Maanrakennusinsinööri

Johdanto

Maanrakennusinsinöörit toimivat maa- ja vesirakentamisen johto- ja suunnittelutehtävissä. He suunnittelevat esimerkiksi rakennusten perustuksia, teitä, siltoja, tunneleita, vesi- ja energiahuollon verkostoja sekä kanavia. Työpaikkoja on maanrakennusyrityksissä, suunnittelu- ja insinööritoimistoissa ja kunnilla. Ammatissa tarvitaan maa- ja vesirakentamisen tekniikoiden hallintaa, johtamis- ja suunnittelutaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä ja taloudellista ajattelua.

Työtehtävät

Maanrakennusinsinööri työskentelee monipuolisissa tehtävissä maa- ja vesirakentamisessa, jota kutsutaan myös infrarakentamiseksi, yhdyskuntarakentamiseksi ja ympäristörakentamiseksi. Infrarakentaminen sisältää kaikki nämä tehtäväalueet.

Tehtävänimike vaihtelee ammatillisen suuntautumisen ja työnantajan mukaan. Se voi olla esimerkiksi maanrakennusinsinööri, rakennesuunnittelija, työmaapäällikkö, työmaainsinööri, rakennuspäällikkö, rakennustyön valvoja tai rakennusinsinööri.

Infrarakentamisessa suunnitellaan, uudis- ja korjausrakennetaan sekä kunnossapidetään monenlaisia yhteiskunnassa tarvittavia teknisiä perusrakenteita, joita ilman useimmat yhteiskunnan toiminnot eivät olisi mahdollisia. Tällaisia ovat esimerkiksi tiet, rautatiet, lentoasemat, satamat, sillat, tunnelit, vesihuoltojärjestelmät, voimalaitokset, energiaverkot, teollisuuslaitokset, tietoliikenneyhteydet, ympäristörakenteet ja kalliotilat.

Maanrakennusinsinöörit suunnittelevat näiden tarvitsemia perustuksia ja rakenteita sekä toimivat rakentamisen ja kunnossapidon johto- ja suunnittelutehtävissä. Muita työllistäviä tehtäväalueita ovat esimerkiksi työnjohto, laskenta ja laadunvalvonta. Tuotekehitys ja tutkimus voivat kohdistua esimerkiksi uusiin rakenteisiin, rakennusmateriaaleihin, rakennusmenetelmiin, laatustandardeihin tai ympäristövaikutusten arviointiin.

Maarakentaminen on kaikissa rakennushankkeissa tehtävää maansiirtämistä, louhintaa, aluskasvillisuuden poistoa ja viherrakentamista. Pohjarakentamisessa tehdään alueet, rakennuspohjat ja -perustukset sekä maaperän vahvistukset ja rakennuskaivannot talojen ja tuotantolaitosten rakentamista varten sekä asennetaan yhdyskuntatekniikka kuten kaukolämpö ja vesihuolto. Maarakentamiseen kuuluu myös pilaantuneen maan poisto.

Väylärakentamisessa uudis- ja korjausrakentaminen kohdistuu teihin, katuihin ja ratoihin, siltarakentamisessa siltoihin ja niiden rakenteisiin. Maanalainen rakentaminen on esimerkiksi parkkihallien, tunneleiden ja kaivosten rakentamista. Työ voi kohdistua myös mm. teollisuuslaitosten perustuksiin, energiaverkostoihin sekä jätteiden käsittelyalueisiin.

Maanrakennusinsinöörit voivat työskennellä myös rakentamisen taloudellisessa suunnittelussa ja ohjauksessa, ympäristö- ja laatujärjestelmien toteuttamisessa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä valtiolla ja kunnilla hallinnollisissa tehtävissä.

Maanrakennusinsinööri on rakennushankkeen toteuttavan tiimin jäsen. Työtä tehdään mm. hankkeen tilaajan, suunnittelijoiden, maanrakennusliikkeen tai rakennusliikkeen henkilöstön ja urakoitsijoiden kanssa. Tehtävästä riippuen maanrakennusinsinööri voi olla esimiesasemassa.

Työympäristö vaihtelee suunnittelutoimistolta rakennustyömaille. Työvälineinä käytetään erilaisia suunnitteluohjelmistoja (CAD), 3-ulotteisia tuotemalleja, laskentaohjelmistoja ja maanrakennuksen mittalaiteita. Ammatissa työskennellään pääsääntöisesti päivätyöaikaan, mutta tarvittaessa muulloinkin. Työn vuoksi on matkustamista työmaille sekä tehtävistä riippuen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luokse.

Työpaikat

Maanrakennusalan yritykset. Rakennusliikkeet. Rakennustuoteteollisuus. Insinööritoimistot. Suunnittelutoimistot. Tutkimuslaitokset. Kunnat. Yrittäjänä.

