Luonto-ohjaaja

Johdanto

Luonto-ohjaaja ohjaa matkailijoita ja vapaa-aikaa viettäviä ihmisiä luontoon suuntautuvilla retkillä, leireillä ja erilaisissa luonnossa tapahtuvissa aktiviteeteissa. Työpaikkoja on matkailualan ohjelmapalveluita tarjoavissa yrityksissä ja luontoyrityksissä. Monet toimivat itse yrittäjinä. Työssä tarvitaan luonnon tuntemusta, ohjausosaamista, asiakaspalvelutaitoja ja kielitaitoa.

Työtehtävät

Luonto-ohjaaja työskentelee luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä matkailualan ohjelmapalveluissa sekä vapaa-aika- ja hyvinvointipalveluissa. Työn tavoitteena on tarjota asiakkaille elämyksiä ja virkistäytymistä luonnossa. Ohjaus voi painottua myös esimerkiksi erätaitoihin, liikuntaan, kädentaitoihin tai kuntoutukseen.

Luontomatkailussa työskennellään kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kanssa. Asiakkaina on myös esimerkiksi päiväretkellä olevia tai muuten vapaa-aikaa viettäviä ihmisiä lomalla olevien matkailijoiden ohella. Asiakkaisiin kuuluu myös kuntoutujia ja erityisryhmiä. Luonto tarjoaa voimaannuttavia elementtejä esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, muistisairaille ja vammaisille ihmisille.

Työhön kuuluu luontomatkailun sekä virkistys- ja ulkoilupalveluiden järjestämistä. Tehtäviä ovat esimerkiksi reittien, aikataulujen ja ohjelman suunnittelu sekä varusteiden hankkiminen ja ilmoittautumisten vastaanotto.

Luonto-ohjaajan työ on asiantuntevan neuvonnan ja opastuksen antamista, minkä sisältö riippuu toiminnasta. Työhön kuuluu myös tietynlaista ryhmän johtajana toimimista, sillä asiakkaiden turvallisuuden takaaminen on tärkeää. Luonnossa ohjaamisessa toimitaan myös asiakasryhmien avustajana maastossa ja vesistöillä. Luontokuntoutuksessa asiakkaiden erityistarpeet on osattava ottaa huomioon, esimerkiksi liikuntarajoitteet.

Työssä neuvotaan esimerkiksi luonnossa liikkumisessa ja suunnistamisessa, opastetaan eräsuksilla hiihtämisen tekniikassa, nuotion sytyttämisessä ja laavun rakentamisessa tai kiipeilyssä käytettävien välineiden turvallisessa käytössä.

Eräretket, vaellukset kävellen tai hiihtäen ja leirit ovat esimerkkejä pitempikestoisista luonnossa järjestettävistä aktiviteeteista. Ohjaus voi liittyä myös esimerkiksi lintubongaukseen, kalastukseen, metsästykseen, marjojen poimintaan, sienestykseen tai valokuvaukseen, kädentaitoihin, porosafareihin, moottorikelkkailuun, lumikenkäkävelyyn, maastopyöräilyyn, koskenlaskuun tai melontaan.

Luonnossa on lisäksi lukuisia käyntikohteita, joihin ryhmiä viedään tutustumaan. Tällaisia ovat esimerkiksi luolat, kosket ja luonnonpuistot. Luonto-ohjaaja kertoo tietopohjaisesti tai tarinoiden paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä, historiasta ja kulttuurista.

Tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi suunnistusreittien ja luontoliikuntapaikkojen valmistelua sekä muiden luonto-ohjelmapalveluiden toteutuspaikkojen rakentamista ja purkamista. Varusteiden, koneiden ja välineiden huoltaminen kuuluu tehtäviin.

Varsinkin yrittäjillä tehtäviin kuuluu myös toiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä laskentaa, budjetointia ja markkinointia sekä yhteistyöverkostojen rakentamista muihin palveluntuottajiin, matkailualan yrityksiin, järjestöihin ja kuntiin.

Työ on sosiaalista ryhmien ohjausta, jossa ollaan tekemisissä eri-ikäisten ihmisten sekä yhteistyötahojen edustajien kanssa. Työtä tehdään vaihtelevissa luonnon ympäristöissä ja esimerkiksi leirikeskuksissa ja lomakeskuksissa. Sisällä tehdään toimistotöitä. Työssä käytetään ohjaustoiminnassa tarvittavia välineitä, jotka riippuvat toiminnasta, sekä tietotekniikkaa ja puhelinta. Työajat vaihtelevat. Työhön kuuluu luonnossa yöpymistä.

Työpaikat

Luontoyritykset. Matkailun ohjelmapalveluyritykset. Maatilamatkailuyritykset. Hyvinvointipalveluyritykset. Järjestöt. Kunnat. Yrittäjinä.

Työn vaatimukset

Luonto-ohjaajan on hallittava luonnossa ohjaaminen.

Työssä tarvitaan hyvä tietämys luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä taito liikkua luonnossa.

Lisäksi on hallittava ohjelmaan kuuluvat toiminnot ja niissä opastaminen, esimerkkinä melonta, kiipeily, vaellus, kädentaidot, hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla, erityisryhmien ohjaaminen luonnossa ja luonnosta voimaantuminen.

Asiakaspalvelutaidot ovat työssä tarpeen.

Yrityksen antamien asiakaslupausten ja laatutavoitteiden noudattaminen on tärkeää.

Asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät asiat on tunnettava.

Työssä on osattava käyttää työvälineitä ja laitteita, joita tarvitaan ohjelmapalveluiden ja toimintojen toteuttamisessa.

Yhteistyötaidot ja ryhmätyötaidot ovat tarpeen.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Suunnittelu- ja organisointitaitoja tarvitaan myös.

Hyvä suullinen ilmaisutaito on tarpeen. Lisäksi on eduksi osata kertoa elävästi tarinoita luonnosta.

Kielitaito on tarpeen, sillä asiakkaina on myös ulkomaalaisia.

Työ on osattava tehdä luontoa kunnioittaen, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Yrittäjinä toimivien on lisäksi hallittava yritystoimintaan liittyviä asioita, esimerkkinä budjetointi, verotus ja markkinointi, sekä tunnettava ja seurattava alan toimintaympäristöä.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöneuvoja ja luonnonvaratuottaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, luonnontuotealan ammattitutkinto ja luonnontuotealan erikoisammattitutkinto.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy työnantajan toimialan mukaan.

Ohjelmapalvelualan työehtosopimusta noudatetaan ohjelmapalvelualalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin työntekijöihin. Työntekijän palkka määräytyy työn vaativuusryhmän ja palkkataulukkojen mukaisesti.

Yrittäjillä ansiot määräytyvät liiketoiminnan tulojen mukaan.

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Lähinimikkeet

ohjaaja
luonto-opas
eräopas