Poliisit

Johdanto

Poliisin tehtävänä on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen yhteiskunnassa sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi on sekä valtion ja laillisen yhteiskunnan edustaja että kansalaisten palvelija ja suojelija. Poliisiin turvaudutaan erityisesti rikos-, vaara- ja onnettomuustilanteissa. Poliisi huolehtii myös useista turvallisuuteen liittyvistä lupahallinnon tehtävistä.

Tuotteet ja palvelut

Poliisin tehtäväkenttä on laaja. Poliisin keskeisiä tehtäviä ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikoksia ennalta estävä toiminta. Poliisin on suoritettava myös muut sille erikseen säädetyt tehtävät ja annettava jokaiselle tehtäväpiiriinsä kuuluvaa apua.

Poliisin turvallisuustehtävät

Poliisin kentällä tapahtuviin kenttä- eli turvallisuustehtäviin kuuluvat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, rikosten tutkinta sekä liikenteen valvonta. Kenttätehtävissä toimiva virkapukuinen poliisi valvoo järjestystä yleisillä paikoilla ja puuttuu tarvittaessa järjestyshäiriöihin sekä huolehtii poliisin hälytystehtävistä.

Turvallisuustehtäviin kuuluu tavanomaisten varkausrikosten kuten myymälä-, polkupyörä-, lompakko- ja käsilaukkuvarkauksien sekä moottoriajoneuvoihin kohdistuneiden rikosten tutkinta.

Turvallisuustehtäviin kuuluu myös rikospaikkatutkinta eli tekninen rikostutkinta tavanomaisten murtojen osalta. Tutkinta kohdistuu esimerkiksi kioskeihin, elintarvikeliikkeisiin tai toimistoihin kohdistuneisiin murtoihin, joissa omaisuusvahingot ovat vähäisiä.

Myös päihtyneiden kuljetus säilytyssuojaan kuuluu poliisin turvallisuustehtäviin. Poliisi antaa lisäksi virka-apua mm. sosiaaliviranomaisille esimerkiksi huostaanottotapauksissa.

Poliisin rikostorjuntatehtävät

Poliisin rikostorjuntatehtäviin kuuluu rikosten ennaltaehkäiseminen ja rikostutkinta. Tutkintatehtävissä toimivat poliisit eivät yleensä käytä virkapukua.

Joissakin poliisilaitoksissa rikostutkinnasta huolehtii rikostutkintayksikkö, joka vastaa yhteiskunnallisilta haittavaikutuksiltaan merkittävien sekä muiden törkeiden ja vaikeasti selvitettävien rikosten tutkinnasta.

Pienimmissä poliisilaitoksissa vakavia ja vaikeasti selvitettäviä rikoksia voidaan tutkia yhteistyössä suurempien poliisilaitosten yhteydessä toimivien alueellisten tutkintayksiköiden tai keskusrikospoliisin alueosaston kanssa. Joissakin erikseen määrätyissä tapauksissa tutkintavastuu kuuluu kokonaan keskusrikospoliisille.

Suurimmissa poliisilaitoksissa kuten esimerkiksi Helsingissä rikospoliisi tutkii itsenäisesti kaikki alueellaan tapahtuneet rikokset. Niissä poliisin tutkintatehtävät on jaettu rikosnimikkeiden mukaan yksiköihin. Tällaisia yksiköitä ovat esimerkiksi päivittäisrikos-, huumerikos-, väkivaltarikos-, talous- ja omaisuusrikosyksikkö sekä teknisen tutkinnan yksikkö.

Helsingin poliisilaitoksella talous- ja omaisuusrikosyksikössä tutkitaan erityistä asiantuntemusta vaativia talousrikoksia, kuten vero- ja kirjanpitorikoksia, velallisen rikoksia sekä tavaramerkki- ja tekijänoikeusrikoksia. Yksikkö tutkii myös törkeitä tai muuten vaativia omaisuusrikoksia, esimerkiksi törkeitä varkauksia, törkeitä petoksia, kavalluksia ja väärennöksiä sekä asuntoihin ja autoihin kohdistuvia varkauksia.

Huumerikosyksikön tehtävänä on huumausainerikosten ennaltaehkäiseminen, paljastaminen ja tutkiminen sekä järjestäytyneen, ammattimaisen ja taparikollisuuden ehkäiseminen ja paljastaminen. Lisäksi yksikkö osallistuu valistus- ja koulutustyöhön. Yksikkö toimii yhteistyössä mm. tullin ja järjestyspoliisin kanssa.

