Assistentti, yliopistot ja korkeakoulut

Johdanto

Assistentit tekevät yliopistoissa ja korkeakouluissa tutkimustyötä sekä opettavat. Yleensä assistentit ovat jatko-opiskelijoita suorittamassa tieteellistä jatkotutkintoa. Työssä vaaditaan oman oppialan hallintaa ja opetustaitoja sekä kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn.

Työtehtävät

Assistentti tekee yliopistossa tieteellistä tutkimustyötä sekä harjoittaa siihen liittyviä jatko-opintoja. Assistentit tuottavat lisensiaattitöiden ja tohtorin väitöskirjojen muodossa huomattavan osan maassamme syntyvästä uudesta tieteellisestä tiedosta.

Assistentin tehtäviin kuuluu myös opetustyö. Tyypillisiä opetustehtäviä ovat esimerkiksi harjoituskurssit, laskuharjoitukset, seminaarit, demonstraatio- ja laboratoriotöiden ohjaus sekä omaan opetukseen liittyvien kuulustelujen laatiminen ja korjaus.

Edellä mainittujen tehtävien ohella assistentit tekevät huomattavassa määrin myös korkeakoulujen hallinnollisia tehtäviä sekä antavat mm. opintoneuvontaa ja -ohjausta.

Assistentin tyypillinen työympäristö on yliopisto tai muu omaan tutkimusalaan liittyvä paikka. Työaika on periaatteessa normaali päivätyöaika, mutta opettamista tai sen valmisteluja sekä muita oppilaitoksen tilaisuuksia voidaan järjestää myös iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin työajat voivat vaihdella.

Työpaikat

Yliopistot. Korkeakoulut.

Työn vaatimukset

Assistentilta edellytetään oman oppialansa teoreettista hallintaa.

Ammatissa tarvitaan opetustaitoja.

Assistentin on tunnettava yliopiston tai korkeakoulun hallinto riittävän hyvin.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.

Tutkimustyötä tehtäessä tarvitaan mm. analyyttistä ajattelua.

Koulutus

Assistentin toimeen vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto yliopistosta. Tällaisia ovat esimerkiksi filosofian maisteri, kasvatustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, taiteen maisteri, musiikin maisteri, lääketieteen lisensiaatti ja diplomi-insinööri.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.

Henkilö, joka ei ole suorittanut tohtorin arvoon oikeuttavia opinnäytteitä, voidaan ottaa assistentin tehtävään enintään kahdeksi toimikaudeksi.

Palkkaus

Yliopistoissa palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta sekä henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lähinimikkeet

maisteri
diplomi-insinööri
lisensiaatti
tohtori