Tulliala

Johdanto

Tulli on palvelu- ja lainvalvontaviranomainen, jonka tehtävänä on edistää tavarakaupan sujuvuutta, kantaa tavaraverot sekä suojata yhteiskuntaa, kansalaisia ja ympäristöä torjumalla vaarallisten aineiden salakuljetusta ja talousrikollisuutta. Suomen tulli on osa EU:n tullijärjestelmää ja toimii yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten sekä elinkeinoelämän kanssa.

Tuotteet ja palvelut

Tullivalvontaa

Tulli valvoo liikennevirtoja EU:n ulko- ja sisärajoilla sekä sisämaassa. Valvonta kohdistuu tavara-, kulkuneuvo- ja matkustajaliikenteeseen. EU:n sisärajoja ovat Viron ja Ruotsin rajat, ulkorajoja Norjan ja Venäjän rajat. Norja kuuluu kuitenkin Schengen-alueeseen, ja kansalaiset voivat matkustaa Schengen-alueisiin kuuluvien maiden välillä ilman passintarkastuksia.

Tullin kannalta ulkoisia rajoja ovat myös lentokentät ja satamat, joista käydään liikennettä kolmansiin maihin. Tulli valvoo myös kauttakulkuliikennettä.

Kotimaiset ja tullatut tavarat voivat liikkua vapaasti EU:n sisäisillä markkinoilla ilman mitään tullimuodollisuuksia. Siitä huolimatta Tullin pitää valvoa määräyksiä, jotka koskevat turvallisuutta, järjestystä, julkisen moraalin suojelua sekä eläinten ja kasvien terveyttä. Tullivalvontaa tarvitaan myös varmistamaan, että valmisteveromääräyksiä noudatetaan sisäisillä markkinoilla.

Tullin asiakkaita ovat yhtiöt, jotka toimivat ulkomaankaupassa ja -liikenteessä sekä ne, jotka valmistavat veronalaisia tuotteita tai tavaroita. Asiakkaita ovat myös Suomeen tai Suomesta matkustavat ihmiset. Matkustajaliikenteen valvonta on Tullin näkyvintä toimintaa. Myös Euroopan alueelta saapuvat matkustajat voidaan tarkastaa, koska alkoholin, tupakan ja lääkkeiden ym. tuonti on rajoitettua.

Tullirikosten torjuntaa

Tullin tehtävänä on myös estää huumausaineiden maahantuonti, samoin kuin tuoteväärennösten, tuliaseiden, ammusten, vaarallisten teräaseiden, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien ja niistä saatujen tuotteiden maahanpääsy sekä eläin- ja kasvitautien leviäminen, kansallisten kulttuuriaarteiden maastavienti ja rikollinen rahanpesu.

Liikenteen lisääntyessä rajat ylittävä rikollisuus muuttuu koko ajan vaikeammin paljastettavaksi, kun tavaroiden, ihmisten ja pääomien vapaa liikkuvuus laajenee entisestään.

Valvonta perustuu tiedustelutoimintaan sekä kansalliseen, EU:n jäsenvaltioiden väliseen ja kansainväliseen tietojenvaihtoon ja yhteistyöhön. Rikostorjunnassa käytetään apuna teknisiä apuvälineitä ja tietojärjestelmiä.

Tulli tutkii itse muun muassa huumeisiin liittyviä rikkomuksia, vienti- ja tuontipetoksia sekä vientiavustusten tms. värinkäyttöä. Suuren luokan taloudellisia petoksia tutkitaan yhteistyössä muiden viranomaisten, kuten poliisin ja verohallinnon kanssa.

Tullilaboratorio tekee tutkimuksia

Tullilaboratorion tehtävät liittyvät tulli- ja valmisteverotuksen oikeellisuuden turvaamiseen sekä laittoman tuonnin estämiseen esimerkiksi huumausaineiden ja lääkkeiden osalta. Tullilaboratorio vastaa siitä, ettei maahan tuoda määräysten vastaisia elintarvikkeita eikä kulutustavaroita, esimerkkinä torjunta-ainejäämiä sisältävät salaatit tai vaaralliset lelut. Tullilaboratorio antaa myös vientituotteille tuoteturvallisuustodistuksia.

