Pelinhoitaja

Johdanto

 

Pelinhoitajat hoitavat kasinolla sekä eri ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa rahasta pelattavia kasinopöytäpelejä kuten esimerkiksi Blackjackiä, Rulettia ja Dynamic Pokeria. Pelinhoitajia työskentelee myös pelisaleissa, joissa he toimivat pelinhoitotehtävien lisäksi monipuolisesti eri asiakaspalvelutehtävissä kuten kassapisteen asiakaspalvelussa ja raha-automaattien huoltotöiden parissa. Pelinhoitajalta edellytetään mm. aktiivista asiakaspalveluasennetta, luotettavuutta, huolellisuutta ja tarkkuutta. Työnantajana on Raha-automaattiyhdistys (RAY).

 

 

Työtehtävät

Pelinhoitajat hoitavat asiakaspalvelun lisäksi kaikki peliin kuuluvat järjestelyt, jotka riippuvat pelistä. Esimerkiksi Ruletissa he arpovat voittavan numeron kuulalla rulettikehässä, Blackjackissä he sekoittavat ja jakavat kortit.

Pelinhoitajat valvovat pelin kulkua, kertovat sen säännöistä sekä myyvät pelissä käytettäviä peli- tai arvomerkkejä ja hoitavat voitonmaksun. Ehdottomasti tärkein pelinhoitajan tehtävä on kuitenkin huolehtia asiakasviihtyvyydestä sekä asiakaspalvelusta pelipöydässä.

Pelinhoitajia työskentelee kasinon ja ravintoloiden lisäksi myös Klubi-pelisaleissa, Club Ray -pelisaleissa sekä Feel Vegas Club -pelisaleissa. Pelisaleissa pelinhoitajat hoitavat monipuolisesti sekä eri pöytäpelejä että raha-automaattipelejä.

Pelisaleissa tehtäviin saattaa pelinhoitajan työtehtävien lisäksi kuulua asiakaspalvelua kassapisteessä, ikärajavalvontaa, asiakkaiden opastusta sekä raha-automaattien huoltotöitä. Pelaamo-pelisaleissa puolestaan on vain raha-automaattipelejä.

Pelinhoitajan työ on kohteliaisuutta ja huumorintajua, mutta myös jämäkkyyttä ja tarkkuutta vaativaa asiakaspalvelutyötä. Työssä ollaan tekemisissä erilaisten asiakkaiden sekä työpaikan muun henkilökunnan kanssa.

Ravintolapeleissä työskentelevien pelinhoitajien työajat painottuvat iltaan ja yöhön sekä viikonloppuihin. Casino Helsinki on avoinna keskipäivästä aamuyöhön eli siellä työvuorot vaihtelevat sisältäen sekä päivä-, ilta- että yövuoroja. Pelisalit ovat auki pääsääntöisesti ostoskeskusten aukiolojen mukaisesti eli vuorot jakautuvat aamu-, päivä- ja iltavuoroihin. Kaikissa paikoissa vuoroja on sekä arkisin että viikonloppuisin.

Pelinhoitajan työtä on mahdollista tehdä osa- tai kokoaikaisesti. Suuri osa esimerkiksi ravintolapelinhoitajista tekee työtä opiskelujen ohella.

Työpaikat

Työnantaja on Raha-automaattiyhdistys (RAY). Työpaikkoja ovat Casino Helsinki, erilaiset ravintolat ja yökerhot, joissa RAY:n pelinhoitajat hoitavat pelipöytiä sekä RAY-pelisalit (Pelaamot, klubit, Club RAY, Feel Vegas Club).

Työn vaatimukset

 

Pelinhoitajalta edellytetään erinomaisia asiakaspalvelutaitoja ja hyvää käytöstä.

Ammatissa on tunnettava tarkasti hoidettavana olevien pelien säännöt. RAY kuitenkin kouluttaa kaikki pelinhoitajat ammattiin eli työntekijän ei tarvitse tuntea pelien sääntöjä tai tekniikoita etukäteen.

Positiivinen asenne, huumorintaju ja reippaus ovat eduksi.

Päässälaskutaito on tarpeen.

Pelinhoitajalta edellytetään tarkkuutta ja huolellisuutta sekä jämäkkyyttä.

Työssä on osattava toimia itsenäisesti.

Kielitaito on tarpeen (minimivaatimus suomi ja englanti).

Ammatissa on oltava valmis työskentelemään myös iltaisin ja öisin, mikäli haluaa työskennellä ravintolapelinhoitajana tai kasinon pelinhoitajana.

Värinäön on oltava normaali.

Koulutus

Työnantaja (RAY) järjestää koulutuksen työhön.

Kasinolla työskentelevät pelinhoitajat saavat tehtäväänsä noin 4 viikkoa kestävän peruskoulutuksen kasinolla.

Ravintoloissa sekä pelisaleissa kasinopelejä hoitavien pelinhoitokurssi kestää 3-4 viikkoa.

Pelaamo-pelisalin (vain raha-automaatteja) kassa- ja opastustehtävien koulutus kestää 4 päivää jakautuen kolmen viikon ajalle. Lisäksi koulutukseen sisältyy erikseen sovittavia harjoitustyövuoroja pelisalissa.


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

 

Pelinhoitajan on oltava vähintään 18-vuotias.

Pelinhoitajan tulee olla taustaltaan nuhteeton (kaikilta tehtävään valituilta tarkistetaan luottotiedot luotettavuuden arvioimiseksi).

