Äidinkielen opettaja

Johdanto

Äidinkielen opettajat opettavat oppilaille näiden äidinkieltä, joka voi olla suomi, ruotsi tai saame, ja kirjallisuutta sekä puheviestintää eri oppilaitoksissa. Ammatissa tarvitaan opetettavien aineiden hyvää hallintaa sekä opetustaitoja ja vuorovaikutustaitoja.

 

 

Työtehtävät

Äidinkielen opettaja opettaa joko suomea, ruotsia tai saamea riippuen opiskelijoiden äidinkielestä. Äidinkielen opettajat opettavat myös kirjallisuutta ja puheviestintää/puheoppia.

Opettajan työn sisältöön vaikuttaa huomattavasti se, missä oppilaitoksessa hän työskentelee. Peruskoulujen ja lukioiden lisäksi äidinkielen opettajia toimii ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistotasolla myös ulkomaisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa.

Peruskouluissa painottuu enemmän kasvattajan rooli, kun taas aikuisten kanssa työskennellessä opettaja on enemmän asiantuntija ja oppimaan ohjaaja.

Oppituntien pitäminen on vain yksi osa opettajan työtä. Huomattavasti aikaa menee opetuksen suunnitteluun, oppimateriaalin hankintaan ja muokkaamiseen sekä oppimisen arviointiin.

Myös erilaiset hallinnolliset ja yhteistyötehtävät sekä oman alan muutosten seuraaminen ja itsensä kouluttaminen kuuluvat työnkuvaan.

Työympäristönä on luokkatila. Opettajan opetusvelvollisuus on virasta ja opetusaineesta riippuen 16-24 tuntia viikossa. Muuta kuin varsinaista opetustyötä tehdään paljon iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Työpaikat

Peruskoulut. Lukiot. Ammatilliset oppilaitokset. Ammattikorkeakoulut. Yliopistot ja korkeakoulut.

Työn vaatimukset

Opettajan työ on itsenäistä ja monipuolista.

Aineenopettajan työ vaatii hyvää opetettavan aineen hallintaa sekä opetustaitoja.

Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja.

Organisointitaidot ja suunnittelutaidot ovat ammatissa tarpeen.

Henkistä painetta voivat aiheuttaa yleinen resurssien vähyys ja aikapula.

Suurissa oppilaitoksissa aineenopettajalla saattaa olla useita satoja oppilaita opetettavana, mikä hankaloittaa muun muassa opetuksen eriyttämistä yksilöllisesti.

Koulutus

Yliopistossa voi suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon, filosofian maisteri.

Pääaineena voi olla joko suomen, ruotsin tai saamen kieli tai kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede.

Tutkintoon on sisällytettävä myös opettajan pedagogiset opinnot.

 

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Yleissivistävien ja ammatillisten oppilaitosten opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

 

Palkkauksen osalta noudatetaan kolmea eri ves-/tes-sopimusta riippuen siitä, mihin työnantajajärjestöön oppilaitos on järjestäytynyt: Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus, Yksityisen opetusalan työehtosopimus sekä Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus, joista opettajien osalta vastaa OAJ.

 

Palkkaukseen vaikuttavat mm. viran laatu, opetustuntien määrä/viikko, työkokemuksen määrä ja työpaikkakunnan sijainti.

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lisäaineistot

Opetusala. Julkaisu. Työministeriö 2002.
Opetusala. Video. Työministeriö 2000.

Lähinimikkeet

suomenopettaja
suomen kielen opettaja
ruotsinopettaja
ruotsin kielen opettaja
saamenopettaja
saamen kielen opettaja
äidinkielenopettaja
filosofian maisteri