Tulliverotuksella kolmannes verotuloista

Tullin tehtäviin kuuluu myös kerätä sen kannettavaksi määrätyt tullit, tuontimaksut, arvonlisäverot, valmisteverot, autoverot, merenkulkumaksut tms. Tullin kantamat verot liittyvät pääosin tavaraan. Tulli kantoi veroja ja maksuja noin 10,2 miljardia euroa vuonna 2014.

Ulkomaankaupan edistäminen

Tulli huolehtii siitä, että rajan yli kulkevat tavaravirrat liikkuvat kontrolloidusti ja että tullimenettelyt ovat EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisia. Menettelyjä voidaan yksinkertaistaa, jos se ei vaaranna tullivarmuutta eikä yhteiskunnan turvallisuutta. Tavaraliikenne saadaan nopeammaksi ja sujuvammaksi myös automatisoinnilla sekä tietojärjestelmien avulla.

Ulkomaankaupan tilastoinnissa Tulli laatii ja julkaisee tuonti- ja vientitilastoja sekä kuljetus- ja liikennetilastoja. Nämä tilastot hyödyttävät muita viranomaisia, elinkeinoelämää, poliittisia päättäjiä sekä mediaa.

Tehtäviä Tullin palveluksessa

Tullin asiantuntijatehtävissä ohjataan ja kehitetään tullitoimintoja sekä osallistutaan kansainväliseen tullauksen, verotuksen ja valvonnan yhteistyöhön tai toimitaan muissa asiantuntijatehtävissä.

Tullirikostorjunnassa paljastetaan tullirikoksia sekä tehdään alustavaa rikostutkintaa ja rikostiedustelua eri tietokanavien avulla. Työssä käytetään apuna myös huumekoiria.

Tullirikostutkija tekee epäiltyjen tullirikosten esitutkintaa. Tehtäviin kuuluu kuulusteluja ja kotietsintää myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkinnanjohtajat päättävät myös ns. pakkokeinojen käytöstä kuten pidättämisestä sekä osallistuvat kansainvälisten tutkintaryhmien toimintaan.

Valmiste- ja autoverotuksen hoitaja työskentelee kotimaassa valmistettujen valmisteverollisten tuotteiden ja yksityishenkilöiden maahan tuomien autojen verotuksen tehtävissä sekä niihin liittyvässä asiakasneuvonnassa.

Verotarkastaja tarkastaa tullauksen ja verotuksen oikeellisuuden jälkikäteen pääsääntöisesti yrityksissä.

Alus-, matkustaja- ja rekkaselvitystehtävät ovat perusvalvontaa, jossa selvitetään kuljetusten ja kuljetusasiakirjojen asianmukaisuus, tehdään tarkastuksia ja paljastetaan salakuljetusyrityksiä.

Tullausketjun hoitaja tekee maahan tuodun tai maasta vietävän tavaran tullitoimenpiteet, esimerkiksi ajoneuvojen valvonta- ja selvitystehtävät, tuonnin ja viennin tullauspäätökset sekä antaa asiakasneuvontaa.

Tietojärjestelmät tarjoavat työtehtäviä niiden suunnittelussa Tullin eri sovellusalueille. Käyttö- ja tukitehtävissä vastataan toimivuudesta sekä opastetaan järjestelmien käyttäjiä.

Tullin tehtävät edellyttävät oman tehtäväalueen vaatiman ammattitaidon lisäksi kielitaitoa, vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja sekä tietotekniikan käyttötaitoja. Tärkeitä ominaisuuksia ovat myös stressinsietokyky sekä halu oppia uusia asioita.

Työpaikat

Tulli. Tullissa on ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valvontaosasto, hallinto-osasto ja toimipaikkaosasto.

Tullissa on yhdeksän itsenäisesti toimivaa tullia niihin kuuluvine toimipaikkoineen. Tullit ovat Helsingin tulli, Lentotulli, Kotka, Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra, Turku, Tornio ja Maarianhamina.

Ammatit

Tullirikostutkija. Tullitarkastaja. Tulliylitarkastaja. Verotarkastaja.

Koulutus

Tulli perus- ja jatkokouluttaa henkilöstönsä Tullikoulussa Helsingin Munkkiniemessä. Tullikoulutus jakautuu ammatilliseen peruskoulutukseen, jonka pituus riippuu työtehtävästä sekä aihekohtaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Tullit ja Tullilaboratorio rekrytoivat itse oman henkilökuntansa. Työhön valitut henkilöt ohjataan koulutukseen työskentelyn alettua. Tullikoulutukseen ei voi hakea erikseen.

