Lehtori, yliopistot ja korkeakoulut

Johdanto

Yliopistoissa ja korkeakouluissa lehtoreiden työhön kuuluu opettamista, tutkimusta ja hallinnollisia tehtäviä. Työssä vaaditaan oman oppialan hyvää tuntemusta, pedagogista osaamista, tutkimusosaamista ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Lehtorin työhön yliopistoissa kuuluu opettamista, tutkimustyötä ja hallinnollisia tehtäviä. Opetustehtäviin kuuluu esimerkiksi perustutkintoon liittyvien luentojen pitämistä sekä opinnäytetöiden ja seminaarien ohjaamista.

Yliopistonlehtorit myös suunnittelevat opetusta sekä osallistuvat sen kehittämiseen. Tehtäviin saattaa kuulua myös opiskelijavalintoihin osallistuminen.

Lehtoreita on suhteellisesti eniten opettajankoulutuslaitoksissa, kielikeskuksissa ja humanistisilla aloilla. Lehtoreiden ja yliopiston lehtoreiden tehtävät vaihtelevat suurestikin eri yliopistoissa eri aloilla.

Työtä tehdään luentosaleissa ja oppiaineesta riippuen myös muissa opetukseen soveltuvissa tiloissa sekä omissa työhuoneissa. Työssä käytetään tietotekniikkaa ohjelmistoineen sekä oman alan julkaisuja, jotka ovat tutkimusraportteja, tieteellistä kirjallisuutta ja tiedejulkaisuja, jotka ovat alan ammattilaisille tarkoitettuja lehtiä.

Yliopistoissa noudatetaan kokonaistyöaikaa, joka on 1 600 tuntia vuodessa. Etukäteen laadittavassa työsuunnitelmassa sovitaan vuotuisen työajan jakaantumisesta opetukseen ja muuhun työhön.

 

Työpaikat

Lehtorin ja yliopistonlehtorin virkoja on yliopistoissa sekä tiede- ja taidekorkeakouluissa.

 

Työn vaatimukset

Lehtorilta edellytetään oman oppialansa hyvää hallintaa, tutkimusosaamista ja pedagogista osaamista.

Lehtorin on tunnettava yliopiston tai korkeakoulun hallintoa.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, vuorovaikutustaitoja ja organisointikykyä.

Tutkimustyötä tehtäessä tarvitaan mm. analyyttistä ajattelua.

Oman alan kehityksen jatkuva seuraaminen on tärkeää.

 

Koulutus

Tehtävään soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, jonka voi suorittaa yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Lehtorilta vaaditaan soveltuva lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Yliopistonlehtorin kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tutkinto.

 

Palkkaus

Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lähinimikkeet

korkeakoulun lehtori
yliopiston lehtori
lehtori
lisensiaatti
tohtori