Taloushallinto

Johdanto

Taloushallinto palvelee yrityksen, viraston tai muun organisaation arkisia toimintoja sekä tavoitteiden saavuttamista. Taloushallinnon toimintoja ovat mm. palkanlaskenta, laskentatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta. Erilaisten rahaan liittyvien toimintojen ja lakisääteisten tehtävien hoitamisen lisäksi taloushallinto tuottaa johdolle tärkeää tietoa toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tarpeisiin.

Tuotteet ja palvelut

Taloushallinto on keskeinen osa jokaisen yrityksen ja organisaation toimintaa. Sen tehtävänä on huolehtia taloudellisten resurssien hallinnoinnista sekä tuottaa johdolle talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Lisäksi se vastaa osaltaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä.

Taloushallintoa tehdään tilitoimistoissa sekä esimerkiksi virastojen ja yritysten omilla talousosastoilla. Taloushallinto ulkoistetaan yhä useammin tilitoimiston hoidettavaksi, koska siten yritys tai muu organisaatio voi keskittyä omaan liiketoimintaansa tai toimintaansa saaden tilitoimistolta käyttöönsä kaikki tarvitsemansa taloushallintopalvelut.

Taloushallintoon kuuluu laaja joukko erilaisia asioita ja toimintoja, jotka vaihtelevat pienistä rutiininomaisista tehtävistä laaja-alaista asiantuntemusta vaativiin kokonaisuuksiin kuten konsultointiin. Seuraavassa esitellään taloushallinnon keskeisimpiä tehtäväalueita.

Taloussuunnittelu

Taloussuunnittelun avulla ohjataan yrityksen tai organisaation rahojen ja varallisuuden käyttöä. Suunnittelun lähtökohtina ovat toteutuneet tulokset, taloudellinen tilanne ja tavoitteet tulevalle toimintakaudelle. Budjetti (talousarvio) sisältää arvion tuloista ja menoista, ja se tehdään esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Budjetti antaa toimintaraamit eli käytettävissä olevat rahamäärät hankintoihin ja investointeihin.

Taloussuunnitteluun liittyy keskeisesti myös budjetin tai määrärahojen seuranta ja valvonta. Myös yrityksen tai organisaation muiden yksiköiden ohjaaminen ja ohjeistaminen niiden oman toiminnan taloussuunnittelussa sekä käytäntöjen kehittämisessä kuuluu taloussuunnitteluun.

Taloudellisen tiedon tuottaminen

Taloushallinnon yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa tietoa yrityksen tai organisaation taloudesta johdolle ja omistajille päätöksentekoa varten. Täsmällisiä taloustietoja sisältäviä raportteja ovat esimerkiksi yritysten tilinpäätökset ja pörssiyhtiöiden osavuosikatsaukset.

Tiedot organisaation taloudesta kiinnostavat myös verottajaa, sijoittajia, luotonantajia ja mediaa. Tilinpäätökseen sisältyvästä tuloslaskelmasta voidaan tehdä päätelmiä toiminnan kannattavuudesta, mm. kykeneekö yritys kattamaan tuloillaan menot tai saamaan voittorahoitusta oman toimintansa kehittämiseen tai osinkojen jakamiseen omistajilleen.

Kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus

Kirjanpito on yrityksen tai kirjanpitovelvollisen organisaation taloudellisten tapahtumien muistiinmerkitsemisjärjestelmä ja yhteenveto taloudellisista tapahtumista, joissa se on ollut osapuolena. Kirjanpito toteutetaan tietojärjestelmien avulla. Tuotoksena syntyy lakisääteisiä raportteja, joita ovat tuloslaskelma, tasekirja, näiden liitetiedot, rahoituslaskelma ja toimintakertomus.

Tilinpäätös on puolestaan tilikaudelta tehtävä laskelma ja raportti yrityksen talouden kehittymisestä ja taloudellisesta tilanteesta tilinpäätösajankohtana. Kirjanpito ja tilinpäätös perustuvat kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä yleisesti noudatettavaan käytäntöön eli hyvään kirjanpitotapaan.

Tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, jonka päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuksen suorittaa KHT- tai HTM-tilintarkastaja tai KHT- tai HTM-yhteisö. Tilintarkastus perustuu tilintarkastuslakiin, kirjanpitolakiin ja kyseistä yhteisöä tai säätiötä koskevaan lakiin.

