Eläintenhoitaja

Johdanto

Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta. Tehtäviin kuuluvat eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, päivittäiset ruokinta- ja hoitotyöt, asiakaspalvelu, tilojen siivous ja varastojen täydennys. Ammatissa on tunnettava hoidettavat eläimet sekä osattava käsitellä niitä oikein.

Työtehtävät

Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta. Hän hoitaa sekä tuotantoeläimiä tiloilla että pieneläimiä eläinklinikalla. Eläinten hoito on eläinten hyvinvoinnista huolehtimista, ruokinta- ja hoitotöitä, tilojen siivousta, varastojen täydennystä ja ulkoilutusta.

Eläintenhoitaja sijoittuu koulutuksensa mukaisesti hyvin erilaisiin työtehtäviin. Eläintenhoitajalla on oltava laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, terveydenhoidosta, perinnöllisyydestä ja lajinmukaisesta käyttäytymisestä.

Tuotantoeläin- tai pieneläinyrityksessä tai maatalouslomittajana eläintenhoitaja huolehtii eläinten päivittäisestä hoidosta ja ruokinnasta sekä erilaisten ja eri-ikäisten eläinten hyvinvoinnista. Tehtäviin voi kuulua muun muassa lypsy- ja karjanhoitotöitä sekä niihin liittyviä rehunsiirtotöitä. Hän voi työskennellä myös sikalan- tai siipikarjanhoitajana.

Eläintenhoitaja lääkitsee eläimiä eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti. Hän voi myös avustaa synnytyksessä ja hoitaa vastasyntyneitä eläimiä.

Eläintenhoitaja tekee erilaisia elintarviketuotannon valvonnan vaatimia muistiinpanoja ja raportointeja. Hän pitää huolta eläinten ympäristöstä ja tekee kotieläinrakennuksen pienimuotoisia kunnossapitotöitä sekä huoltaa kotieläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita.

Klinikkaeläinhoitoon suuntautunut eläintenhoitaja voi toimia avustajana eläinlääkärin vastaanotolla, eläinklinikalla tai eläinsairaalassa. Hän avustaa eläinlääkäriä päivittäisissä työtehtävissä, huolehtii potilaan hoidosta ja tarkkailee vointia. Työhön sisältyy myös ajanvarauksen ja potilaskirjanpidon hoito, raportointi ja asiakkaiden opastaminen sekä laboratorio- ja röntgentehtäviä.

Eläintenhoitaja huolehtii eläinklinikan yleisen järjestyksen ja siisteyden säilymisestä sekä tarvikkeiden ja lääkkeiden tilauksista.

Lemmikkieläinkaupassa tai eläintarvikeliikkeessä eläintenhoitaja toimii itsenäisenä kauppiaana tai myyjänä. Hän myy eläimiä ja niiden hoitotarvikkeita ja ruokia sekä opastaa asiakkaita eläinten hoidossa, hankinnassa ja käyttäytymisessä.

Hän huolehtii myynnissä olevien eläinten hoito-, ruokinta- ja lääketarvikkeiden, myymälätilojen, eläinhäkkien ja akvaarioiden siivouksesta ja puhdistuksesta. Lisäksi työtehtäviin kuuluu tarvikkeiden hankinta, kassan hoito, tavaroiden purku ja esille laittaminen, hinnoittelu ja varastojen siisteydestä huolehtiminen sekä markkinointi.

Eläinhoitolassa eläintenhoitaja toimii itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä. Hän vastaa eläinten hoidosta, ruokinnasta, lääkitsemisestä, ulkoilutuksesta ja kunnon seuraamisesta. Hän opastaa asiakkaita eläinten hoidossa ja käyttäytymisessä sekä myy eläinten hoitotarvikkeita ja ruokia.

Toimenkuvaan sisältyy myös tilojen siivous ja kunnostus, tarvikkeiden hankinta, purku ja esille laittaminen sekä palvelujen markkinointi ja asiakaspalvelu.

Tarhaeläinten hoitoon suuntautunut eläintenhoitaja hoitaa tarhaeläinlajeja, joita ovat muun muassa koira- ja kissaeläimet, linnut, matelijat, sammakkoeläimet, kalat ja selkärangattomat sekä kavio- ja sorkkaeläimet.

