Ratsastuksenopettaja

Johdanto

Ratsastuksenopettaja opettaa ratsastuskoulussa. Hän on joko alan yrityksen tai oppilaitoksen palveluksessa tai toimii itsenäisenä yrittäjänä. Ratsastuksenopettajan työssä vaaditaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä. Eläinten parissa työskentely vaatii käsittely- ja hoitotaitoja, rauhallisuutta ja määrätietoista otetta.

Työtehtävät

Ratsastuksenopettajan päätehtävänä on opettaa ratsastustaitoa eri-ikäisille oppilaille. Ratsastuksenopettaja opettaa koulu-, este- ja kenttäratsastusta sekä hevostaitoja. Hän ohjaa myös uusia hevosenomistajia sekä aloittelevia kilparatsastajia.

Ratsastuksenopettaja huolehtii myös hevosten koulutuksesta. Tehtäviin kuuluu tallin ja hevosten hoidosta ja varusteista huolehtiminen.

Ratsastuksenopettaja organisoi ratsastuskoulun toimintaa. Hän kehittää uusia alaan liittyviä palveluja, laatii koulun vuosi- ja tuntisuunnitelmat ja vastaa niiden toteutuksesta. Johtaessaan koulun toimintaa hän on työntekijöiden esimies ja työnohjaaja.

Ratsastuksenopettaja opastaa asiakkaita hevosten hankinnassa ja koulutuksessa. Hän arvioi hevosten laatua ja sopivuutta käyttötarkoitukseensa. Ratsastuksenopettaja tekee hevosille valmennussuunnitelman ja tarvittaessa kuntoutusohjelman yhdessä eläinlääkärin kanssa.

Ratsastuksenopettaja huolehtii hevosten päivittäisestä hoidosta. Siihen kuuluvat ruokintaan, terveydenhoitoon, lääkintään ja kavionhoitoon kuuluvat tehtävät. Ratsastuksenopettaja hankkii, sovittaa ja huoltaa hevosten varusteet.

Osassa ratsastuskouluja on ohjattua iltapäivätoimintaa nuorille ja hevosten hoitomahdollisuus. Ratsastuksenopettaja voi järjestää ratsastusleirejä ja erilaisia ratsastustapahtumia. Työhön voi sisältyä myös tallin kunnossapito- ja huoltotöitä.

Hevosten valmennusta ja kilpailutusta ratsastuksenopettaja suunnittelee yhteistyössä hevosen omistajan, eläinlääkärin ja kengityssepän kanssa.

Ratsastuksenopettajan työ on painottunut siihen aikaan, jolloin oppilailla on vapaata. Iltatyöt ovat siten tavallisia. Opettajan työhön kuuluvat usein kilpailumatkat.

 

Työpaikat

Ratsastuksenopettaja työskentelee ratsastuskoulussa tai valmennustallilla. Hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Työn vaatimukset

Ratsastuksenopettajan työ on vaativaa ja vastuunalaista. Työssä on tunnettava hevoset sekä niiden käyttäytyminen ja hoito.

Eläinten parissa työskentely vaatii rauhallisuutta ja määrätietoista otetta. Hevosia lähestyttäessä, käsiteltäessä ja ruokittaessa on osattava toimia hätiköimättä. Levoton ja ailahteleva käytös heijastuu eläimiin.

Ratsastuksenopettajan on jatkuvasti osattava tarkkailla eläinten käyttäytymistä ja vointia, jotta mahdolliset sairastumiset ja muut toimenpiteitä vaativat tapahtumat voidaan huomata. Työ vaatii kykyä nopeaan mutta rauhalliseen toimintaan hätätilanteissa.

Ratsastuksenopettaja tunnistaa hevosten yleisimmät sairaudet, osaa antaa ensiapua ja ohjata tarvittaessa eläinlääkärin hoitoon. Tarvittaessa hän avustaa eläinlääkäriä erilaisissa tutkimuksissa ja hoitotoimenpiteissä.

Työssä edellytetään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä asiakaslähtöisyyttä.

Hevostalous on kansainvälinen ala, joten kielitaito on eduksi.

Yrittäjänä toimivan ratsastuksenopettajan on hallittava monipuolisesti yritystoimintaan liittyvät asiat. Kyky ensiluokkaiseen asiakaspalveluun on tärkeää.

Työskentely vaatii kykyä joustaa ja sopeutumista erilaisiin työolosuhteisiin.

Ratsastuksenopettajan työ ei sovi eläimille allergisille.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa hevostalouden perustutkinnon, jossa voi suuntautua ratsastuksenohjaajaksi. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona sekä oppisopimuksella.

Alalla voi suorittaa näyttötutkintoina myös ratsastuksenopettajan ja hevostenvalmentajan ammattitutkinnot sekä ratsastuksenopettajan ja tallimestarin erikoisammattitutkinnot.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Yksityisessä yrityksessä työskentelevän ratsastuksenopettajan palkkaus perustuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimukseen, jossa palkkaus määräytyy viisiportaisen, työn vaativuuteen perustuvan jaottelun mukaan.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Lähinimikkeet

hevostenhoitaja
hevosvalmentaja
ratsastuksenohjaaja

 

 

 

Ratsastuksenopettaja