Tubettaja

Johdanto

Tubettajat tekevät videoita internetissä oleviin videopalveluihin, joista suosituin on YouTube. Videot voivat olla tunteita herättäviä, inspiroivia, viihdyttäviä, vauhdikkaita, humoristisia, rentouttavia, taiteellisia tai yhtä hyvin opettavia. Tubettaminen ja videoiden katselu ovat erityisesti nuorison suosiossa, mutta sitä harrastavat kaikenikäiset. Tubettajat ovat usein harrastajia, mutta osa saa sillä toimeentulonsa. Työssä tarvitaan esiintymistaitoa, luovuutta, videokuvauksen ja editoinnin hallintaa sekä sosiaalisuutta.

Työtehtävät

Tubettajan työssä keskeistä on sisällön tuottaminen. Videota tehtäessä työn näkyvin osa seuraajille on itse esitys, jossa tubettaja puhuu, esiintyy ja tekee jotakin tietynlaisessa ympäristössä. Esiintymisen ohella videon kuvaus on tubettamisen keskeinen osa.

Videoiden tekemiseen liittyy myös ideointia ja suunnittelua, joka on tehtävä ennen kuin pääsee kuvaamaan, ellei video synny spontaanisti ja improvisoimalla. Tähän liittyy myös aiheen valinta.

Tubettamisessa videoiden aiheet vaihtelevat tekijänsä mielenkiinnon mukaan. Videot voivat liittyä esimerkiksi kauneuteen ja kauneudenhoitoon, ruoanlaittoon, elämäntapaan, liikuntaan ja urheiluun, digitaalisiin peleihin, leluihin, musiikkiin tai sketseihin ja piloihin.

Videoiden aihepiireistä suosituimpia on vlog, jonka sisältö kertoo tekijänsä elämästä ja on siten päiväkirjamainen ja henkilökohtainen esitys. Vloggaus on videomuotoinen vastine bloggaukselle.

Videota varten voidaan tehdä käsikirjoitus, jonka mukaan video etenee. Siihen kuuluu esimerkiksi se, mitä tubettaja milloinkin sanoo, mahdolliset muut videossa esiintyvät ihmiset tai eläimet, mitä videossa tapahtuu ja kuvauspaikat. Lisäksi on huomioitava esimerkiksi pukeutuminen, taustat ja mahdolliset lavasteet.

Kuvaamisessa voidaan joutua ottamaan useita otoksia mahdollisesti useista eri kohtauksista, ellei sitten kuvata kerralla koko tubevideota. Kuvaamisessa on huomioitava myös valaistus, äänet ja tehosteet. Kuvaajana voi toimia myös toinen henkilö.

Kun video on kuvattu, sitä voidaan editoida tähän suunniteltujen ohjelmistojen avulla, jotta se olisi sopivan pituinen, koostuisi onnistuneista otoksista ja olisi laadultaan halutunlainen. Videoon voidaan lisätä myös esimerkiksi tekstejä, ääniä, tehosteita ja musiikkia. Tämän jälkeen video julkaistaan omalla kanavalla.

Tubettajan on ideoitava ja suunniteltava myös kokonaisuutena julkaisukanavansa ja videoidensa aihepiiri, sisältö, tyyli ja kohderyhmä sekä julkaisukanava. Julkaisukanavana voi toimia YouTuben lisäksi myös jokin muu videonjakopalvelu. Tubettajat voivat julkaista videoita myös samojen kanavien kautta joko yhdessä tai vuorotellen.

Kaupallisessa yhteistyössä tubettaja työskentelee mainostajien ja yritysten yhteistyökumppanina. Yritykset tavoittavat tubettajien kautta tehokkaasti nuoria. Tuloja voi saada esimerkiksi näyttökerroista, sivustolla olevista mainoksista, videoilla näkyvistä tuotteista, logoista ja tuotemerkeistä tai kumppanuusmarkkinoinnissa siten, että katsoja siirtyy mainoksen kautta myyntisivulle ja ostaa tuotteen.

Tubettajat voivat tuottaa sisältöä myös muihin sosiaalisiin medioihin kuten esimerkiksi blogeihin, instagrammiin ja twitteriin.