Eläintarhassa työ muodostuu lähinnä tilojen siivoamisesta sekä rehuannosten valmistamisesta ja jakamisesta eläimille. Myös raportointi kuuluu tarhaeläinhoitajan tehtäviin. Työtehtäviin saattaa kuulua lisäksi opastustehtäviä.

Eläimiä hoidettaessa käytetään tarvittaessa erilaisia apuvälineitä. Työaika ja -olosuhteet vaihtelevat työtehtävästä ja -paikasta riippuen. Työhön sisältyy usein viikonloppu- tai iltatyötä. Työpäivä voi olla myös kaksijakoinen eli työtä tehdään varhain aamulla, päivällä on vapaata ja iltapäivällä palataan takaisin työhön.

Työpaikat

Eläintenhoitaja voi työskennellä maatiloilla, eläinhoitoloissa, eläintarhoissa, löytöeläinkodeissa, lemmikkieläinliikkeissä ja tutkimuslaitoksissa. Eläintenhoitaja voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Pieneläinhoitaja työskentelee eläinklinikoilla tai eläinlääkärin vastaanotolla.

 

Työn vaatimukset

Eläintenhoitajalta vaaditaan eläinten ja niiden käyttäytymisen tuntemusta.

Eläinten parissa työskentely vaatii rauhallisuutta ja määrätietoista otetta. Työssä käsitellään hyvin erilaisia eläimiä, joita lähestyttäessä, käsiteltäessä ja ruokittaessa on osattava toimia hätiköimättä. Levoton ja ailahteleva käytös heijastuu eläimiin.

Eläintenhoitajan on jatkuvasti osattava tarkkailla eläinten käyttäytymistä ja vointia, jotta mahdolliset sairastumiset ja muut toimenpiteitä vaativat tapahtumat voidaan huomata.

Hätätilanteissa vaaditaan kykyä nopeaan mutta rauhalliseen toimintaan.

Työ edellyttää asiakaspalvelutaitoja, oma-aloitteisuutta ja eläinten tuntemusta.

Eläintenhoitajan työ vaatii kykyä joustaa sekä sopeutumista erilaisiin työolosuhteisiin.

Yrittäjänä toimivan eläintenhoitajan on hoidon lisäksi hallittava monipuolisesti yritystoimintaan liittyvät asiat.

Eläinten hoitoala kehittyy jatkuvasti, ja ammattitaidon ylläpitäminen vaatii hoitajalta kiinnostusta alalla tapahtuviin muutoksiin.

Työskentely on usein raskasta, joten työntekijällä on oltava hyvä kunto. Eläintenhoitajan työ ei sovi eläimille allergisille.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitoon suuntautuen. Tutkintonimike on eläintenhoitaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena tai näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös eläintenhoitajan ammattitutkinto, karjatalouden ja mehiläistarhaajan ammattitutkinnot sekä koe-eläintenhoitajan ja tarhaajamestarin erikoisammattitutkinnot.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kotieläinten hoitotyössä sekä yksityisissä pieneläinhoitoloissa palkkaus muodostuu Maaseutuelinkeinojen työehtosopimuksen pohjalta. Työntekijän henkilökohtainen tuntipalkka koostuu työn vaativuuden perusteella määräytyvästä työkohtaisesta palkasta, työntekijän pätevyyden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta ja lisien perusteella määräytyvästä osuudesta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Maatalousala

Maatalous työllistää arviolta noin 58 000 yrittäjää, jotka ovat viljelijöitä ja yhtymien osakkaita. Palkansaajia on noin 17 000. Vakituisesti palkattujen työntekijöiden lisäksi tiloilla työskentelee runsaasti lyhytaikaista työvoimaa. Lähes 90 prosenttia tiloista on perheviljelmiä, jotka työllistävät lähinnä viljelijät ja heidän perheenjäsenensä. Maatalous työllistää välillisesti esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, kaupan alalla ja kuljetusalalla.