Väkivaltarikosyksikkö tutkii mm. henkirikoksia ja niiden yrityksiä, törkeitä pahoinpitelyjä, siveellisyysrikoksia, törkeitä ryöstöjä, kiristyksiä, tuhotöitä, kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneita työtapaturmia, ympäristörikoksia sekä henkilöiden katoamisia.

Teknisen rikostutkinnan yksikkö on vaativaan tekniseen rikostutkintaan erikoistunut yksikkö. Se toimii poliisilaitoksen muiden tutkintaa suorittavien yksiköiden apuna.

Poliisi tekee tiivistä yhteistyötä syyttäjäviranomaisten kanssa. Poliisin suorittaman esitutkinnan tarkoituksena on palvella sekä syyteharkintaa että rikosprosessin toteuttamista alioikeuksissa.

Järjestyksen ylläpitoa, rikostutkintaa ja liikenteen valvontaa

Toimipaikasta riippuen poliisissa voi erikoistua esimerkiksi kenttätyöhön, rikostutkintaan tai liikenteen valvontaan. Työssä vaaditaan erikoistumisalan mukaista perehtymistä ja asiantuntijuutta. Teknisen osaamisen lisäksi poliisilta vaaditaan mm. kielitaitoa, ihmissuhdetaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Myös erilaisten kulttuurien tuntemus on suotavaa.

Poliisin tehtävät monipuolistuvat yhteiskunnan muutosten mukana. Poliisin tulee hallita uusia tekniikoita, työvälineitä sekä -tapoja. Tietotekniikka ja erilainen viestintätekniikka ovat jokapäiväisiä työvälineitä, joiden hallinta vaatii taitoa ja joiden tekninen kehittyminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista.

Poliisin työtehtävät ovat usein ennakoimattomia ja yllättäviä. Poliisina toimiminen edellyttää perustietojen hallitsemista miltei kaikkien käytännön elämään liittyvien tiedonalojen piiristä.

Poliisin toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, ihmisoikeussopimukset, poliisin kansainväliset eettiset normit sekä vakiintunut poliisikäytäntö.

Poliisin ammatissa toimivan on tiedettävä toimenpiteidensä lainmukaisuudesta sekä osoitettava virassa ja sen ulkopuolella virka-aseman mukaista lainkuuliaista käyttäytymistä. Poliisin on myös pystyttävä toimimaan kurinalaisesti poliisin organisaatiossa johdon alaisuudessa.

Jatkuva suoritusvalmius edellyttää ammatillisten valmiuksien ja kykyjen suunnitelmallista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.

Poliisiorganisaatio

Sisäministeriö vastaa poliisin toimialan ohjauksesta ja valvonnasta. Sen alaisena Poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisin valtakunnalliset yksiköt ja poliisilaitokset. Poliisihallitus vastaa myös poliisin yksiköiden tulosohjauksesta.

Keskusrikospoliisi

Keskusrikospoliisin (KRP) toimialueena on koko Suomi. Keskusrikospoliisin tehtäviä ovat kansainvälisen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta ja seuranta. KRP tuottaa rikostorjunnan asiantuntijapalveluja poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille. KRP johtaa myös vakavan rikollisuuden kohdetorjuntaa sekä kehittää rikostorjuntaa ja sen menetelmiä. Keskusrikospoliisi osallistuu myös suuronnettomuuksien tutkintaan.

Keskusrikospoliisin yhteydessä toimii Suomen ainoa rikostekninen laboratorio. Laboratorio suorittaa rikosten esitutkinnassa tarvittavia tutkimuksia, joita ovat mm. sormen- ym. jälkien vertailu, asetekniikkaan ja ballistiikkaan liittyvät tutkimukset, asiakirjaväärennökset sekä monet tekniset ja kemialliset tutkimukset.

Keskusrikospoliisi on Suomessa kansainvälisen rikospoliisiyhteistyön kansallinen keskus. KRP vastaa myös Suomen solmimien kahdenvälisten rikostorjuntasopimusten toteuttamisesta sekä poliisin kansainvälisestä yhdyshenkilötoiminnasta.

Suojelupoliisi

Suojelupoliisi (SUPO) on erikoistunut valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta vaarantavien hankkeiden ja rikosten torjuntaan. Suojelupoliisi on operatiivinen turvallisuusviranomainen, jonka ydintoiminta-alueita ovat terrorismintorjunta, laittoman tiedustelun torjunta ja turvallisuustyö.

