Opettaja, matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Johdanto

Matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajat opettavat kahta tai useampaa ainetta, joita ovat esimerkiksi matematiikka, biologia, maantieto ja fysiikka. Ammatti vaatii opetettavien aineiden tuntemusta sekä opetus- ja vuorovaikutustaitoja. Työpaikkana voi olla peruskoulu, lukio tai ammatillinen oppilaitos.

Työtehtävät

Matemaattis-luonnontieteellisen alan aineenopettajia työskentelee kaikilla kouluasteilla. He opettavat vähintään kahta matemaattis-luonnontieteellistä ainetta, joita ovat esimerkiksi biologia, maantiede, kemia, fysiikka, matematiikka ja tietotekniikka.

Opettajan työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti se, mikä oppilaitos on kysymyksessä, sillä esimerkiksi opettaminen peruskoulussa ja aikuiskoulutuksessa poikkeavat melkoisesti toisistaan. Peruskouluissa painottuu enemmän kasvattajan rooli, kun taas aikuisille opettaja on asiantuntija ja oppimaan ohjaaja.

Oppituntien pitäminen ja opiskelijoiden ohjaus on vain osa opettajan työtä. Huomattavasti vievät aikaa myös opetuksen suunnittelu, tuntien valmistelu ja oppimisen arviointi sekä erilaiset hallinnolliset ja yhteistyötehtävät. Myös oman alan kehityksen seuraaminen ja opetuksen suhteuttaminen siihen kuuluvat työtehtäviin.

Työympäristönä on luokkahuone tai muu ko. aineen opettamiseen soveltuva tila, esimerkiksi kemianluokka.

Työaika muodostuu opetustunneista, joiden viikoittainen määrä vaihtelee opetusvelvollisuuden mukaan (16-24 tuntia viikossa). Tämän lisäksi voi olla tietty määrä ylitunteja.

Työpaikat

Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

 

Työn vaatimukset

Matemaattis-luonnontieteellisen aineen opettajan on hallittava opetettavat aineet.

Työ vaatii pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja.

Opettajan työ vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyötaitoja.

Ammatissa on seurattava oman alan kehitystä.

Koulutus

 

Yliopistoissa voi opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri.

 

Yliopistoissa voi opiskella bio- ja ympäristötieteitä, fysikaalisia tieteitä, geologia, kemiaa, maantiedettä, matemaattisia aineita, tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa.

Aineenopettajakoulutukseen kuuluu aina kasvatustieteellisiä opintoja. Siksi vaaditaan myös opintoihin sisältyvät tai erikseen suoritetut opettajan pedagogiset opinnot.

 

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Esimerkiksi ammattikorkeakouluissa yliopettajan virkoihin edellytetään lisensiaatin tai tohtorin tutkinto.

Palkkaus

 

Palkkaukseen vaikuttavat muun muassa viran laatu, opetustuntien määrä ja työkokemus. Ylitunneista maksetaan eri palkkio.

 

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri virka- ja työehtosopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Fysiikka

Fyysikoita työskentelee yksityisellä sektorilla eniten teollisuudessa esimerkiksi teknologiateollisuuden ja energiateollisuuden yrityksissä. Fyysikot työskentelevät tyypillisesti tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtävissä, uusien materiaalien tutkimuksen parissa tai suunnittelu-, kehitys-, hallinto- ja johtotehtävissä.

Julkisella sektorilla eniten työllistävät yliopistot, joissa fyysikot työskentelevät tutkijoina ja opettajina. Valtiolla fyysikoita työskentelee esimerkiksi tutkimuslaitoksissa. Kunnat työllistävät opettajan pätevyyden hankkineita fyysikoita opettajina peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opettajia työskentelee myös ammattikorkeakouluissa.

Teollisuuden yritykset rekrytoivat fyysikoita tarpeen mukaan. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa vakinaisista viroista, esimerkiksi tutkijan paikoista on kova kilpailu. Yliopistoissa työskennellään usein määräaikaisissa työsuhteissa. Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajien työllisyysnäkymät ovat yleisesti ottaen hyvät.

Työpaikkoja vapautuu lähinnä eläkkeelle jäämisten tai muihin tehtäviin siirtymisten myötä. Varsinkin vastavalmistuneet työskentelevät usein määräaikaisissa työsuhteissa tai tekevät pätkätöitä. Kansainvälisenä alana fysiikka työllistää myös ulkomailla.

Lähinimikkeet

biologianopettaja
fysiikanopettaja
kemianopettaja
lehtori
maantiedonopettaja
matematiikanopettaja
tietotekniikanopettaja
filosofian maisteri
opettaja
yliopettaja