Sosionomit (AMK) työelämässä

Teksti: Toni Lehtonen

Työtä hyvinvoinnin puolesta

Sosiaalialan työllä pyritään lisäämään ihmisten hyvinvointia yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa. Ihmisiä tuetaan ja heidän arjessa selviytymistään edistetään elämäntilanteissa, joissa heidän kykynsä huolehtia itsestään on syystä tai toisesta heikentynyt.

Ammattikorkeakoulusta valmistuneet sosionomit (AMK) työskentelevät sosiaalialan monipuolisissa asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. Heidän tehtävänsä kattavat sosiaalialan palvelutoiminnot, kasvatuksen, kuntoutuksen, neuvonnan, ohjauksen sekä asiakas- ja yhteisötyön.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneista enemmistö työskentelee lasten ja nuorten ohjauksen ja kasvatuksen tehtävissä kuntien palveluksessa, esimerkiksi lastensuojelulaitoksen vastaavina ohjaajina tai päiväkotien lastentarhanopettajina.

Tutkinnon monipuolisuudesta kertoo se, että lastensuojelun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön lisäksi sosionomeja työskentelee myös vanhustyössä, mielenterveys-, päihde- ja kriisityössä, monikulttuurisessa työssä sekä vammaistyössä ja kuntoutuksessa. Laaja tehtäväkenttä tarjoaa sosionomeille runsaasti erikoistumismahdollisuuksia työelämässä.

Sosiaalialan ihmisläheisissä työtehtävissä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten, ryhmien ja yhteistyötahojen kanssa moniammatillisissa verkostoissa. Pitkäjännitteisyys, oma-aloitteisuus ja vastuuntuntoisuus ovat työssä tarpeen, samoin kielitaito ja kulttuurien tuntemus. Kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on eduksi, sillä työllä pyritään lisäämään hyvinvointia koko yhteiskunnassa.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta oikeuden harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä henkilölle, joka on suorittanut sosiaalialalle soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa.

Tutkimus vastavalmistuneiden työllistymisestä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry seuraa sosiaalialan korkeakoulutettujen sijoittumista työmarkkinoille. Vuosina 2012-2013 valmistuneiden Talentian jäsenten sijoittumista työmarkkinoille selvitettiin toukokuussa 2014. Kyselyhetkellä valmistumisesta oli kulunut aikaa viidestä kuukaudesta reiluun kahteen vuoteen.

Kyselyhetkellä sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneista suurin osa oli kokopäivätyössä.

Tilanne kyselyhetkellä

%

kokopäivätyössä

84

osa-aikatyössä

3

jatko-opiskelija

1

perhevapaalla

3

työtön

5

Työnantajaa selvitettäessä yli puolet työskenteli kuntien tai kuntayhtymien palveluksessa.

Työnantajat

%

kunta tai kuntayhtymä

58

yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltoala

22

järjestö tai säätiö

14

valtio

2

Sosiaalialan työpaikkoja kunnissa ovat esimerkiksi sosiaalivirastot, päiväkodit ja erityispäiväkodit, lasten- ja nuorisokodit, koulut, kotipalvelut, vanhainkodit, vammaishuollon työ- ja asumisyksiköt, perheneuvolat, a-klinikat ja nuorisoasemat.

Kuntien työpaikkoja ovat myös kuntoutuslaitokset, palvelutalot, hoitokodit, päiväkeskukset, työ- ja toimintakeskukset, maahanmuuttajien vastaanottokeskukset, terveyskeskukset, mielenterveystoimistot ja sairaalat.

Viime vuosina sosiaalialan järjestöt ja varsinkin yksityiset sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritykset ovat tuottaneet yhä enemmän sosiaalipalveluja, ja siten myös työllistäneet enemmän.

Vastavalmistuneet sijoittuivat pääosin koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Sosionomeista (AMK) 15 prosenttia työskenteli lastensuojelulaitoksessa ohjaajana tai vastaavana ohjaajana. Vastaavat ohjaajat työskentelevät oman toimintayksikkönsä johto- ja esimiestehtävissä. Työhön kuuluu toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä sekä hallintoon liittyviä tehtäviä kuten henkilöstö- ja talousasioita.

