Hortonomi

Johdanto

Hortonomi on erikoistunut joko puutarhatalouteen tai rakennettuun ympäristöön. Työnä voi olla esimerkiksi tuotannon johto viljelmillä, tukku- tai vähittäiskaupan asiantuntijatehtävät tai viheralueiden suunnittelu, rakentaminen ja hoito viheralan yrityksissä, kunnilla tai seurakunnilla. Työssä tarvitaan mm. kasvien tuntemusta, viljelymenetelmien hallintaa, viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja hoitamisen osaamista sekä työnjohtotaitoja.

Työtehtävät

Hortonomi voi työskennellä ammatillisesta suuntautumisestaan riippuen puutarhatalouden tai rakennetun ympäristön parissa. Työtehtävät ovat painottuneet suunnitteluun ja työnjohtoon. Tehtävät vaihtelevat viljelytuotannosta maisemasuunnitteluun, viherrakentamiseen, viheralueiden hoitoon ja kaupallisiin tehtäviin.

Tehtävänimike voi olla esimerkiksi suunnitteluhortonomi, rakennuttajahortonomi, kaupunginpuutarhuri, maisemasuunnittelija, puutarhayrittäjä, viheralan yrittäjä tai myyjä.

Puutarhataloudessa hortonomin työ liittyy puutarhakasvien tuotantoon kasvihuoneissa tai avomaalla. Näissä viljellään esimerkiksi koristekasveja, vihanneksia, marjoja, hedelmiä ja sieniä tukku- tai vähittäiskaupoille myytäväksi. Osa yrityksistä on keskittynyt luomutuotantoon. Taimitarhoilla kasvatetaan mm. puiden, pensaiden ja perennojen taimia.

Viljelyä harjoittavissa yrityksissä ja puutarhoilla tehtäviin kuuluu tyypillisesti toiminnan ja töiden suunnittelua sekä työnjohtoa ja hankintoja esimerkiksi viljelypäällikkönä. Työnkuvaan kuuluu usein myös tuotantoon liittyviä töitä kuten istutus- ja hoitotöitä sekä kasvien käsittelyä ja varastointia.

Ammatissa voidaan työskennellä myös kasvien jalostuksen tehtävissä tai tuotteiden jatkojalostuksessa elintarvikkeiksi kuten mehuiksi, hilloiksi tai tilaviineiksi. Hortonomi voi työskennellä myös kaupallisissa tehtävissä, joihin kuuluu esimerkiksi tuotekehittämistä, tuotteistamista, markkinointia ja myyntiä.

Työpaikkana voi puutarhatilojen ja taimitarhojen ohella olla myös tukku- ja vähittäiskauppa kuten puutarha- tai kukkakauppa. Tällöin tehtäviin kuuluu kasvien hoidon ja erilaisten puutarhatarvikkeiden myynnin lisäksi mm. neuvontaa, suunnittelua, työnjohtoa ja hallinnollisia töitä.

Rakennetun ympäristön suunnitteluun erikoistuneet hortonomit tekevät maisema- ja viheraluesuunnittelua alan suunnittelutoimistoissa tai yrittäjinä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi pihojen, puistojen, puutarhojen, retkeilyalueiden ja liikuntapaikkojen suunnittelua.

Viherrakennusyrityksissä työt liittyvät pääasiassa viheralueiden rakentamiseen. Kaupungeilla, kunnilla ja seurakunnilla työt liittyvät sekä viheralueiden hoitoon että rakentamiseen. Työtehtäviä ovat toiminnan ja töiden johtaminen ja suunnittelu sekä erilaiset hallinnolliset tehtävät budjetoinnista koordinointiin ja kehittämishankkeisiin. Myös rakentamis- ja hoitotyöt voivat kuulua työnkuvaan.

Järjestöissä tehtäviin kuuluu esimerkiksi neuvontaa sekä viestintää ja alan koulutusten järjestämistä. Puutarha-alan oppilaitoksissa voidaan työskennellä opettajina. Yrittäjinä toimivien tehtäviin kuuluu kaikkea mahdollista tuotannosta markkinointiin.

Suunnittelutyötä ja hallinnollisia töitä tehdään toimistossa. Kasvihuoneissa ja kauppapuutarhoilla viljelmien hoito, sadonkorjuu ja markkinointi ovat ympärivuotista toimintaa. Avomaan viljelyksillä työskennellään ulkona vaihtelevissa sääoloissa keväästä syksyyn. Viheralueiden rakennus- ja hoitotyötä tehdään ulkona talvia lukuun ottamatta. Talvisin voidaan tehdä esimerkiksi suunnittelua tai huoltotöitä.

Työyhteisön koko riippuu työpaikasta. Ammatissa työskennellään yhdessä esimerkiksi puutarhurien, puutarhatyöntekijöiden ja viherrakentajien kanssa. Neuvontatehtävissä ja myynnissä työhön kuuluu paljonkin asiakaspalvelua.

Työssä käytetään apuna tehtävistä riippuen suunnitteluohjelmistoja, puutarhakasvien viljelyn työvälineitä tai viheralueiden rakentamisen ja hoidon työvälineitä, jotka vaihtelevat lapioista kottikärryihin, kastelulaitteistoihin, puutarhatraktoreihin ja ruohonleikkureihin. Työtä tehdään useimmiten päivätyöaikaan, mutta kesäisin voidaan tehdä paljonkin ylitöitä. Etenkin viherrakentamisessa työhön kuuluu matkustamista työkohteisiin.

 

Työpaikat

Puutarha-alan yritykset. Taimitarhat. Kukkakaupat. Puutarhakaupat. Viherrakennusyritykset. Viherrakennusalan suunnittelutoimistot. Maisemasuunnitteluyritykset. Kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien puisto-osastot ja vastaavat. Seurakunnat. Puutarha-alan järjestöt. Viherrakennusalan järjestöt. Kiinteistöhuoltoyritykset. Oppilaitokset.

 

Työn vaatimukset

Ammatissa tarvittava osaaminen voi olla painottunut joko puutarhatalouteen tai rakennetun ympäristön suunnitteluun.

Puutarhatuotannossa on hallittava koristekasvien, vihannesten, marjojen, hedelmien tai sienten viljely sekä hoito, sadonkorjuu, käsittely ja varastointi.

Ammatissa on tunnettava puutarhakasvien viljelyn menetelmät ja työvälineet.

Työssä on tunnettava myös kasvien jalostusta, tuotekehitystä, markkinointia ja kauppaa.

Työ edellyttää kasvien ja biologian tuntemusta, alalla käytettävän tekniikan hallintaa ja kaupallista osaamista.

Ammatillinen osaaminen voi olla painottunut myös maisemasuunnitteluun tai viherrakentamiseen, jolloin on hallittava joko viheralueiden suunnittelu tai niiden rakentaminen ja ylläpito.

Ammatti vaatii kasvillisuuden, maaperän ja ilmaston tuntemusta sekä ympäristön rakenteiden, tuotteiden ja materiaalien tuntemusta.

Maisemasuunnittelu edellyttää luovuutta ja esteettistä silmää sekä asukkaiden ja asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista.

Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen edellyttää rakentamista ja ylläpitoa koskevan lainsäädännön, määräysten, rakennustapaohjeiden ja laatuvaatimusten tuntemusta.

Tehtävistä riippuen työssä tarvitaan suunnittelun, koordinoinnin ja työnjohdon osaamista.

Ammatissa tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön.

Neuvontatyössä ja koulutustyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Asiakaspalvelutaidot ovat tarpeet etenkin kaupan alalla. Hallintotehtävissä tarvitaan lainsäädännön tuntemusta.

Ammatissa on hallittava suunnittelussa ja ylläpidossa käytettävät tietotekniikkaohjelmistot.

Yrittäjinä toimivat tarvitsevat myös yrityksen toiminnan pyörittämiseen tarvittavaa osaamista, esimerkiksi kustannuslaskennan, budjetoinnin, kirjanpidon, verotuksen ja markkinoinnin tuntemusta.

 

Koulutus

Hämeen Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon hortonomi (AMK). Opinnoissa voi suuntautua puutarhatalouteen tai rakennettuun ympäristöön.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kunta-alalla palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, joka perustuu tehtävien vaativuuteen, sekä henkilökohtaisesta lisästä, joka perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan. Päälle voivat tulla vielä työkokemuslisät, työaikakorvaukset jne. Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat perustuvat virka- ja työehtosopimuksien palkkahinnoitteluun.

Viher- ja ympäristörakentamisalalla noudatetaan Viher- ja ympäristörakentamisalan työehtosopimusta. Työntekijän tuntipalkka koostuu työn vaativuuden perusteella määräytyvästä työkohtaisesta palkasta, työntekijän pätevyyden perusteella määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta sekä mahdollisista lisistä.

Palkkaus voi perustua työnantajasta riippuen myös esimerkiksi Puutarha-alan työehtosopimukseen tai Taimitarha-alan työehtosopimukseen.

Yrittäjinä toimivien ansiotaso määräytyy liiketoiminnan kannattavuuden mukaan.

 

 

Työmarkkinatiedot
Puutarha- ja viherala

Puutarhatuotanto työllistää puutarha- ja maatalousyrityksissä päätuotanto- tai sivutuotantosuuntana noin 9 000 henkilötyövuoden edestä. Puutarhatuotanto voi olla myös pienimuotoista sivuelinkeinoa tai osa muuta maataloutta. Viljelijöiden ja heidän perheenjäseniensä lisäksi avomailla ja kasvihuoneissa työskentelee palkattuja vakinaisia työntekijöitä. Ala työllistää myös tilapäisesti, lomituksessa ja urakoinneissa.

Puutarha-alan yritysten tarjoamilla työpaikoilla on erityistä merkitystä pienillä paikkakunnilla. Alalla tehdään paljon kausiluonteisia töitä, sillä kaikissa tehtävissä työtä ei ole tarjota ympäri vuoden. Esimerkiksi marjatiloilla työvoiman tarve on kausittaista ajoittuen kesäaikoihin. Puutarhatuotannossa toimii kuitenkin kasvihuoneyrityksiä, jotka tuottavat vihanneksia ympärivuotisesti.

Puutarha-alan työllisyyttä ylläpitää tarve kotimaisten elintarvikkeiden tuotannolle. Puutarhatuotannon työllisyyteen vaikuttavat toiminnan kannattavuuteen liittyvät tekijät, esimerkiksi kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä, kilpailu tuontielintarvikkeiden kanssa, tuotannon vaatiman energian hinta ja tuet. Työllisyyden arvioidaan säilyvän puutarhatuotannossa ennallaan.

Kukka- ja puutarhakauppa työllistää yhteensä noin 4 000 henkeä. Vakinaisesti palkattujen lisäksi kaupan alalla toimii paljon tilapäistä ja kausityövoimaa. Myyntiä on siirtynyt kukkakaupoista päivittäistavarakauppoihin ja myymäläketjuihin. Puutarhakaupassa työllisyyttä edistää puutarhaharrastuksen suosion kasvu.

Viherala työllistää yhteensä vuosittain noin 27 700 henkilöä, joista ympärivuotisesti vähintään 8 600 henkilöä ja lisäksi kesäkaudella vähintään 19 100 henkilöä. Viheryritykset työllistävät ympärivuotisesti noin 5 200 ja julkinen sektori noin 3 300 henkilöä. Viherala työllistää viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä esimerkiksi viherrakennusyrityksissä, kiinteistöpalveluyrityksissä, kunnilla ja seurakunnilla.

Viheralan työllisyyttä edistää kasvukeskusten uusien asuinalueiden rakentaminen ja yksityisten pihojen suunnittelu, rakennuttaminen ja hoito. Julkisen sektorin viheralan työpaikkoja vähentävät töiden ulkoistamiset ja henkilöstövähennykset. Osa työpaikoista siirtyy yksityiselle sektorille, jolloin pienyritystoiminnan ja alihankinnan odotetaan lisääntyvän. Viherrakentaminen on suhdanneherkkä ala.

Vihersisustusalalla on mahdollisuudet kasvuun etenkin, kun kaupungistuminen lisää viihtyisien ja terveellisten sisätilojen tarvetta. Viherkasvien käytöllä voidaan parantaa sisäilman laatua ja lisätä ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä lähinnä työn kausiluonteisuuden sekä suurten koulutusmäärien vuoksi. Ammattitaitoisista ja monialaisista puutarhureista on kuitenkin pulaa. Hortonomeille (AMK) on kysyntää viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon työnjohtotehtävissä sekä kaupan alalla, mutta suunnittelutehtävissä työtilanne on heikompi. Maisema-arkkitehteja on työtehtäviin nähden liian vähän.

Lähinimikkeet

hortonomi (AMK)
kasvintarkastaja
kaupunginpuutarhuri
kenttämestari
maisemasuunnittelija
myyjä
myyntipäällikkö
neuvoja
ostovastaava
pihasuunnittelija
puistoesimies
puistopäällikkö
puutarhayrittäjä
puutarhuri
rakennuttajahortonomi
seurakuntapuutarhuri
suunnitteluhortonomi
tilaajapäällikkö
tuotantopäällikkö
tuotantopäällikkö
tuoteryhmäpäällikkö
tutkimusmestari
vastaava puutarhuri
viheralan yrittäjä
viheraluesuunnittelija
viherrakennusyrittäjä
viherrakentaja
vihersuunnittelija
viheryksikön päällikkö
viljelypäällikkö
yrittäjä