Ammatillisen oppilaitoksen opettaja

Johdanto

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee ammatillisten aineiden ja yleissivistävien aineiden opettajia. Työpaikkana voi olla ammatillinen oppilaitos tai ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Opettajilta vaaditaan oman ammattialansa ja opetusaineen hyvää tuntemusta sekä vuorovaikutus- ja opetustaitoja.

Työtehtävät

Opettajien työtehtäviin kuuluu lähiopetuksen antaminen eli oppituntien pitäminen. Opettajat myös suunnittelevat opetuksensa sisällön, valmistelevat oppitunteja ja hankkivat oppimateriaaleja ennen oppituntien pitämistä. Lisäksi he laativat ja korjaavat kokeita ja muita tehtäviä sekä tarkastavat ja arvioivat opinnäytetöitä.

Työhön voi kuulua myös etäopetusta sekä itsenäisen opiskelun ja työssäoppimisen ohjaamista. Osa opettajista ottaa vastaan näyttötutkintoon liittyviä näyttöjä, joissa tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa aidoissa työtilanteissa.

Luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita sekä omia opiskelijaryhmiään. Työhön kuuluu myös neuvoa jatko-opiskelujen suhteen. Opettajat pitävät myös yhteyttä työelämän edustajiin sekä osallistuvat alueelliseen ja oppilaitoskohtaiseen kehittämistyöhön.

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee ammatillisten aineiden opettajia, yleissivistävien aineiden opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja rehtoreita. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat joko peruskoulun päättäneitä nuoria, ylioppilaita tai työelämästä tulleita aikuisia.

Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa työskentelee opettajia ja rehtoreita. Opetusta annetaan samoilla aloilla kuin ammatillisissa oppilaitoksissa ja lisäksi täydennyskoulutusta ja yrittäjyyskoulutusta. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti aikuisia, jotka ovat esimerkiksi työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai ammattitutkintoihin valmentavassa koulutuksessa.

Työympäristönä on koulutusalasta ja aineesta riippuen luokkahuone, oppilaitoksen työtila tai oppilaitoksen ulkopuolinen paikka. Ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa opettajan viikoittainen työaika vaihtelee opetusvelvollisuuden mukaan. Opetuksen suunnittelua, oppituntien valmistelua, kokeiden korjausta jne. tehdään myös kotona.

Työpaikat

Ammatilliset oppilaitokset. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Muut oppilaitokset, joilla on ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen järjestämislupa.

Työn vaatimukset

Ammatillisten oppilaitosten opettajilta vaaditaan oman koulutusalan ja/tai opetusaineen hyvää teoreettista ja käytännöllistä hallintaa.

Pedagogiset taidot eli opetustaidot ovat ammatissa tarpeen.

Opettajan tulee olla vuorovaikutustaitoinen.

Ammatti edellyttää yhteistyötaitoja, mutta myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat työssä tarpeen.

Työssä tarvitaan myös pitkäjännitteisyyttä ja kärsivällisyyttä.

Ammatillisen oppilaitoksen opettajan on tunnettava myös työelämää.

Oman alan kehityksen seuraaminen ja ammattitaidon kehittäminen on välttämätöntä.

Koulutus

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden opettajilta vaaditaan opetettavan aineen aineenopettajan kelpoisuus. Koulutuksena on yliopistossa suoritettava opetettavaan aineeseen liittyvä ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten aineiden opettajalla tulee pääsääntöisesti olla oman alansa ylempi korkeakoulu- tai AMK-tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta alaltaan ja opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot suoritettuna.

Opettajan pedagogiset opinnot voidaan suorittaa kokopäiväisesti yhdessä vuodessa tai työn ohella monimuotokoulutuksena (kesto 2-3 vuotta). Pedagogiset opinnot suoritetaan ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ammatillisen oppilaitoksen opettajien kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Palkkaus

Opettajien palkka perustuu virka- ja työehtosopimuksiin, esimerkiksi Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen.

Opettajan palkka on kuukausipalkka, joka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, johon vaikuttaa tehtävän vaativuus, sekä henkilökohtaisesta lisästä ja muista mahdollisista lisistä, korvauksista ja palkkioista.

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä noin 100 000 opetusalan ammattilaista, joita ovat esimerkiksi luokanopettajat, aineenopettajat, lehtorit, erityisopettajat, rehtorit, lastentarhanopettajat, opetuksen ja koulutuksen asiantuntijat sekä tutkijat.

Opettajien työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa, vapaassa sivistystyössä kansalais- ja työväenopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa sekä varhaiskasvatuksessa päiväkodeissa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat suurin työnantaja opetusalalla, mutta opettajia työskentelee myös yksityisellä opetusalalla ja valtiolla.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työntekijöiden tarpeessa ja työllisyydessä on alueellisia eroja.

Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ja yliopistoissa. Työttömyys vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajilla vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen. Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lisäaineistot

 

 

 

 

 

Lähinimikkeet

ammattikoulun opettaja
ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen opettaja
aikuiskoulutuskeskuksen opettaja
opettaja
insinööri
filosofian maisteri

 

 

 

 

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja