Liikunnanopettaja

Johdanto

Liikunnanopettajat opettavat koulussa liikuntaa. Liikuntalajien opettamisen lisäksi työhön kuuluu kasvatuksellinen näkökulma. Työn tavoitteena on herättää ja vahvistaa kiinnostusta liikuntaa kohtaan. Liikunnanopettajan työ on monipuolista ja vaatii eri liikuntalajien tuntemuksen lisäksi vuorovaikutustaitoja ja järjestelykykyä.

Työtehtävät

Liikunnanopettajat opettavat liikuntaa kouluissa ja eri oppilaitoksissa. He saattavat opettaa myös jotain muuta ainetta, esimerkiksi terveystietoa tai toimia luokanopettajana tai rehtorina.

Liikunnan opetuksen lisäksi kasvatuksellinen näkökulma on tärkeä varsinkin peruskouluissa. Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa pyritään vahvistamaan kiinnostusta liikuntaa kohtaan.

Opiskelijaa autetaan löytämään itselle sopiva liikuntamuoto ja ymmärtämään liikunnan merkitys osana jokapäiväistä elämää. Liikunnanopettajien merkitys on tärkeä myös tapakasvatuksessa.

Liikunnanopettajan työ on monipuolista ja itsenäistä. Eri liikuntalajien opettamisen lisäksi he hoitavat koulun sisäistä ja koulujen välistä kilpailutoimintaa sekä ohjaavat liikuntakerhoja.

Koulun juhlien ja tapahtumien järjestämisessä liikunnanopettajat toimivat yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Esimerkiksi lukiossa vanhojen tanssien esityksen järjestäminen on yksi vuoden keskeisistä tehtävistä.

Liikunnanopettajan työympäristönä ovat koulun omat tilat, koulun läheisyydessä olevat liikuntatilat ja urheilukentät sekä paikkakunnan muut liikuntatilat.

Opettajan opetusvelvollisuus on virasta ja opetusaineesta riippuen 16-24 tuntia viikossa, mutta muuta kuin varsinaista opetustyötä tehdään paljon iltaisin ja viikonloppuisin.

Työpaikat

Liikunnanopettajia työskentelee peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, urheiluopistoissa, liikuntajärjestöissä, urheiluseuroissa, kunnissa ja liikuntapalveluyrityksissä.

Liikuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneita toimii myös muissa kuin opetustehtävissä.

 

Työn vaatimukset

Liikunnanopettajan tulee olla monipuolisesti perehtynyt eri liikuntalajeihin sekä hallittava niiden opetus ja ohjaus.

Ammatissa on oltava organisointikykyinen.

Liikunnanopettajalta vaaditaan myös vuorovaikutustaitoja. Opettajan ja oppilaiden välinen hyvä vuorovaikutussuhde on tärkeä edellytys oppimiselle ja kiinnostuksen herättämiselle liikuntaa kohtaan.

Ammatti vaatii ensiaputaitoja.

Työ on vaativaa ja vastuullista. Oppilaiden yksilöllisyys, suuret opetusryhmät, liikuntaan liittyvä melu ja nopeasti vaihtelevat tilanteet sisä- tai ulkotiloissa ovat jokapäiväisiä.

 

Koulutus

Liikuntaa pääaineenaan opettavalta opettajalta edellytetään liikuntatieteiden maisterin tutkintoa pääaineena liikuntapedagogiikka. Tutkinnon voi suorittaa Jyväskylän yliopistossa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

 

Palkkaus

Palkkauksen osalta noudatetaan oppilaitoksesta riippuen Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimusta, Yksityisen opetusalan työehtosopimusta tai Avaintyönantajien työehtosopimusta. Palkkaukseen vaikuttavat muun muassa opetustuntien määrä, oppilaitosmuoto, työkokemuksen määrä ja työpaikkakunnan sijainti.

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Liikunta ja urheilu

Liikunnan ja urheilun tehtävissä työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa, koska alan työpaikat ovat yksityisellä puolella eri toimialoilla, kunnissa ja järjestöissä. Alalla työskennellään paljon myös sivutoimisesti sekä osa-aikaisesti tuntityöntekijöinä.

Suomessa on arviolta noin 1 200 ammattiurheilijaa, jotka saavat elantonsa tai osan siitä urheilemalla (v. 2017). Yleensä vain menestyvät huippu-urheilijat, joilla on hyvät sopimukset ja sponsorit, tulevat toimeen pelkästään urheilemalla. Monilla on siksi jokin toinen työ toimeentulon lähteenä. Ammattivalmentajia on noin 1 800, joista monet ovat osa-aikaisia tai sivutoimisia.

Kunnat työllistävät liikuntatoimessa yhteensä noin 5 000 henkeä (v. 2017). He toimivat pääosin liikuntapaikkojen hoidon ja asiakaspalvelun tehtävissä tai liikunnanopettajina. Liikuntapalvelujen suunnittelutehtävät työllistävät jonkin verran. Kunnat palkkaavat uusia työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle jäävien tilalle. Työllisyystilanne on vakaa. Kuntien ei kuitenkaan arvioida työllistävän tulevaisuudessa enempää kiristyvän talouden vuoksi.

Liikuntapalveluja tarjoavat yritykset työllistävät arviolta noin 8 000 henkilöä. Työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti esimerkiksi liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla. Liikunnan ammattilaiset perustavat yhä enemmän pienyrityksiä, jotka keskittyvät liikuntapalvelujen tarjontaan ja konsultointiin. Alalla on paljon esimerkiksi personal trainereita ja ryhmäliikuntatuntien ohjaajia toiminimellä.

Ala työllistää myös urheiluseuroissa, joista useimmat toimivat kokonaan tai osittain vapaaehtoistyön varassa. Urheilun ja liikunnan keskusjärjestöt ja lajiliitot työllistävät kukin muutamasta muutamaan kymmeneen henkilöä kokopäiväisesti esimerkiksi hallinnon, kilpailutoiminnan ja viestinnän tehtävissä.

Kaupan alalla työllistävät urheiluvälineiden ja -tarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan erikoisliikkeet. Urheilu- ja liikuntavälineiden valmistus työllistää sekin Suomessa. Urheiluvälineiden kysyntään vaikuttavat talouden suhdanteet ja asiakkailla käytettävissä olevat varat.

Liikunnan arvioidaan työllistävän tulevaisuudessa nykyistä enemmän liikuntayrityksissä. Liikunnan työllisyyttä edistää sen harrastamisen kiistaton yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Monilla on myös varaa ja halu palkata henkilökohtainen valmentaja. Väestön ikääntymisen myötä syntyy uusia työtilaisuuksia, koska yhä useammalla on aikaa liikkua. Ihmiset käyttävät liikuntapalveluja talouden suhdanteista riippumatta.

Lähinimikkeet

liikunnan opettaja
terveystiedon opettaja
opettaja
opettaja, liikunta
voimistelunopettaja
liikuntatieteiden maisteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikunnanopettaja