Opettaja, reaaliaineet

Johdanto

Reaaliaineiden opettajat opettavat eri kouluasteilla esimerkiksi historiaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa, elämänkatsomustietoa, filosofiaa tai psykologiaa. Reaaliaineiden opettajan työ vaatii opetettavien aineiden hyvää hallintaa, opetustaitoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

 

 

Työtehtävät

Reaaliaineiden opettaja opettaa eri kouluasteilla reaaliaineita, joihin luetaan historia, yhteiskuntaoppi, uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia, psykologia ja terveystieto. Reaaliaineisiin luetaan myös fysiikka, kemia, biologia ja maantiede.

Pääaineensa ohella reaaliaineen opettajat opettavat usein jotain toista ainetta. Uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajat opettavat lähes aina jotakin toista näistä aineista, tai esimerkiksi äidinkieltä tai opinto-ohjausta.

Opettajan työn luonteeseen vaikuttaa se, minkä tyyppisessä oppilaitoksessa he työskentelevät ja minkä ikäisiä opiskelija ovat. Peruskouluissa opetuksen ohella korostuu kasvatustyö, aikuiskoulutuksessa taas asiantuntijuus ja oppimaan ohjaaminen.

Opetuksen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmissa. Päivittäinen opetus suunnitellaan näiden tavoitteiden pohjalta. Oppituntien pitäminen on vain osa opettajan työtä. Huomattavasti aikaa vievät opetuksen suunnittelu, tuntien valmistelu, oppilaiden tai opiskelijoiden arviointi, erilaiset hallinnolliset ja yhteistyötehtävät sekä oman alan kehityksen seuraaminen ja itsensä kouluttaminen.

Opettajan työympäristö on tyypillisesti luokkatila, jossa tunnit pidetään. Työssä käytetään oman alan kirjallisuutta, tietotekniikkaa ja opetusmateriaaleja. Opettajan työ on hyvin sosiaalista, ja siinä ollaan tekemisissä myös muiden opettajien sekä oppilaitoksesta riippuen esimerkiksi oppilaiden vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa.

Opetusvelvollisuus on virasta ja opetusaineesta riippuen 16-24 tuntia viikossa. Tämän lisäksi tehdään muun muassa opetuksen suunnittelu- ja valmistelutyötä.

 

Työpaikat

Peruskoulut. Lukiot. Kansalaisopistot. Työväenopistot.

 

Työn vaatimukset

Reaaliaineiden opettajan työ vaatii opetettavan aineen hyvää hallintaa ja pedagogista osaamista.

Opettajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyötaitoja.

Työssä tarvitaan kielitaitoa ja tietotekniikan käyttötaitoja.

Reaaliaineiden opettajalla saattaa olla opetettavanaan useita satoja oppilaita. Oppilaiden määrä vaikeuttaa opetuksen eriyttämistä ja oppilaiden henkilökohtaista tuntemista.

Ammatti edellyttää oman alan kehityksen seuraamista.

 

Koulutus

Yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, joka voi aineesta riippuen olla esimerkiksi filosofian maisteri, psykologian maisteri tai teologian maisteri.

Reaaliaineiden opettajien koulutusohjelmiin liittyy usein toisen aineen opinnot.

Opintoihin pitää kuulua myös opettajan pedagogiset opinnot tai ne on suoritettava erikseen.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

 

Palkkaus

Palkkauksen osalta noudatettava työehtosopimus tai virkaehtosopimus riippuu siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt, esimerkkeinä kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus.

Palkkaukseen vaikuttavat mm. opetustuntien määrä/viikko ja työkokemuksen määrä.

 

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lähinimikkeet

opettaja
lehtori
lukion opettaja
aineenopettaja
historian opettaja
filosofian maisteri
teologian maisteri
psykologian maisteri