Tubettaja työskentelee yleensä kotonaan, jossa työ tehdään käyttäen tietokonetta ohjelmistoineen sekä videokameraa, kännykkää tai kameraa. Ideointia, käsikirjoittamista ja videoiden suunnittelua voi tehdä kaikissa tähän soveltuvissa paikoissa. Kuvausta tehdään vaihtelevissa ympäristöissä sisätiloissa ja ulkona. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi muiden tubettajien tai yritysten edustajien kanssa.

Työajat ovat vapaat, mutta ammattimainen tubettaminen käy kokoaikaisesta työstä. Aktiivinen tubettaja joutuu tuottamaan sisältöä säännöllisesti ja vastaamaan seuraajiensa palautteeseen nopeasti. Työ- ja vapaa-ajan erottaminen on itsestä kiinni. Työhön voi kuulua matkustelua kuvaamisen lisäksi esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tapaamisiin.

Työpaikat

Ammatinharjoittajina. Yrittäjinä. Eri toimialojen yritykset. Media-alan yritykset.

 

Työn vaatimukset

Tubettajan on oltava kiinnostunut videoiden tekemisestä ja innostunut käsittelemistään aiheista.

Tubettajalta vaaditaan halua yhteisöllisyyden rakentamiseen.

Tubettajan persoonan ja tyylin on oltava jollain tavalla kiinnostavia, mikä vaatii yleensä tietoista kehittämistä.

Tubettaminen vaatii suunnittelua, jossa on huomioitava videoiden aihepiiri, sisältö ja tyyli sekä kohderyhmä ja julkaisukanava.

Sisällön tuottaminen videoihin edellyttää hyvää suullista ilmaisutaitoa ja esiintymistaitoja.

Sisällön suunnittelu edellyttää yleensä jonkinlaista ideointia ja käsikirjoittamista.

Videokuvaus on hallittava välineineen, minkä lisäksi on osattava editoida videoita. Lisäksi videoihin on osattava liittää mahdollinen musiikki ja äänet.

Videoissa on huomioitava myös pukeutuminen, taustat ja lavasteet sekä kuvauspaikat.

Tietotekniikan käyttötaitojen lisäksi on hallittava sivuston päivittäminen.

Kaupallisen yhteistyön aloittaminen videojulkaisuja rahoittavien yritysten kanssa vaatii tietämystä markkinoinnista ja sopimuksista, mihin saa kuitenkin asiantuntija-apua.

Tubettaminen vaatii aktiivisuutta, sillä sisältöä on tuotettava säännöllisesti ja seuraajien antamaan palautteeseen ja esittämiin kysymyksiin on vastattava nopeasti.

Työ vaatii sekä sosiaalisuutta että oma-aloitteisuutta.

Tubettajan on kestettävä ikävääkin palautetta. Suositulla tubettajalla elämä muuttuu aina jossain määrin julkiseksi, eikä julkisuuskuvaa pysty kokonaan hallitsemaan.

Tuotteita ja palveluja esiteltäessä on säilytettävä kriittisyys.

Tubettajan on seurattava muita tubekanavia ja maailman tapahtumia sekä kehitettävä tarvittaessa omaa osaamistaan.

 

Koulutus

Tubettajille ei ole varsinaista tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta koulutusta järjestetään kursseina esimerkiksi verkossa.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Tubettajat ovat useimmiten harrastajia, jotka eivät saa tuloja videoiden tekemisestä. Ne, jotka tienaavat videoillaan, saavat työstä useimmiten sivutuloja esimerkiksi opintojen rahoittamiseen tai ansiotyön tulojen päälle. Osa tubettajista on kuitenkin päätoimisia. Tubettajien tulot vaihtelevat paljon riippuen kanavan suosiosta ja kaupallisesta yhteistyöstä.

Tubettaja voi saada kuukausipalkkaa yritykseltä. Ammattimaiset tubettajat ovat kuitenkin yrittäjiä, usein ammatinharjoittajia, jotka toimivat esimerkiksi toiminimellä. Heidän tulonsa ovat palkkiota, jota saadaan tehtyjen sopimusten mukaisesti yhteistyöyrityksiltä.