Rahoitus ja investoinnit

Yritykset hankkivat rahoitusta toimintaansa varten myymällä osakkeitaan tai ottamalla lainaa. Investoinnit ovat välttämättömyyksiä toimintaa aloitettaessa tai laajennettaessa sekä muuttuvien ympäristö- ym. vaatimusten täyttämiseksi.

Investointi kohdistuu esimerkiksi tuotantovälineisiin kuten koneisiin, rakennuksiin ja maa-alueisiin. Investointi voi kohdistua myös aineettomiin kohteisiin kuten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan sekä markkinointiin. Rahan sijoittamista arvopapereihin kutsutaan rahoitusinvestoinniksi.

Näihin päätöksiin liittyy usein suuri taloudellinen riski, koska niihin sisältyy tulevaisuuden epävarmuustekijöitä. Onnistunut investointi auttaa yritystä vahvistamaan talouttaan ja kestämään huonoja aikoja, epäonnistunut voi johtaa konkurssiin.

Johdon laskentatoimi tms. avustaa yrityksen johtoa päätöksentekotilanteissa, joiden vaikutukset ja seuraukset vaikuttavat toimintaan vuosien ajan.

Muita taloushallinnon palveluita

Taloushallinnon toimintoihin kuuluu lisäksi joukko muita tärkeitä palveluja. Tällaisia ovat esimerkiksi palkanlaskenta, maksuliikenne, laskutus, saatavien valvonta, myyntireskontran ja ostoreskontran hoito, kustannusseuranta, arvonlisäveron valvontailmoitukset, työnantajailmoitukset, veroilmoitusten laadinta jne.

Liikkeenjohdon konsultointi on neuvontaa ja palveluita, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen perustamiseen, yritysmuotoihin, omistajan vaihdoksiin, toiminnan laajenemiseen, verotukseen, rahoitusratkaisuihin, investointeihin, hankintoihin ja osingonjakoihin.

Taloushallinnossa asiantuntijatyötä ja asiakaspalvelua

Taloushallinnon ammattilainen voi työskennellä tilitoimistossa tai eri alan yritysten tai organisaatioiden omilla talousosastoilla tms. Taloushallinnon tehtävät ovat monipuolisia ja tarjoavat monia vaihtoehtoja koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen. Pienemmissä yrityksissä tai organisaatioissa tehtäväalueet ovat laajempia, suuremmissa on enemmän mahdollisuuksia erikoistumiseen.

Tehtäväalueisiin kuuluvat esimerkiksi kirjanpito, tilinpäätös, sisäinen laskenta, johdon laskentatoimi, maksuliikenne, palkanlaskenta, budjetointi, kannattavuuslaskenta, verotus, lainsäädäntö, rahoitus sekä näihin liittyvät konsultointi-, suunnittelu-, kehittämis-, esimies- ja johtotehtävät.

Taloudellisten tietojen käsittely, esittäminen ja siirto hoidetaan tietotekniikan avulla erilaisia taloushallinnon ohjelmia ja tietojärjestelmiä käyttäen. Toimistotyöhön kuuluu myös asiakaspalvelua ja yhteistyötä asiakkaiden tai oman organisaation henkilöstön kanssa.

Taloushallinnon ammateissa tarvitaan ajantasaisen ammattiosaamisen kuten laskentaosaamisen ja kirjanpidon hallinnan lisäksi taloushallinnon ohjelmien ja tietojärjestelmien hallintaa sekä huolellisuutta, tarkkuutta ja vastuullisuutta. Yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidot ovat tarpeen, myynti- ja konsultointiosaamisesta on hyötyä. Kielitaidosta ja kulttuurien tuntemuksesta on niin ikään hyötyä.

Esimies- ja johtotehtävissä keskeistä on toiminnan johtaminen, suunnittelu, seuranta ja kehittäminen. Keskeistä on organisoida oman vastuualueen toiminta mahdollisimman hyvin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suuri osa työstä liittyy päätöksentekoon, päätöksien valmisteluun, tiedoksi antamiseen ja toimeenpanoon sekä valvontaan. Myös henkilökunnan motivointi on tärkeää.

Muutokset esimerkiksi lainsäädännössä sekä uudistuvat työtavat edellyttävät jatkuvaa opiskelua ja osaamisen kehittämistä.

