Liikenneopettaja

Johdanto

Liikenneopettajan tehtävänä on opettaa ajokorttia suorittaville kuljettajille turvallisen ajamisen perusedellytykset. Liikenneopettajat työskentelevät autokouluissa, joissa he pitävät teoriatunteja ja antavat ajo-opetusta. Liikenneopettaja voi olla suuntautunut myös muihin liikennealan asiantuntijatehtäviin. Työssä tarvitaan tietämystä ajoneuvoista, liikenneympäristöstä, liikenteen ohjauksesta ja muista tienkäyttäjistä.

Työtehtävät

Liikenneopettaja voi työskennellä erikoistumisensa mukaan autokoulunopettajana, autokouluyrittäjänä, ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajana tai muissa liikennealan asiantuntijatehtävissä.

Autokouluissa liikenneopettaja suunnittelee ja pitää teoriatunnit sekä ohjaa käytännön ajoharjoitukset, jotka pidetään yleensä lähialueiden maanteillä. Oppilaat ovat ajokorttia suorittavia eri-ikäisiä, yleensä nuoria ihmisiä.

Ammatissa voi olla suuntautunut oman erikoistumisen mukaan esimerkiksi moottoripyöräkouluttajaksi, mopokouluttajaksi, raskaiden ajokorttiluokkien kouluttajaksi, kuljettajatutkintojen vastaanottajaksi, ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettajaksi, ammattipätevyyskouluttajaksi tai ekologisen liikkumisen kouluttajaksi.

Teoriatunneilla opetetaan mm. liikennesääntöjä, liikenteen vuorovaikutusta ja muita liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Ajo-opetuksen pitää olla yksilöllistä, koska oppilaat ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaiset valmiudet.

Liikenneopettajan työ on monipuolistunut autokouluissa annettavan kuljettajakoulutuksen uudistuttua. Liikenneopettajan työ on itsenäistä, mutta vastuu ja työn rasittavuus ovat lisääntyneet liikennetiheyden kasvaessa.

Työajat ovat melko epäsäännölliset, ja työpäivät voivat venyä pitkiksi. Teoriatunnit pidetään pääasiassa arki-iltaisin esimerkiksi klo 17.00-19.00. Myös ajo-opetusta annetaan jonkin verran iltaisin. Työssä liikutaan paljon, kuitenkin lähinnä oman kunnan ja lähikuntien alueilla.

 

Työpaikat

Liikenneopettajat työskentelevät autokouluissa. Osa liikenneopettajista on itsenäisiä yrittäjiä. Liikenneopettajat voivat toimia myös opettajina ammatillisissa oppilaitoksissa tai eri yhteisöissä liikennekouluttajina.

Työn vaatimukset

Liikenneopettajalta edellytetään opetustaitoa sekä liikenneturvallisuuden ja ajoneuvotekniikan tuntemusta.

Ammatissa on tunnettava kasvatustieteen, psykologian ja pedagogiikan perusteita.

Ammatissa on hallittava omat erikoistumisalueet.

Liikenneopettaja tarvitsee työssään hyviä suullisia viestintätaitoja ja esiintymistaitoa.

Liikenneopettajalta edellytetään taitoa ohjata oppilaansa omaksumaan turvallinen ja joustava ajotapa.

Liikenteessä opettajalta edellytetään kykyä ottaa muut huomioon sekä toimia esimerkillisesti ja turvallisesti.

Opettajan on oltava ulospäin suuntautunut, kärsivällinen ja kannustava.

Kielitaidosta on etua.

Opettajan tulee jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan.

Opettajalla on oltava hyvä terveys. Ehdottomia esteitä ammatissa toimimiselle ovat kaikki seikat, joiden perusteella ajokortin saaminen evätään, kuten vaikeat sairaudet ja vammat sekä heikko kuulo ja näkö.

 

Koulutus

Liikenneopettajaksi valmistutaan suorittamalla liikenneopettajan erityisammattitutkinto.

Tutkintoon valmistavaa koulutusta järjestetään Jyväskylän liikenneopettajaopistossa sekä Hämeenlinnassa HAMI liikenneopetuskeskuksessa.

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona, jossa osaaminen osoitetaan alan työtehtävissä.

Autokoululiitto järjestää vuosittain jatkokoulutusta jäsenkouluissaan työskenteleville liikenneopettajille.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Liikenneopettajankoulutuksen jälkeen voi hakea liikenneopettajalupaa ja toimia liikenneopettajana tai hakeutua liikennealan muihin asiantuntijatehtäviin.

 

Palkkaus

Liikenneopettajien palkat vaihtelevat riippuen mm. työnantajasta ja työkokemuksesta.

 

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lähinimikkeet

autokoulunopettaja
ajo-opettaja
opettaja
moottoripyöräkouluttaja
mopokouluttaja
raskaiden ajokorttiluokkien kouluttaja
ammatillisen kuljettajakoulutuksen opettaja
ammattipätevyyskouluttaja