Henkilömäärällä mitattuna viljatilat ovat maatalouden suurin työllistäjä, sitten lypsykarjatilat ja puutarhatalouteen keskittyneet tilat. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, varsinkin kotieläintilojen, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä.

Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Maataloudessa työskentelevien keski-ikä on korkea, ja uusia tulijoita tarvittaisiin korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisen ruoan tuotannolle sekä maaseudun pitäminen elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa.

Eläinlääkintätyö

Laillistettuja eläinlääkäreitä on Suomessa noin 2 630 (v. 2017). Noin puolet heistä toimii kliinisessä eläinpotilaiden kanssa tehtävässä työssä ja noin puolet esimerkiksi virkamiehinä, asiantuntijoina, tutkijoina tai opettajina.

Eläinlääkärit työskentelevät yrittäjinä ja ammatinharjoittajina tai toisen palveluksessa yksityisillä eläinlääkäriasemilla, kunnissa ja kuntayhtymissä sekä valtiolla ja EU:ssa. Eläinlääkäreitä toimii myös monenlaisissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tehtävissä.

Työllisyyttä pitää yllä jatkuva tarve huolehtia tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta, tarttuvien eläintautien vastustamisesta sekä elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Eläinlääkäreiden työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Lisääntyneet koulutusmäärät ovat kuitenkin heikentäneet työllisyystilannetta aiemmista vuosista. Eläinlääkäreitä työskentelee myös esimerkiksi sijaisuuksissa. Tulevaisuudessa ammatissa toimivien lukumäärän arvioidaan kasvavan entisestään.

Klinikkaeläinhoitajia (eläintenhoitajia) työskentelee kunnan- tai kaupungineläinlääkäreiden vastaanotoilla, yksityisillä eläinklinikoilla ja eläinsairaaloissa. Työpaikkoja on vähemmän kuin tutkinnon suorittaneita, joten kaikille ei riitä työpaikkoja eläinlääkintätyössä.

Eläinlääkintätyö

Laillistettuja eläinlääkäreitä on Suomessa noin 2 630 (v. 2017). Noin puolet heistä toimii kliinisessä eläinpotilaiden kanssa tehtävässä työssä ja noin puolet esimerkiksi virkamiehinä, asiantuntijoina, tutkijoina tai opettajina.

Eläinlääkärit työskentelevät yrittäjinä ja ammatinharjoittajina tai toisen palveluksessa yksityisillä eläinlääkäriasemilla, kunnissa ja kuntayhtymissä sekä valtiolla ja EU:ssa. Eläinlääkäreitä toimii myös monenlaisissa elintarvike- ja lääketeollisuuden tehtävissä.

Työllisyyttä pitää yllä jatkuva tarve huolehtia tuotanto- ja lemmikkieläinten terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta, tarttuvien eläintautien vastustamisesta sekä elintarvikevalvontaan ja -hygieniaan ja ihmisen elinympäristön terveellisyyden valvontaan liittyvistä tehtävistä.

Eläinlääkäreiden työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Lisääntyneet koulutusmäärät ovat kuitenkin heikentäneet työllisyystilannetta aiemmista vuosista. Eläinlääkäreitä työskentelee myös esimerkiksi sijaisuuksissa. Tulevaisuudessa ammatissa toimivien lukumäärän arvioidaan kasvavan entisestään.

Klinikkaeläinhoitajia (eläintenhoitajia) työskentelee kunnan- tai kaupungineläinlääkäreiden vastaanotoilla, yksityisillä eläinklinikoilla ja eläinsairaaloissa. Työpaikkoja on vähemmän kuin tutkinnon suorittaneita, joten kaikille ei riitä työpaikkoja eläinlääkintätyössä.

Lähinimikkeet

lemmikkieläinmyyjä
eläinmyyjä
eläinkauppias
lomittaja
maatalouslomittaja
pieneläintenhoitaja
pieneläinhoitaja
klinikkaeläintenhoitaja
klinikkaeläinhoitaja
tarhaeläintenhoitaja
tilatyöntekijä
sikalanhoitaja
siipikarjanhoitaja

 

 

Eläintenhoitaja