Psykoterapeutti

Johdanto

Psykoterapeutit antavat vastaanotoillaan psykoterapiaa eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville asiakkailleen. Psykoterapia on vaativaa ihmissuhdetyötä, jossa pyritään keskustelun keinoin mm. hoitamaan erilaisia elämän kriisejä ja helpottamaan mielenterveyden ongelmia sekä palauttamaan työ- ja toimintakyky. Psykoterapeuttien koulutustaustat vaihtelevat psykologeista lääkäreihin ja sairaanhoitajiin. Psykoterapeutilta edellytetään myös erillinen psykoterapeuttikoulutus.

Työtehtävät

Psykoterapeutin tehtävänä on antaa eettisesti ja lääketieteellisesti hyväksyttyä vuorovaikutuksellista hoitoa ja kuntoutusta henkilöille, joille psykoterapia on joko keskeinen oireiden lievittämiseen ja toimintakyvyn kohentamiseen tähtäävä hoitomuoto tai muuta hoitoa, esimerkiksi lääkehoitoa, täydentävä hoito.

 

Psykoterapiassa mielenterveysongelmia ja elämän kriisejä hoidetaan keskustelun avulla psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Psykoterapialla pyritään mm. tukemaan ihmisen itseymmärrystä, antamaan keinoja käsitellä vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia, antamaan ongelmanratkaisutaitoja sekä auttamaan elämän kriisivaiheiden yli.

 

Tavallisimpia syitä psykoterapiaan hakeutumiseen ovat esimerkiksi ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapiaa annetaan kaikenikäisille asiakkaille sekä myös pareille, perheille ja ryhmille. Psykoterapeutit käyttävät monia eri hoitomuotoja, joista yleisiä ovat perheterapia, psykodynaaminen psykoterapia, psykoanalyyttinen terapia ja kognitiivinen psykoterapia.

 

Julkisessa terveydenhuollossa esimerkiksi mielenterveystoimistoissa työskentelevät psykoterapeutit saavat potilaansa lääkärin lähetteellä. Yksityisellä sektorilla asiakas joutuu itse etsimään psykoterapeutin, jolla on vapaita aikoja. Haastattelukäyntien aikana selvitetään asiakkaan ongelman laatua sekä hänen tavoitteitaan hoidon suhteen. Keskeistä psykoterapiassa on, että psykoterapeutin ja asiakkaan välinen yhteistyö toimii.

 

Asiakas ja psykoterapeutti tekevät hoitoa aloitettaessa psykoterapiasopimuksen, jossa sovitaan mm. käyntien tiheydestä, kestosta, kustannuksista, hoitokertojen peruutuksista sekä lomista ja terapian lopettamisesta. Psykoterapian kesto vaihtelee ongelmasta riippuen muutamasta käyntikerrasta kahteen kolmeen vuoteen.

 

Psykoterapiaa Kelan kuntoutuksena saadakseen tarvitaan psykiatrin lähete, jossa arvioidaan psykoterapian tarve. Kela kustantaa psykoterapiaa henkilöille, joiden työkyky tai opiskelu on sairauden vuoksi uhattuna ja jonka työelämässä tai opiskelussa jaksamista tai työhön paluuta voidaan tukea terapian avulla.

 

Psykoterapeutit ovat työn vuoksi tekemisissä asiakkaiden ja joskus myös heidän läheistensä kanssa. Työyhteisöön voi sen koosta riippuen kuulua muita psykoterapeutteja, psykologeja, psykiatreja, lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Yksityisvastaanotoilla työskentelevät voivat olla työpaikkansa (yrityksensä) ainoita työntekijöitä.

 

Psykoterapeutit ottavat asiakkaita vastaan vastaanottohuoneissaan. Yksi käynti kestää esimerkiksi 45 minuuttia. Työ on yleensä päivätyötä, mutta yksityisvastaanottoa pitävillä voi olla myös ilta-aikoja. Myös viikonloppuisin (la) saatetaan ottaa vastaan asiakkaita. Työhön voi kuulua myös matkustamista esimerkiksi koulutuksiin.

 

Psykoterapeuttien palveluihin voivat kuulua myös puhelimitse, sähköpostitse, tietokoneen pikaviestinohjelman tai videopuhelun kautta annettavaa keskustelu- ja neuvonta-apua.

 

Työpaikat

Valtio, kunta tai sairaanhoitopiiri: työpaikkana voi olla esimerkiksi mielenterveystoimisto, terveyskeskus tai sairaala.

