Luonto- ja ympäristöneuvoja

Johdanto

Luonto- ja ympäristöneuvojan tehtäviin kuuluu neuvontaa, opastamista ja ohjaamista. Työn tavoitteena on lisätä tietoutta luonnosta ja ympäristöstä sekä ohjata kulutusta vähentävään käyttäytymiseen ja luonnon hyödyntämiseen virkistäytymisen lähteenä. Työpaikkoja on kunnilla ja järjestöissä. Työssä tarvitaan luontotietoutta, ympäristökasvatuksen perusteiden hallintaa, pedagogista osaamista ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Luonto- ja ympäristöneuvoja edistää ihmisten tietoutta luonnosta ja ympäristöstä sekä ohjaa ympäristövastuulliseen toimintaan. Työhön kuuluu neuvontaa, tiedottamista ja opastamista sekä koulutus- ja tiedotustilaisuuksien järjestämistä.

Tehtäviin kuuluu ohjata kestävään kehitykseen ja antaa ympäristökasvatusta ryhmille, joiden osalliset vaihtelevat lapsista vanhuksiin. Käyntejä tehdään esimerkiksi kerhoihin, kouluihin ja hoitolaitoksiin, minkä lisäksi pidetään luontokouluja. Tällöin opastetaan ekologiseen toimintaan, kulutuksen vähentämiseen ja luonnonvarojen säästämiseen sekä annetaan kierrätykseen, kierrätysmateriaalien käyttöön ja jätehuoltoon liittyvää neuvontaa.

Asiakkaiden kanssa voidaan arvioida esimerkiksi ekologista jalanjälkeä, sitä kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen ja tästä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Ekologista selkäreppua kartoitettaessa arvioidaan sitä, miten paljon eri materiaaleja tarvitaan kilogrammoina tietyn tuotteen valmistamiseen, sen käyttöön ja jätehuoltoon.

Neuvontaan kuuluu tuntien tai tilaisuuksien pitämisen lisäksi myös koulutuksen sisällön suunnittelua, kirjallisten ja muiden aineistojen hankintaa sekä tilojen varausta. Työhön voi kuulua myös kestävän kehityksen mukaisten toimintasuunnitelmien laatimista esimerkiksi yrityksille.

Työhön voi kuulua luontoretkien tai leirien järjestämistä, jolloin ihmisiä ohjataan esimerkiksi seikkailu- ja luontokasvatuksen menetelmin. Ohjaus voi painottua myös luonnon hyvinvointivaikutuksiin, jolloin havainnoidaan luontoa ja saadaan siitä elämyksiä. Työ voi liittyä myös matkailun ohjelmapalveluihin, jolloin painopiste on virkistäytymisessä.

Luonnosta saatavien hyvinvointituotteiden, joiden pohjana ovat esimerkiksi yrtit ja sienet, valmistuksen ja käytön opastaminen voi kuulua tehtäviin. Luonnonmateriaaleja kuten pajua hyödyntämällä voidaan samalla kehittää asiakkaiden kädentaitoja. Ohjaus voi painottua niin ikään hyvinvoinnin tuottamiseen tähän soveltuvien eläinten avulla.

Työtä tehdään vaihtelevissa ympäristöissä. Toimistossa työskennellään kuntien virastoissa ja järjestöjen tiloissa, asiakkaiden luona käydään kerhoissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa. Ulkona luonnossa järjestetään retkiä ja leirejä. Työssä ollaan tekemisissä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi järjestöt, oppilaitokset, kunnat ja yritykset.

Työssä käytetään ympäristökasvatuksen menetelmiä, esimerkiksi aistihavaintomenetelmiä, toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Työvälineinä käytetään kirjallisia aineistoja, tietotekniikkaa, puhelinta ja luonnonmateriaaleja. Työajat vaihtelevat. Leirejä ja retkiä järjestetään myös viikonloppuisin.

Työpaikat

Kunnat. Järjestöt. Luontoyritykset.

Työn vaatimukset

Luonto- ja ympäristöneuvojan työssä tarvitaan luonnon ja ympäristöasioiden tuntemusta sekä ympäristökasvatuksen perusteiden hallintaa.