Yleisimmät työtehtävät

%

lastentarhanopettaja

28

lastensuojelulaitoksen ohjaaja tai vastaava ohjaaja

15

sosiaaliohjaaja

12

Lastentarhanopettajina työskenteli 28 prosenttia vastaajista. Lastentarhanopettajat työskentelevät päiväkodeissa, joissa työ on 1-6-vuotiaiden lasten hoitoa, opetusta ja kasvatusta. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittanut voi saada lastentarhanopettajan kelpoisuuden suorittamalla 60 op varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Sosiaaliohjaajan tehtävissä toimi 12 prosenttia vastaajista. He suunnittelevat ja järjestävät hoito-, ohjaus-, tuki- ja kuntoutuspalveluita oman toimintayksikkönsä asiakkaille sekä tekevät lähityötä, jolla tuetaan asiakkaita heidän päivittäisissä toiminnoissaan.

Muita yleisimpiä tehtävänimikkeitä olivat esimerkiksi asumispalvelunohjaaja tai vastaava ohjaaja, kehitysvammaisten ohjaaja, perhetyöntekijä, nuorisotyöntekijä, sosiaalityöntekijä, projektipäällikkö, -sihteeri tai -työntekijä sekä lastenhoitaja ja hoitaja.

Epätarkoituksenmukainen sijoittuminen on vähentynyt sosionomien (AMK) kohdalla. Valmistumisen jälkeen ensimmäisessä työpaikassaan lastenhoitajan ja hoitajan tehtävissä oli enää 3 prosenttia vastaajista. Kyseiset tehtävät edellyttävät toisen asteen tutkintoa, joka on lähihoitaja.

Vastavalmistuneista sosionomeista (AMK) 1 prosentti työskenteli sosiaalityöntekijänä sosiaalitoimistojen asiakaspalvelutehtävissä, joihin kuuluu asiakassuunnitelmien tekoa sekä neuvontaa ja ohjausta. Sosionomi (AMK) -tutkinto ei kuitenkaan täytä sosiaalityöntekijälle asetettua kelpoisuusvaatimusta, koska tehtävään vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, jossa on pääaineena sosiaalityö.

Työttömänä oli kyselyhetkellä 5 prosenttia vastavalmistuneista. Työllistyminen oli tyypillisesti ollut nopeaa, mutta työttömyysjaksot olivat yleisiä. Niiden merkittävin syy oli määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneista työttömien osuus työvoimasta ilman lomautettuja oli heinäkuussa 2017 noin 5 prosenttia (TEM).

Määräaikaiset työsuhteet yleisiä

Määräaikaisuudet ja keikkatyöt ovat yleisiä sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, erityisesti vastavalmistuneilla ja naisilla. Työelämässä olevista sosionomeista (AMK) 59 prosenttia oli kyselyhetkellä määräaikaisessa.

Työsuhteen laatu

%

määräaikainen työ- tai virkasuhde

59

vakinainen työ- tai virkasuhde

37

keikka- tai pätkätyö

3

muu

2

Määräaikaisuuksien väleissä on tyypillisesti katkos, sillä uusi työ alkaa harvoin heti edellisen päätyttyä. Määräaikaisuudet saattavat tuottaa stressiä sekä vaikeuttaa taloudellista tilannetta ja suunnitelmien toteuttamista, mutta etenkin nuoremmat saattavat kokea ne myös mahdollisuutena hankkia monipuolista työkokemusta.

Sosionomeista (AMK) suurin osa (55 %) ei ollut kokenut työttömyyttä valmistumisensa jälkeen, mutta 45 prosenttia oli. Vastaajista 16 prosentin kohdalla työttömyys oli kestänyt alle kuukauden, kun taas 19 prosenttia oli ollut työttömänä yhdestä kolmeen kuukautta. Kuuden prosentin kohdalla työttömyyttä oli kestänyt kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Neljä prosenttia vastaajista oli ollut työttömänä yli puoli vuotta.

Työttömyyden syiksi arvioitiin useimmiten määräaikaiset työsuhteet. Myös työkokemuksen puute arvioitiin keskeiseksi työttömyyden syyksi. Asuinpaikkakunnalla katsottiin olevan merkitystä, sillä tarjolla ei välttämättä ollut koulutusta vastaavaa työtä. Työpaikat keskittyvät tyypillisesti suurille paikkakunnille. Työttömyyttä kohdanneet eivät myöskään välttämättä olleet löytäneet itseään kiinnostavaa työtä.

Työttömänä oli kyselyhetkellä 5 prosenttia vastavalmistuneista. Työllistyminen oli tyypillisesti ollut nopeaa, mutta työttömyysjaksot olivat yleisiä. Niiden merkittävin syy oli määräaikaisten työsuhteiden suuri määrä. Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneista työttömien osuus työvoimasta ilman lomautettuja oli myös heinäkuussa 2017 noin 5 prosenttia (TEM).

Opiskeluaikainen työkokemus edesauttaa työllistymistä

Opiskeluaikana hankittu oman alan työkokemus nopeutti ensimmäisen työpaikan saamista selvästi. Opiskeluiden ohella käydään usein töissä. Sosionomeista (AMK) peräti 71 prosenttia oli ollut alan tehtävissä jo opiskeluaikana.

Vastavalmistuneista sosionomeista 63 prosenttia oli saanut työpaikan jo ennen valmistumistaan. Myös ne vastaajista, jotka olivat aloittaneet työnhaun jo ennen valmistumista, olivat työllistyneet huomattavasti nopeammin kuin he, jotka aloittivat työnhaun vasta valmistuttuaan.

Parhaimmiksi tietolähteiksi työpaikoista sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet mainitsivat useimmiten työ- ja elinkeinotoimistot ja niiden verkkosivut (mol.fi) sekä harjoittelujaksot. Muita tärkeitä tietolähteitä olivat aiemmat työpaikat, opiskelukaverit sekä työnantajien verkkosivut ja oman oppilaitoksen tarjoamat ura- ja rekrytointipalvelut.

Kyselyn mukaan sosiaalialan työ nähdään merkityksellisenä, arvokkaana ja mielenkiintoisena, mutta työlle kuitenkin kaivataan ulkopuolista arvostusta ja asemaa. Sosionomeista (AMK) 55 prosenttia oli kuitenkin täysin tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että työtä arvostetaan yhteiskunnassa.

Työ koettiin useimmiten itsenäiseksi ja vastuulliseksi sekä työtehtävät mielenkiintoisiksi, monipuolisiksi ja haasteellisiksi. Työn katsottiin tarjoavan sopivasti haasteita, ja sen vaativuustason koettiin useimmiten vastaavan koulutusta ja mahdollistavan uralla etenemisen. Vastaajista kuitenkin yli puolet koki epävarmuutta työsuhteen jatkosta, mikä selittynee pitkälti työsuhteiden määräaikaisuuksilla.

Sosionomeille riittää työtä jatkossakin, koska sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita. Väestön ikärakenteesta johtuen etenkin vanhustyössä tarvitaan tulevaisuudessa koko ajan enemmän ammattitaitoisia sosiaalialan työntekijöitä.

Sosionomiksi (AMK) nuoriso- tai aikuiskoulutuksena

Sosionomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja suositeltu kesto 3,5 vuotta. Koulutusta järjestetään useissa ammattikorkeakouluissa eri puolilla maata.

Ammattikorkeakouluilla on omat opintojen painotusalueensa. Opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi lapsi-, nuoriso-, ja perhetyöhön, varhaiskasvatukseen, vanhustyöhön, päihde- ja mielenterveystyöhön, vammaistyöhön, sosiaalipalvelutyöhön, diakoniatyöhön ja rikosseuraamusalaan.

Tutkinnon voi suorittaa myös aikuiskoulutuksena, jolloin opetus toteutetaan niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Osalla aikuisopiskelijoista on taustalla sosiaalialan opistoasteen tutkinto, jonka he päivittävät lisäopinnoilla ammattikorkeakoulututkinnoksi.

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuaan ja vähintään 3 vuotta oman alan työkokemusta hankittuaan voi halutessaan jatkaa opintoja ja suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosionomi (ylempi AMK). Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä, ja se on mahdollista suorittaa noin kahdessa vuodessa työn ohessa.