Tulot perustuvat esimerkiksi sivuston kävijämääriin tai sisältöihin, joissa esitellään tai arvioidaan jotakin tuotetta tai palvelua. Tuloja saadaan usein myös mainoksista ja yhteistyökampanjoista. Näiden lisäksi voidaan saada lahjoina tuotteita ja palveluja.

 

Työmarkkinatiedot
Mainos- ja markkinointityö

Markkinointiviestintä työllistää arviolta noin 3 000 henkilöä mainostoimistoissa, mediatoimistoissa, viestintätoimistoissa, digitoimistoissa ja tapahtumatoimistoissa (v. 2017). Suurimmissa yrityksissä työskentelee useita kymmeniä ammattilaisia, mutta alalla toimii paljon myös muutaman hengen yrityksiä. Työpaikat ovat pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa.

Markkinoinnin ja mainonnan tehtävät työllistävät myös esimerkiksi kaupan alan, palvelualojen ja teollisuuden yrityksissä. Näissä työskentelevien lukumäärän selvittäminen on vaikeaa, koska työpaikat ovat eri toimialoilla. Suurissa yrityksissä on yleensä useampia näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä, keskisuurissa ainakin yksi. Pienissä yrityksissä markkinointia hoidetaan usein oman toimen ohella.

Työllisyyttä ylläpitää markkinointiviestinnän hyöty asiakkaille, sillä se auttaa näitä saavuttamaan liiketoiminnallisia tavoitteitaan esimerkiksi myynnin osalta sekä julkisuuskuvan luomisessa.

Mainostoimistot ja muut markkinointiviestintää tekevät yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työpaikoista vallitsee kova kilpailu, ja työntekijöistä on yleisesti ottaen ylitarjontaa koko maassa. Mainonnan ja markkinoinnin tehtävät houkuttelevat yhä uusia tulijoita, joita valmistuu oppilaitoksista enemmän kuin alalla on työpaikkoja tarjolla. Työllistymiseen vaikuttaa hakijan osaaminen.

Suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat alan työllisyyteen. Huonompina taloudellisina aikoina alan yritysten asiakkaat pienentävät markkinointi- ja mainosbudjettejaan, mikä heijastuu työn määriin ja työntekijöiden tarpeeseen. Vastaavasti parempina aikoina työntekijöiden tarve kasvaa.

Toimitustyö

Suomen Journalistiliittoon kuuluu noin 15 000 journalistia (v. 2017). He työskentelevät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten uusien viestintäyhtiöiden palveluksessa joko työsuhteisina tai vapaina journalisteina. Noin 90 prosenttia journalisteista kuuluu Suomen Journalistiliittoon.

Suomen freelance-journalistit ry on Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistys, johon kuuluu noin 1 200 jäsentä. He työskentelevät esimerkiksi eri medioille kirjoittavina toimittajina, TV- ja radiotoimittajina, valokuvaajina, videokuvaajina, kääntäjinä ja graafikoina.

Työpaikkojen määrä lehtien, radion ja television toimituksissa on vähentynyt selvästi viime vuosina. Verkkoon tehtävä toimitustyö on työllistänyt suhteessa enemmän. Freelance-työ on yleistynyt, koska kaikille ei riitä vakinaista työpaikkaa. Freelancetoimittaja tekee joko verokortilla tai ammatinharjoittajana työtä yleensä useammalle toimeksiantajalle.

Toimittajien työllisyystilanne on heikentynyt pääasiassa liiallisen alalle kouluttamisen vuoksi. Viestintäalan koulutusta järjestävistä oppilaitoksista valmistuu enemmän alalle tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Freelance-työn odotetaan edelleen yleistyvän toimitustyössä, koska vakinaiset työsuhteet vähenevät ja alalle tulee yhä uusia työntekijöitä. Tämä kuitenkin johtaa helposti siihen, että markkinat tulevat täyteen, jolloin freelancet ovat alityöllistettyjä ja alipalkattuja.

Lähinimikkeet

vloggaaja
bloggaaja
bloggari
blogisti
somettaja
grammaaja
sisällöntuottaja
toimittaja