Palkkaus

Kuukausipalkka tai tuntipalkka, jonka suuruus perustuu työn vaativuuteen. Lisäksi tulevat mahdolliset erilaiset lisät.

Työmarkkinatiedot
Matkailuala

Matkailuala työllistää Suomessa yhteensä noin 140 000 henkilöä matkatoimistojen, matkanjärjestäjien ja ohjelmapalveluiden tuottajien sekä majoituspalveluja, ravintolapalveluja ja liikennöintiä tarjoavien yritysten palveluksessa. Näiden lisäksi matkailuala työllistää myös vuokratyöntekijöitä.

Matkailualan työpaikkojen määrä vaihtelee eri kunnissa, sillä niiden vetovoimakohteet ja luonnonolosuhteet ovat hyvin erilaisia. Monilla seuduilla etenkin kasvukeskusten ulkopuolella matkailu on alueen elinvoimaisuuden edellytys.

Matkailualan yritykset, järjestöt ja kunnat rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyteen heijastuvat talouden suhdanteiden vaihtelut. Laskusuhdanteiden vallitessa kotitaloudet ja yritykset säästävät, jolloin matkailupalveluiden kysyntä ja työntekijöiden tarve vähenee. Toisaalta laskusuhdanteissa kotimaan matkailu ja lähialuematkailu lisääntyvät kaukomatkailun kustannuksella, mikä edistää työllisyyttä kotimaassa.

Matkailualalla on paljon myös osa-aikaisia ja sesonkiluonteisia työpaikkoja esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksissa. Ohjelmapalveluyritysten sekä vesipuistojen, puuhamaiden, huvipuistojen ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien työpaikat ovat pitkälti kausiluonteisia.

Matkailu on kasvuala, jolla työskentelevien lukumäärä on kasvanut myös viime vuosina. Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu lisääntyy nopeasti, mikä edistää työllisyyden lisäksi myös kansantaloutta. Matkailualan odotetaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Alalle arvioidaan syntyvän jopa 40 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Matkailuala työllistää erityisesti nuoria sekä maahanmuuttajia.

Matkailualalle työllistymistä edistää laaja ammattitaito, joka muodostuu palveluosaamisesta, kielitaidosta, asiakkaan huomioivista myyntitaidoista ja alan tietojärjestelmien tuntemuksesta.

Kaupan ala

Kaupan ala on elinkeinoelämän toimialoista suurin työllistäjä, joka työllistää noin 284 000 henkilöä (v. 2017). Kaupan toimialoista eniten työllistää vähittäiskauppa, seuraavaksi eniten tukkukauppa ja agentuuritoiminta, sitten autokauppa. Kaupan alalla on paljon yrittäjiä ja heidän perheenjäseniään, yhteensä noin 36 000. Yrityksiä on noin 44 000, joista yli 90 prosenttia on alle kymmenen hengen yrityksiä.

Kaupan alan yritysten toiminta- ja työllistämisedellytyksiin vaikuttavat monet tekijät, joita ovat esimerkiksi talouden suhdannevaihtelut, kotitalouksien ostovoiman kehitys, kulutuskysyntä ja mielipideilmasto, yleinen hintakehitys, tulo- ja kulutusverotus sekä lainsäädäntö.

Päivittäistavarakaupassa myynnin määrät ja siten myös työllistävyys on tasaisempaa kuin erikoistavarakaupassa tai esimerkiksi autokaupassa. Tukkukaupan kannattavuus ja työllisyysnäkymät riippuvat pitkälti vähittäiskaupasta erityisesti päivittäistavaroiden osalta.

Kaupan alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Ala työllistää paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä kuten esimerkiksi opiskelijoita. Kauppa on nuorten suurin työllistäjä, sillä alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista yli 20 prosenttia työskentelee kaupan alalla. Kaupan alan rooli työllistäjänä kasvaa tulevaisuudessa entisestään, sillä alalle ennakoidaan avautuvan eniten työpaikkoja maamme toimialoista vuoteen 2020 mennessä.

Majoituspalvelut

Majoituspalvelut työllistävät noin 14 700 henkilöä hotelleissa ja muissa majoituspalveluja tarjoavissa yrityksissä. Majoitus- ja ravintolatoiminta työllistää yhteensä noin 82 600 henkeä, joista ravintolat noin 67 900 henkeä. Alalla työskentelee paljon myös osa-aikaisia työntekijöitä sekä vuokratyöläisiä, koska palvelujen kysyntä vaihtelee sesonkien mukaan.

Majoituspalvelut, ravitsemispalvelut ja niihin läheisesti liittyvä matkailuala ovat hyvin suhdanneherkkiä palvelualoja. Talouden suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja siten myös työllisyyteen. Hyvinä taloudellisina aikoina kotitaloudet ja yritysasiakkaat käyttävät enemmän alan palveluja, huonompina taas vähemmän johtuen ostovoiman ja säästämisen vaihteluista.

Majoituspalveluja tarjoavat yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työllisyyden kehitys riippuu lähivuosina pitkälti talouden suhdanteiden yleisestä kehityksestä, verotuksesta ja kustannustasosta sekä siitä, miten paljon kotimaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttävät alan palveluja.

Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut tulevat työllistämään jatkossakin. Alalle työllistymistä edesauttaa vahvan ammattitaidon lisäksi halu työskennellä ihmisten parissa, asiakaspalveluosaaminen, vuorovaikutustaidot, ryhmätyötaidot, oma-aloitteisuus ja kielitaito.

Lähinimikkeet

pelinhoitaja
pelisalityöntekijä
pelimestari
kasinoemäntä
kasinoisäntä