Turvallisuusasioissa Suojelupoliisi palvelee mm. sisäasiain- ja ulkoasiainhallintoa. Sen yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kansainväliset turvallisuus- ja tiedustelupalvelut, koti- ja ulkomaiset poliisin yksiköt, Tulli, Rajavartiolaitos ja Maahanmuuttovirasto.

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisiammattikorkeakoulu (POLAMK) vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista ja opiskelijavalinnoista sekä poliisin perus- ja jatkotutkinnoista ja oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta. POLAMK vastaa myös poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Paikallispoliisi

Paikallispoliisi koostuu 11:sta poliisilaitoksesta. Sen palveluverkkona on pääpoliisiasema, poliisiasemia, poliisin palvelupisteitä sekä yhteispalvelupisteitä.

Paikallispoliisi ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta, toimii rikollisuuden ennalta estämiseksi sekä tutkii rikoksia ja muita yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjata ja valvoa liikennettä sekä toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Lähipoliisitoiminta on poliisin, sidosryhmien ja kansalaisten yhteistyötä turvallisuuden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Toiminnan tavoitteena on ennalta ehkäistä rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä. Yhteistyö koulujen kanssa sekä varhainen puuttuminen lasten ja nuorten rikoksiin ovat lähipoliisitoiminnan tärkeitä tehtäviä.

Paikallispoliisi vastaa myös poliisin lupapalveluista poliisin toimipisteissä sekä yhteispalvelupisteissä ympäri maata. Lupapalvelut liittyvät poliisin ydintoimintoihin, joita ovat yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, rikosten ennalta estäminen ja liikenneturvallisuuden edistäminen.

Helsingin poliisilaitos

Helsingin poliisilaitos on toiminnallisesti sisäasiainministeriön poliisiosaston alainen yksikkö, joka hoitaa paikallispoliisitehtävien lisäksi myös eräitä valtakunnallisia erityistehtäviä. Helsingissä toimii myös erityisen vaativiin poliisitilanteisiin erikoistunut yksikkö Karhu.

Työpaikat

Poliisilaitokset. Keskusrikospoliisi. Suojelupoliisi. Poliisikoiralaitos. Poliisihallitus. Sisäministeriö. Poliisiammattikorkeakoulu.

Ammatit

Nuorempi konstaapeli. Vanhempi konstaapeli. Vanhempi rikoskonstaapeli. Etsivä. Ylikonstaapeli. Rikosylikonstaapeli. Ylietsivä. Komisario. Rikoskomisario. Ylikomisario. Rikosylikomisario. Tarkastaja. Ylitarkastaja. Rikostarkastaja. Rikosylitarkastaja. Apulaispoliisipäällikkö. Poliisipäällikkö. Apulaispäällikkö. Päällikkö. Poliisitarkastaja. Poliisiylitarkastaja. Poliisijohtaja. Poliisiylijohtaja. Lupapalvelutoimiston toimistonjohtaja. Hallintopäällikkö. Hallinto-osaston johtaja. Kouluttaja. Opettaja. Rehtori.

Poliisin palveluksessa toimitaan myös muilla ammatti- ja tehtävänimikkeillä sekä eri tehtäväalueilla, esimerkkeinä toimistotyöt, viestintä, tietotekniikka, huolto ja tutkimustehtävät.

Koulutus

Poliisin perus- ja jatkotutkintokoulutusta annetaan Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella.

Poliisin perustutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, poliisi (AMK).

Päällystötutkinto on poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto, poliisi (YAMK).

Tampereen yliopistossa voi suorittaa turvallisuushallinnon maisteriohjelman. Tutkinto tähtää poliisialan johto- ja asiantuntijatehtäviin. Ylempi korkeakoulututkinto on hallintotieteiden maisteri.

Turun yliopistossa voi opiskella oikeussosiologiaa ja kriminologiaa. Ylempi korkeakoulututkinto on valtiotieteiden maisteri.

 

Työllisyys

Poliisi työllistää organisaatiossaan yhteensä noin 10 000 henkilöä. Poliiseja on henkilöstöstä noin 7 300. He työskentelevät päälliköinä, päällystössä, alipäällystössä, miehistössä ja vartijoina. Poliisi työllistää muissa tehtävissä esimerkiksi toimistotyöntekijöitä.

Poliisi työllistää paikallispoliisin 11 poliisilaitoksen pääpoliisiasemilla, poliisiasemilla, poliisin palvelupisteissä ja yhteispalvelupisteissä. Valtakunnallisia yksiköitä ovat Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisi työllistää myös sisäministeriössä ja Poliisihallituksessa.

