Ammatillisen oppilaitoksen opettaja

Johdanto

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee ammatillisten aineiden ja yleissivistävien aineiden opettajia. Työpaikkana voi olla ammatillinen oppilaitos tai ammatillinen aikuiskoulutuskeskus. Opettajilta vaaditaan oman ammattialansa ja opetusaineen hyvää tuntemusta sekä vuorovaikutus- ja opetustaitoja.

Työtehtävät

Opettajien työtehtäviin kuuluu lähi- ja etäopetuksen antaminen, itsenäisen opiskelun ohjaaminen, työssäoppimisen ohjaaminen sekä näytön ja näyttötutkinnon vastaanottaminen.

Lisäksi opettajat suunnittelevat oman opetuksensa sisällön, valmistavat oppimateriaaleja, tarkastavat ja arvioivat opiskelijoiden opinnäytetöitä sekä laativat ja korjaavat kokeita ja tehtäviä

Luokanvalvojat ja ryhmänohjaajat ohjaavat ja neuvovat omia opiskelijaryhmiään, pitävät yhteyttä työelämän edustajiin, ohjaavat opiskelijoita sekä jatko-opiskelua että työelämää varten ja tekevät yhteistyötä sosiaali- ja muiden viranomaisten kanssa. Lisäksi opettaja osallistuu alueelliseen ja oppilaitoskohtaiseen kehittämistyöhön.

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee ammatillisten aineiden opettajia, yleissivistävien aineiden opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja rehtoreita. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat joko peruskoulun päättäneitä nuoria, ylioppilaita tai työelämästä tulleita aikuisia.

Ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa työskentelee opettajia ja rehtoreita. Opetusta annetaan samoilla aloilla kuin ammatillisissa oppilaitoksissa ja lisäksi täydennyskoulutusta ja yrittäjyyskoulutusta. Opiskelijat ovat pääsääntöisesti aikuisia, jotka ovat esimerkiksi työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa tai ammattitutkintoihin valmentavassa koulutuksessa.

Työympäristönä on koulutusalasta ja aineesta riippuen luokkahuone, oppilaitoksen työtila tai oppilaitoksen ulkopuolinen paikka. Ammatillisissa oppilaitoksissa opettajan opetusvelvollisuus vaihtelee 17-25 tunnin välillä viikossa, aikuiskoulutuskeskuksissa reilu 37 tuntia viikossa, jona tehdään kaikki opettajatyö, myös opetuksen suunnittelu.

 

Työpaikat

Ammatilliset oppilaitokset. Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset.

Muut oppilaitokset, joilla on ammatillisen koulutuksen tai aikuiskoulutuksen järjestämislupa.

Työn vaatimukset

Ammatillisten oppilaitosten opettajilta vaaditaan oman koulutusalan ja/tai opetusaineen hyvää teoreettista ja käytännöllistä hallintaa.

Pedagogiset taidot (opetustaidot) ovat tarpeen.

Opettajan tulee olla vuorovaikutustaitoinen.

Työelämän tunteminen, ja sen kehityksen seuraaminen on välttämätöntä.

Oman ammattitaitonsa kehittämiseksi opettajan on hyvä osallistua täydennyskoulutukseen.

 

Koulutus

Yleissivistävien aineiden opettajaksi aikovan on suoritettava yliopistossa ylempi korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot.

Ammatillisten aineiden opettajalla tulee pääsääntöisesti olla oman alansa ylempi korkeakoulu- tai AMK-tutkinto sekä vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta alaltaan. Vasta näiden ehtojen täytyttyä hän voi hakeutua ammatilliseen opettajakoulutukseen.

Opettajan pedagogiset opinnot voidaan suorittaa kokopäiväisesti yhdessä vuodessa tai työn ohella monimuotokoulutuksena (kesto 2-3 vuotta). Pedagogiset opinnot suoritetaan ammattikorkeakoulujen yhteydessä toimivissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.


 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Ammatillisen oppilaitoksen opettajien kelpoisuudesta on säädetty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

 

 

Palkkaus

Palkkauksessa noudatetaan oppilaitoksen mukaan Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimusta, Yksityisen opetusalan työehtosopimusta, Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimusta tai Yksityisiä ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevaa työehtosopimusta. Opettajien palkkaus määräytyy koulutusalan mukaan, ja siihen vaikuttaa opettajan oma koulutus, palveluvuosien määrä, määrävuosikorotukset sekä oppilaiden lukumäärä.

 

Työmarkkinatiedot
Opetusala

Opetusala työllistää yhteensä lähes 100 000 opetusalan ammattilaista, jotka ovat mm. luokanopettajia, aineenopettajia, lehtoreita, lastentarhanopettajia, erityisopettajia ja rehtoreita.

Opettajista suurin osa työskentelee kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa, mutta heitä työskentelee myös yksityisellä sektorilla ja valtiolla. Työpaikat ovat peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa, kansalais- ja työväenopistoissa sekä päiväkodeissa.

Opettajat työllistyvät yleisesti ottaen hyvin koulutustaan vastaavaan työhön, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin lastentarhanopettajien, erityisopettajien, harvinaisempien kielten ja matemaattisten aineiden opettajista on pulaa. Työvoiman tarpeessa ja työllisyydessä on kuitenkin alueellisia eroja.

Työllistymisessä vaikeinta on uran alku. Esimerkiksi luokanopettajat työllistyvät hyvin, mutta vakinaisen viran tai toimen saaminen voi olla hankalaa. Opetusalalla esiintyy myös työttömyyttä, joka vaihtelee kausittain siten, että kesällä ja joulun aikaan on enemmän työttömyyttä. Opetusalalla toimitaan myös määräaikaisuuksissa ja sijaisuuksissa.

Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille. Työllisyyteen vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esimerkiksi pienenevät tuntikehykset, tuntiopettajista säästäminen ja oppilasryhmien koon kasvattaminen.

Opettajat ovat kysyttyjä työntekijöitä myös muilla aloilla.

Lisäaineistot

Opetusala. Julkaisu. Työministeriö 2002.
Opetusala.Video. Työministeriö 2000.

 

 

 

 

Lähinimikkeet

opettaja
insinööri
filosofian maisteri