Tullin perustehtäviin on yleensä minimivaatimuksena ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Asiantuntijatehtäviin peruskoulutuksena on esimerkiksi soveltuva korkeakoulututkinto.

Työllisyys

Tulli työllistää noin 1 900 henkilöä (v. 2017). He työskentelevät esimerkiksi tullivalvonnassa, tulliselvityksessä ja verotuksen parissa. Henkilöstöä työskentelee myös tietojärjestelmien suunnittelutehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Tullin henkilöstön määrä on vähentynyt huomattavasti viime vuosina keskeisimpänä syynä valtion tuottavuusohjelma ja vähentyneet määrärahat. Henkilöstömäärä tulee edelleen vähenemään. Tullista poistuvan henkilöstön tehtävät järjestellään uudelleen jäljelle jäävän henkilöstön kesken.

Tullin palvelukseen rekrytoidaan uutta henkilöstöä tarpeen mukaan. Uusia työpaikkoja vapautuu lähinnä henkilöstön jäädessä eläkkeelle tai siirtyessä muihin tehtäviin. Lähivuosina eläköityminen tulee olemaan runsasta henkilöstön ikärakenteesta johtuen. Tullit ja Tullilaboratorio rekrytoivat suoraan oman henkilökuntansa. Tullikoulutukseen ei voi hakea erikseen, vaan työhön valitut henkilöt ohjataan koulutukseen työskentelyn alettua.

Kehitysnäkymät

Suomen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti, hoitaa tehokkaasti tavaraverojen kannon ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli tekee tiiviistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti sekä toimii myös Maailman tullijärjestössä ja Euroopan unionissa. 

Toimintaympäristön keskeisiä muutoksia ovat EU:n sisärajavalvonnan tehostamisvaatimuksiin vastaaminen johtuen turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta ja terrorismin torjunnasta, Venäjän tilanteen vaikutukset kauppaan ja turvallisuuteen sekä nettikaupan lisääntyminen. Ulkomaankaupan viennin ja tuonnin määriin vaikuttavat globaalin talouden vaihtelut. 

Tulli edistää ulkomaankaupan sujuvuutta. Tullin tehtävä on huolehtia siitä, että maahan tulevat ja maasta lähtevät tavarat liikkuvat kontrolloidusti ja tulliselvityksessä noudatetaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Tullin asiakaslähtöistä toimintaa edistetään digitaalisilla asiointipalveluilla. 

Ulkomaankaupassa tavarat liikkuvat yhä nopeammin maasta toiseen. Eri kuljetusmuodot vaativat nopeampia ja sujuvampia tulliselvityksiä, mikä edellyttää hyviä tietojärjestelmiä sekä tiivistä yhteistyötä tulliviranomaisten ja muiden toimijoiden kesken. Tulli tekee yrityksissä asiakaskonsultointia, jolla pyritään räätälöimään yksinkertaistettuja tullimenettelyjä, jotka vähentävät rutiinitöitä ja nopeuttavat tavaran kulkua. 

Tulli kantaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa tavaroista tullimaksut, väylämaksut Suomen satamissa käyviltä aluksilta sekä huolehtii muiden lainsäädännössä määrättyjen verojen ja maksujen kannosta, esimerkkinä arvonlisäverot ja valmisteverot. 

Tullin tehtäviin kuuluu valvoa tavara-, kulkuneuvo- ja matkustajaliikennettä EU:n ulko- ja sisärajoilla. Tullivalvonta kohdennetaan kohdevalinnan ja riskianalyysin perusteella. Tulli suojaa yhteiskuntaa turvaamalla kuljetusketjuja, varmistamalla tavaraturvallisuutta ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta. 

Tulli torjuu kansalaisten terveyteen, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia uhkia sekä huumeiden ja muiden vaarallisten aineiden salakuljetusta sekä harmaata taloutta. 

Hallitusohjelman strategiset tavoitteet kohdistetaan Tullissa erityisesti kestävään kasvuun, julkisen talouden säästöihin, digitalisaatioon ja normien purkamiseen sekä turvallisuusympäristön muutosten hallintaan.

Lähialat

Valtionhallinto. Verohallinto. Rajavartiolaitos. Poliisi. Finavia. Säteilyturvakeskus. Kuljetusala. Logistiikkapalvelut. Yritykset.

Tulliala