuutta ja vastuullisuutta.

Hyvät vuorovaikutustaidot ja asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen.

Tietyillä alueilla tarvitaan toisen kotimaisen kielen hallintaa.

Kaatopaikoilla on hajuja, vetoa, pölyä ja likaa, joiden ei saa antaa haitata työskentelyä. Kaatopaikan siisteyttä voidaan parantaa hyvällä suunnittelulla ja tarkalla hoidolla.

 

Koulutus

Alalla voi suorittaa ympäristöhuollon ammattitutkinnon.

Monet ovat hankkineet ammatissa tarvittavan osaamisen työn kautta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tuntipalkka.

 

 

Työmarkkinatiedot
Ympäristönhuolto

Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen sekä jätevesihuollon tehtävissä. Ala työllistää lisäksi pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Työpaikkoja on myös ympäristövalvonnassa, jäte- ja kierrätysneuvonnassa, tutkimuksessa ja alan teknologiaa kehittävissä ja tuotteita valmistavissa yrityksissä.

Ympäristönhuollossa työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa, koska työpaikat sijaitsevat eri sektoreiden työnantajilla. Ala työllistää pääasiassa jätehuolto- ja vesihuoltoyrityksissä sekä kunnissa ja kuntayhtymissä. Työpaikkoja on myös valtion hallinnossa ja tutkimuslaitoksissa sekä alan järjestöissä.

Työpaikkoja on niin ikään ympäristöliiketoiminnassa, joka liittyy eri toimialojen yritysten ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuus valmistaa materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviä koneita ja laitteita. Palvelualoilla tuotetaan tutkimus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Rakentamisessa edistetään puolestaan energiatehokkuutta.

Työllisyyttä ylläpitää alan välttämättömyys yhteiskunnan toimivuuden kannalta sekä lakisääteisyys. Toiminnan on oltava jatkuvaa, sillä muuten ympäristön ja ihmisten terveys sekä luonto vaarantuvat. Kierrätyksessä työllisyyttä ylläpitää tarve säästää raaka-aineita uusien tuotteiden valmistuksessa sekä jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät jätehuollossa, jätteiden kierrätyksen tehtävissä sekä jäte- ja ympäristöneuvonnassa. Ammattitaitoisia ympäristötyöntekijöitä tarvitaan maa-alueiden ja vesistöjen kunnostukseen. Yritykset, kunnat ja muut alan toimijat rekrytoivat uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Ympäristönhuolto

Ympäristönhuollossa työskennellään jätteiden keräyksen, kuljetuksen, vastaanoton, käsittelyn ja kierrätyksen sekä jätevesihuollon tehtävissä. Ala työllistää lisäksi pilaantuneen maaperän ja vesistöjen kunnostuksessa. Työpaikkoja on myös ympäristövalvonnassa, jäte- ja kierrätysneuvonnassa, tutkimuksessa ja alan teknologiaa kehittävissä ja tuotteita valmistavissa yrityksissä.

Ympäristönhuollossa työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa, koska työpaikat sijaitsevat eri sektoreiden työnantajilla. Ala työllistää pääasiassa jätehuolto- ja vesihuoltoyrityksissä sekä kunnissa ja kuntayhtymissä. Työpaikkoja on myös valtion hallinnossa ja tutkimuslaitoksissa sekä alan järjestöissä.

Työpaikkoja on niin ikään ympäristöliiketoiminnassa, joka liittyy eri toimialojen yritysten ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuus valmistaa materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviä koneita ja laitteita. Palvelualoilla tuotetaan tutkimus-, konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Rakentamisessa edistetään puolestaan energiatehokkuutta.

Työllisyyttä ylläpitää alan välttämättömyys yhteiskunnan toimivuuden kannalta sekä lakisääteisyys. Toiminnan on oltava jatkuvaa, sillä muuten ympäristön ja ihmisten terveys sekä luonto vaarantuvat. Kierrätyksessä työllisyyttä ylläpitää tarve säästää raaka-aineita uusien tuotteiden valmistuksessa sekä jätteen hyödyntäminen energiantuotannossa.

Työllisyysnäkymät ovat hyvät jätehuollossa, jätteiden kierrätyksen tehtävissä sekä jäte- ja ympäristöneuvonnassa. Ammattitaitoisia ympäristötyöntekijöitä tarvitaan maa-alueiden ja vesistöjen kunnostukseen. Yritykset, kunnat ja muut alan toimijat rekrytoivat uusia työntekijöitä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Lähinimikkeet

jätehuoltotyöntekijä
jätetyöntekijä
kaatopaikan hoitaja
kaatopaikkatyöntekijä
työkoneen kuljettaja
jäteasemanhoitaja
puhdistustyöntekijä