 

Psykoterapeutit toimivat usein itsenäisinä ammatinharjoittajina (yrittäjinä), jotka vastaanottavat asiakkaita omilla yksityisvastaanotoillaan. Ammatinharjoittajina toimitaan myös sivutoimisesti.

 

Psykoterapeutteja työskentelee myös yksityisissä yrityksissä ja osuuskunnissa.

 

Muita työpaikkoja ovat esimerkiksi seurakunnat, säätiöt, järjestöt ja yhdistykset.

 

Työn vaatimukset

Psykoterapeutin on hallittava käyttämänsä psykoterapiamuodot. Työ edellyttää laajan teoreettisen tiedon soveltamista käytännön ongelmiin.

 

Työssä on keskeistä toimiva vuorovaikutus asiakkaan kanssa.

 

Ihmisläheisessä työssä on tärkeää tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, hyvä huomiokyky ja kyky kuunnella toista ihmistä.

 

Psykoterapeutin työ on vaativaa ihmissuhdetyötä, joka edellyttää oman persoonallisuuden käyttöä työvälineenä.

 

Oman persoonallisuuden käyttö työvälineenä edellyttää oman persoonallisuuden tuntemista.

 

Terapia on pitkäjännitteistä työtä, joka edellyttää sitoutumista ja kärsivällisyyttä. Työssä on siedettävä pitkäjännitteisesti myös ristiriitoja ja ongelmia.

 

Ammatissa tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn mutta myös työskentelyyn hoitoryhmän jäsenenä.

 

Alan kehitystä on seurattava.

 

Koulutus

Psykoterapeuttikoulutus, jota järjestävät mm. yksityiset psykoterapiakoulutusyhteisöt ja yliopistojen psykologian laitokset. Psykoterapeuttikoulutus koostuu teoreettisesta koulutuksesta, työnohjauksessa tapahtuvasta psykoterapeuttisesta potilastyöstä sekä koulutuspsykoterapiasta.

 

Psykoterapeuttikoulutus suoritetaan yleensä työn ohessa, ja se kestää 3-6 vuotta. Vaativan erityistason koulutus kestää kuusi vuotta, ylemmän erityistason koulutus neljä vuotta ja erityistason koulutus kolme vuotta.

 

Psykoterapeutiksi kouluttautuminen edellyttää aina soveltuvaa pohjakoulutusta. Soveltuvia pohjakoulutuksia psykoterapeuttikoulutukseen ovat esimerkiksi psykologian maisteri, lääketieteen lisensiaatti tai muu soveltuva terveydenhuollon tai sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

 

Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttämisen edellytyksenä on jatkossa (asetus tulee voimaan vuoden 2012 alussa) yliopiston tai yliopiston yhdessä muun kouluttajaorganisaation kanssa järjestämä psykoterapeuttikoulutus, jota voivat antaa ne yliopistot, joilla on psykologian tai lääketieteellisen alan koulutusvastuu. Yliopistot järjestävät koulutusta itse tai yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja muiden jo olemassa olevien koulutusorganisaatioiden kanssa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Psykoterapeutti on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira merkitsee terveydenhuollon ammattihenkilöistä ylläpidettävään rekisteriin ammattinimikettä käyttämään oikeutetun ammattihenkilön.

 

Palkkaus

Ammatinharjoittajilla / yrittäjillä ansiot määräytyvät asiakkaiden määrän ja hinnoittelun mukaan.

 

Yksityissektorilla palkkaus sovitaan työnantajan ja työntekijän välisellä työsopimuksella.

 

Kunnissa palkkaus perustuu Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Seurakunnilla palkkaus perustuu Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen.

 

Työmarkkinatiedot
Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät yhteensä arviolta yli 190 000 henkilöä. Eniten työllistää julkinen sektori kunnissa ja kuntayhtymissä. Terveyspalvelujen henkilöstöstä noin neljännes työskentelee yksityisellä sektorilla terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta alan yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset ovat perustaneet oman yrityksen tai toimivat ammatinharjoittajina.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, ja työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- tai opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoala tulee työllistämään tulevaisuudessa enemmän johtuen väestön ikääntymisestä, mikä lisää palveluiden kysyntää ja työmääriä. Työntekijöiden tarvetta kasvattaa myös henkilöstön eläköityminen.

Lähinimikkeet

psykologian maisteri

psykologi

lääketieteen lisensiaatti

lääkäri

terapeutti