Työpaikat

Tilitoimistot. Tilintarkastustoimistot. Eri toimialojen yritykset. Valtion, kuntien ja kirkon organisaatiot. Järjestöt. Liitot.

Ammatit

Taloushallinnossa työskennellään lukuisilla eri tehtävänimikkeillä, joista alla joitakin esimerkkejä.

Assistentti, controller, etäasiakasvastaava, henkilöstö- ja taloussihteeri, johtaja, järjestöpäällikkö, kassanhoitaja, kaupunginjohtaja, kirjanpitäjä, kunnanjohtaja, kustannuslaskija, laskenta-assistentti, laskentakonsultti, laskentapäällikkö, laskentasihteeri, liiketoimintajohtaja, palkanlaskennan assistentti, palkanlaskija, palveluvastaava, rahoitusjohtaja, rahoituspäällikkö, sihteeri, sijoitusjohtaja, sijoitusneuvoja, suunnittelija, talous- ja hallintojohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, talous- ja hallintosihteeri, talousarviopäällikkö, talousasiantuntija, talousassistentti, taloushallinnon suunnittelija, taloushallintopäällikkö, talousjohtaja, talousneuvoja, talouspalvelusihteeri, talouspäällikkö, taloussihteeri, taloussuunnittelija, taloussuunnittelupäällikkö, talous-toimistosihteeri, tiimivastaava, tilintarkastaja, toimialajohtaja, toiminnan johtaja, toimistosihteeri, toimitusjohtaja, verosihteeri, yksikön johtaja, yritysanalyytikko, yritysjohtaja.

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon. Tutkintonimike on merkonomi.

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös mm. taloushallinnon ja sihteerin ammattitutkinnot sekä taloushallinnon ja johtamisen erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua alalle.

Alan koulutusta järjestävät esimerkiksi Markkinointi-instituutti sekä HAUS kehittämiskeskus Oy.

Ammattikorkeakouluissa voi opiskella liiketaloutta. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi finanssi- ja talousasiantuntijaksi. Tutkintonimike on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tradenomi (AMK).

Yliopistoissa voi opiskella kauppatieteitä. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi taloushallintoon ja laskentatoimeen. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti. Ylempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden maisteri.

KLT on taloushallintoalan asiantuntijatutkinto. Tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävä kaupallinen koulutus ja usean vuoden käytännön työkokemus. Tutkinnosta vastaa Tili-instituuttisäätiö.

Työllisyys

Taloushallintoala työllistää noin 13 000 henkilöä tilitoimistoissa (v. 2017). Taloushallinnon tehtävissä työskennellään myös eri toimialojen yrityksissä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien virastoissa ja järjestöissä. Näissä työskentelevien taloushallinnon ammattilaisten lukumäärän arvioiminen on vaikeaa, koska taloushallinto voi olla vain yksi tehtäväalue esimerkiksi henkilöstöasioiden ja muiden hallintotehtävien ohella.

Taloushallintoala on vakaa työllistäjä, jonka työllisyyttä ylläpitää tehtävien hoidon tärkeys yrityksen tai organisaation käytännön toiminnan kannalta sekä talouteen liittyvien asioiden lakisääteisyys.

Tilitoimistoissa on jatkuva tarve ammattitaitoisille, alan tutkinnon suorittaneille työntekijöille. Osaavista työntekijöistä, erityisesti kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista on pulaa. Työllisyystilanne kuitenkin vaihtelee alueellisesti. Lähivuosina moni alan ammattilainen jää eläkkeelle, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Eri toimialojen yritykset, julkinen sektori ja järjestöt rekrytoivat taloushallinnon tehtäviin tarpeen mukaan.

Tulevaisuudessa yhä suurempi osa taloushallintoalan työntekijöistä työskentelee tilitoimistoissa, koska yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ulkoistavat taloushallintonsa voidakseen keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa tai -tehtäväänsä sekä kustannussyistä. Taloushallinnon työtehtävät muuttuvat digitalisoinnin myötä yhä enemmän asiantuntijapalvelun, konsultoinnin ja liiketoiminnan strategioiden kehittämisen suuntaan.

Kehitysnäkymät

Taloushallintoalan kehitykseen vaikuttavat lainsäädännön muutokset sekä kasvavat vaatimukset ammattitaidolle ja osaamiselle tilitoimistoissa. Asiakkaat edellyttävät taloushallinnolta luotettavuutta, toiminnan eettisyyttä ja yhteiskuntavastuuta. Kansainvälistymisestä seuraa ulkomaisten asiakkaiden ja toimeksiantojen lisääntyminen.