Poliisien työllisyyttä ylläpitää tehtävien lakisääteisyyden lisäksi se, että tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää henkilöstöä. Koulutusmäärät on pyritty sovittamaan vastaamaan työntekijöiden tarvetta. Poliisin henkilöstön kokonaismäärä on laskenut viime vuosina. Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna vähiten poliiseja Euroopassa.

Työllisyystilanne on heikentynyt varsinkin vastavalmistuneilla. Poliisi rekrytoi tarpeen mukaan. Virkojen täyttäminen ja uusien virkojen perustaminen riippuvat kuitenkin pitkälti rahoituksesta. Työllistymiseen vaikuttaa myös halukkuus muuttaa tarvittaessa muualle Suomeen työn perässä.

Poliisien määrä tulee vähenemään lähitulevaisuudessa. Vuonna 2020 poliiseja arvioidaan olevan 6 500. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti poliisin supistuvat resurssit ovat ristiriidassa lisääntyvien ja monimutkaistuvien tehtävien ja kansalaisten odotusten kanssa.

Kehitysnäkymät

Poliisin toimintaympäristöön vaikuttavat yhteiskunnan muutokset, kansallinen poliittinen päätöksenteko ja Euroopan unionin jäsenyys. Suomen kansainvälistyminen lisää poliisin tehtäviä. Poliisin keskeiset tehtävät, toiminnan yleiset periaatteet ja toimivaltuudet on säädetty laissa. Poliisitoimintaa ohjaavat lakien ja valtioneuvoston asetusten lisäksi sisäasiainministeriön asetukset, määräykset ja ohjeet. 

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Poliisi suorittaa lisäksi lupahallintoon liittyvät ja muut sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. 

Maan sisäiseen turvallisuuteen vaikuttaa taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen sekä väestön keskittyminen suuriin taajamiin. Poliisi toimii turvallisuuden ylläpitämiseksi yhteistyössä muiden viranomaisten sekä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa ja huolehtii tehtäviinsä kuuluvasta kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Talousrikollisuus, salakuljetus, tietotekniikkarikollisuus sekä huume- ja päihderikollisuus ovat kasvussa. Rikollisten toimintamenetelmien on arvioitu kovenevan rikollisten järjestäytymisen, huumeiden ja prostituution myötä. Ammattirikollisuus lisää viranomaisiin kohdistuvia uhkailuja. 

Vaikka Suomi on turvallinen maa, lähialueidemme kehitys, levottomuudet ja konfliktit Euroopassa ja sen ulkopuolella vaikuttavat myös Suomeen. Erityisesti turvapaikanhakijoihin liittyvissä tehtävissä on huomattavaa lisäystä. Poliisin haasteina ovat myös rajaturvallisuus, kyberturvallisuus sekä rikollisuuden ja terrorismin torjunta. Kansainvälinen rikollisuus ja EU-lainsäädäntö tuovat poliisin työhön uusia vaatimuksia. 

Yhteistyö eurooppalaisten poliisiorganisaatioiden kanssa on EU:n myötä helpottunut, mikä on tehostanut poliisitoimintaa. Kansainväliset rikostorjuntahankkeet keskittyvät väärennöksiin, rahanpesuun, laittomaan maahanmuuttoon, ajoneuvorikollisuuteen, terrorismiin ja huumerikollisuuden torjuntaan. 

Peruspoliisityön arvostus kasvaa, ja poliiseja kaivataan näkyvämmin kaduille. Lähipoliisitoiminta on keskeinen lähtökohta poliisin työssä, sillä sen avulla poliisi pyrkii kehittämään yhteistyötä toimintaympäristön asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa tehostaen sitä kautta rikosten ennaltaehkäisyä ja pyrkien vaikuttamaan ongelmien syihin eikä vain puuttumaan niiden seurauksiin. 

Poliisi toimii sekä normaaleissa rauhallisissa oloissa että yhteiskunnan pahojen kriisien aikana. Poliisin strategisina tavoitteina ovat turvallisuuden edistäminen, rikollisuuden torjuminen, hyvät palvelut sekä avoin toiminta ja vaikuttavuuden edistäminen. Nämä ovat poliisin toiminnan uudet painopisteet.

Lähialat

Hätäkeskuslaitos. Lakiala. Turva-ala. Rajavartiotyö. Tulliala. Pelastustoimi. Terveydenhuoltoala. Sosiaaliala. Opetusala. Hallintotyö.

Poliisit