Työssä on tunnettava kestävään kehitykseen, kulutukseen ja kierrätykseen liittyviä asioita sekä luonnon ja luonnonmateriaalien hyödyntämistä.

Työssä tarvitaan pedagogista osaamista sekä selkeää suullista ja kirjallista ilmaisua.

Luonto- ja ympäristöneuvonta on osattava suunnitella ja toteuttaa.

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämisessä tarvitaan organisointitaitoja.

Työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit on hallittava, minkä lisäksi luonnonmateriaalien hyödyntämisessä tarvitaan kädentaitoja.

Työ on osattava tehdä luontoa kunnioittaen, vastuullisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Maastossa on osattava liikkua ja suunnistaa.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Luontoalaan suuntautuen tutkintonimikkeitä ovat luonto- ja ympäristöneuvoja, luonto-ohjaaja ja luonnonvaratuottaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunnattu joustava tutkinnon suorittamistapa. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Näyttötutkintona voidaan suorittaa myös luonnontuotealan ammattitutkinto sekä luonnontuotealan erikoisammattitutkinto.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Palkka määräytyy työnantajan toimialan mukaan.

Kunnissa palkkaus perustuu kunnalliseen virka-ja työehtosopimukseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta sekä henkilökohtaisesta lisästä ja työkokemuslisästä.

Neuvonta-alan runkosopimusta noudatetaan Palvelualojen työnantajien jäseninä olevien maaseutuelinkeinoja harjoittavien, neuvonta-alalla toimivien ja niihin liittyvää tutkimustoimintaa harjoittavien palveluksessa oleviin toimihenkilöihin. Neuvonta-alan palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesta peruspalkasta sekä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Työmarkkinatiedot
Ympäristöala

Ympäristöala työllistää valtiolla, kunnilla, tutkimuslaitoksissa, yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Työpaikkoja on lisäksi ympäristöalan yrityksissä, luontoalan yrityksissä ja muiden toimialojen yrityksissä esimerkiksi teollisuudessa. Ala työllistää myös järjestöissä.

Ympäristöalalla työskentelevien kokonaismäärän arvioiminen on vaikeaa johtuen työntekijöiden sijoittumisesta eri sektoreille. Ala työllistää esimerkiksi ympäristön tutkimisen, suunnittelun, käytön, hyödyntämisen ja hoidon tehtäväalueilla.

Työllisyystilanne vaihtelee koulutustaustasta riippuen. Yleisesti ottaen oppilaitoksista on valmistunut enemmän alalle tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla. Työttömyyttä esiintyy erityisesti vastavalmistuneilla. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisimpiä yliopistoissa ja kunnilla.

Valtio, kunnat ja yliopistot palkkaavat uutta henkilöstöä lähinnä eläkkeelle jäävien tai muihin tehtäviin siirtyvien tilalle. Työpaikkojen syntyminen julkisella sektorilla riippuu uusien virkojen perustamisesta tai avoimeksi tulleiden täyttämisestä. Ympäristöalan ja luontoalan järjestöissä on vain vähän henkilökuntaa.

Ympäristöalan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Niiden työllisyystilanteeseen vaikuttaa alan palveluiden ja tuotteiden kysyntä, joka riippuu talouden suhdanteista ja investoinneista ympäristöön. Ympäristöteknologia on yksi nopeimmin kehittyvistä tekniikan osa-alueista. Sen tarpeisiin vastaaminen edellyttää riittävästi osaavia työntekijöitä.

Ympäristöalaan liittyvä luontoyrittäjyys on pienyritysvaltaista. Alalla toimivat ovat pääasiassa yhden hengen yrityksiä tai perheyrityksiä. Niiden työllisyydelle on tyypillistä kausiluonteisuus ja sivutoimisuus sekä osa-aikainen ja monialayrittäjyys.

Lähinimikkeet

neuvoja
luontoneuvoja
ympäristöneuvoja
keruutuoteneuvoja
luonnontuoteneuvoja