Taloushallinnon vahvuutena on tulevaisuudessakin toiminnan jatkuvuus sen lakisääteisyyden vuoksi sekä palveluiden yhä suurempi merkitys asiakkaina oleville yrityksille ja muille organisaatioille. Yrityksissä talouden suunnittelun merkitys korostuu entisestään.

Taloushallinnon palvelujen ulkoistaminen tilitoimistoille jatkuu edelleen. Yritysten lisäksi myös valtion ja kuntien taloushallintoa siirretään yhä enemmän tilitoimistojen hoidettavaksi. Ulkoistamalla taloushallinnon tilitoimiston tehtäväksi asiakkaat voivat keskittyä ydinosaamiseensa. Samalla ne saavat asiantuntevaa neuvontaa ja säännöllisten raporttien muodossa tärkeää tietoa taloudellisesta tilanteestaan.

Suuret tilitoimistot tarjoavat tilitoimiston palvelujen kuten kirjanpidon, tilinpäätöksen ja veroneuvonnan lisäksi myös muita palveluita, joita ovat esimerkiksi tietotekniikkaan liittyvät palvelut. Kilpailun koventuessa varsinkin pienemmät tilitoimistot erikoistuvat tarjoamaan vain joitakin palveluja tai toimivat tiettyjen toimialojen asiakkaiden kanssa.

Asiakkaat käyttävät yhä useammin taloushallinnon ohjelmistoja, jotka ovat yhteneväiset tilitoimiston kanssa. Tämä helpottaa tiedon siirtoa sekä mahdollistaa tietojen tutkimisen netissä tietokoneen avulla tai mobiililaitteella. Etäasiakkuus yleistyy, koska jatkuvaa tarvetta tilitoimistossa käymiseen ei ole.

Tietojärjestelmät tehostavat ja nopeuttavat taloushallinnon prosesseja, esimerkiksi tallentamista ja rutiininomaista laskentaa, sekä tuottavat ajantasaista tietoa. Digitaalinen taloushallinto voi vähentää myös inhimillisiä virheitä. Lisäksi se on ympäristöystävällisempi vaihtoehto, koska hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus pienenevät, kun paperia ja postikuljetuksia tarvitaan vähemmän.

Taloushallinnon prosesseja automatisoidaan edelleen. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkolaskutus, tiliotteet, korttiostoskuitit, kirjanpidon raportit ja viranomaisilmoitukset. Käytännössä tämä tapahtuu hyödyntämällä ohjelmassa säännöstöjä, jolloin järjestelmä voi itsenäisesti suorittaa toimenpiteitä.

Taloushallinnossa toimenkuvat ja työn sisällöt muuttuvat. Työ painottuu lakisääteisestä kirjanpidosta yhä enemmän neuvontaan, taloustiedon tulkitsemiseen ja analyysien tekemiseen sekä johdon tukemiseen ja konsultointiin. Asiakkaita autetaan myös tunnistamaan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia sisäisen valvonnan puutteita.

Digitalisaatiosta johtuen työssä on enemmän prosessien ohjausta. Henkilöstön tehtävänä on esimerkiksi automaation tarvitsemien säännöstöjen luominen, poikkeustapausten käsittely ja valvonta.

Kirjanpitäjät ovat enemmän itsenäisessä vastuussa asiakassuhteidensa hoidosta. Erityisasiantuntijoilla korostuu kyky ymmärtää asiakkaiden liiketoimintaa ja saada taloustieto tarkoituksenmukaiseen muotoon päätöksenteon tueksi. Työssä korostuvat asiakaspalvelutaidot, neuvontataidot ja tiimityö sekä yhä enemmän ohjelmistojen hallinta.

Suomen Taloushallintoliitto ry on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon konsulttiyritysten toimialaliitto, joka kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliiton tarkoitus on edesauttaa yritysjäsentensä asiakkaiden taloudellista kannattavuutta, alan houkuttelevuutta ja asiantuntijoiden menestymistä urallaan.

Lähialat

Toimistotyö. Henkilöstöhallinto. Tietohallinto. Asiakirjahallinto. Hallinnollinen työ.

Taloushallinto