Työn vaatimukset

Maanrakennusinsinöörin on tunnettava maanrakennustekniikkaa ja rakentamisen prosessi sekä hallittava suunnittelu- ja tuotantotekniikat.

Ammatissa tarvittava osaaminen voi painottua esimerkiksi maa- ja pohjarakentamiseen, liikenneväyliin, kalliorakentamiseen, vesihuoltoon, vesirakentamiseen ja ympäristörakentamiseen.

Työssä tarvitaan johtamistaitoja, esimiesosaamista ja projektinhallintataitoja sekä organisointi- ja suunnittelutaitoja.

Tehtävien hoito edellyttää ongelmanratkaisukykyä sekä taloudellista ajattelua.

Kestävään kehitykseen perustuvassa rakentamisessa tarvitaan myös ympäristöalan tuntemusta.

Ammatissa on tunnettava rakentamiseen liittyvä lainsäädäntö.

Maanrakennusinsinööri tarvitsee oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja.

Työssä on osattava hyödyntää tietotekniikkaa.

Kielitaitoa tarvitaan etenkin kansainvälisissä tehtävissä toimittaessa.

Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti.

Ammatissa työskennellään usein kalliiden hankkeiden ja niiden osavaiheiden kanssa. Myös aikataulut voivat aiheuttaa stressiä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella rakennustekniikkaa ja suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK). Opinnoissa voi suuntautua yhdyskuntatekniikkaan tai maa- ja kalliorakentamiseen. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella myös rakennusalan työjohtoa. Tutkintonimike on tekniikan ammattikorkeakoulututkinto rakennusmestari (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella teknisissä tieteissä rakennustekniikkaa. Alempi korkeakoulututkinto on tekniikan kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi infrarakenteisiin, rakenne- ja rakennustuotantotekniikkaan sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaan.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Talonrakennusteollisuus ry:n, Infra ry:n, Kattoliitto ry:n sekä Pintaurakoitsijat ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevien toimihenkilötehtävissä työskentelevien henkilöiden palkkaus perustuu Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimukseen.

Kuukausipalkka. Rakennusalan toimihenkilön vähimmäispalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta, henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisista vaativuus- ja olosuhdelisistä. Tehtäväkohtainen palkanosa perustuu tehtävän vaativuuteen. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu henkilön pätevyyden ja työsuorituksen perusteella. Palkkaan voi kuulua myös yrityskohtainen palkanosa.

Rakennusteollisuuden ja rakennustuoteteollisuuden yritysten palveluksessa olevien ylempien toimihenkilöiden palkka määräytyy henkilökohtaisen työsopimuksen mukaan.

Kunnilla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, henkilökohtaisesta palkanosasta, työaikakorvauksista ja mahdollisista tulospalkkioista. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja perustuu työn vaativuuden arviointiin. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavat työkokemus, henkilökohtainen osaaminen ja työsuoritus.

Työmarkkinatiedot
Maa- ja vesirakennusala

Maa- ja vesirakentaminen työllistää suoraan noin 45 000-50 000 henkeä. Työllisyyttä pitää yllä toiminnan välttämättömyys, sillä ala huolehtii maamme infrastruktuurin kuten esimerkiksi kulkuyhteyksien ja energiaverkostojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Maa- ja vesirakennusala luo siten edellytykset koko yhteiskunnan toimivuudelle.

Maa- ja vesirakennusala on suhdanneherkkä työllistäjä. Maailmantalouden lasku- ja noususuhdanteet heijastuvat nopeasti alan toimintaan rakennus- ja kunnostushankkeiden määrissä, mikä näkyy myös työllisyydessä. Toiminta on myös osittain kausiluonteista, sillä esimerkiksi teiden rakennus- ja päällystystöitä voidaan tehdä lähinnä vain lämpiminä vuodenaikoina.

Maa- ja vesirakennusalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä. Alalla on pulaa etenkin alan toisen asteen tutkinnon suorittaneista kuten esimerkiksi maarakennuskoneenkuljettajista ja maarakentajista sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista yhdyskuntatekniikan rakennusmestareista ja insinööreistä, sillä näihin tehtäviin on koulutettu liian vähän osaajia.

Työllisyysnäkymät ovat pitkällä aikavälillä hyvät. Lähivuosina jää eläkkeelle paljon ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia tulijoita.

 

Lähinimikkeet

diplomi-insinööri
insinööri
insinööri AMK
geotekniikkainsinööri
kunnaninsinööri
laskentainsinööri
maa- ja vesirakennusinsinööri
myynti-insinööri
projektipäällikkö
rakennesuunnittelija
rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri
rakennusinsinööri
rakennustarkastaja
rakennustekniikan insinööri
rakennustyön valvoja
toimistoinsinööri
työmaainsinööri
työmaapäällikkö
työnjohtaja
työpäällikkö
vastaava työnjohtaja
yhdyskuntatekniikan insinööri
yhdyskuntatekniikan suunnittelija

Maanrakennusinsinööri