Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluilla tuetaan ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa sekä autetaan arjessa selviytymisessä. Tehtäväalueita ovat esimerkiksi lastensuojelu, nuorisotyö, lasten päivähoito, mielenterveys- ja päihdetyö, vanhustyö, vammaistyö ja toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalityöllä pyritään yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisäämiseen sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen.

Sosiaalialalla tehdään sekä korjaavaa että ennaltaehkäisevää työtä, johon kuuluu ohjausta, neuvontaa, tukemista, hoivaa, huolenpitoa ja kasvatusta. Sosiaalityö on asiakastyötä, jota tehdään yksilöiden, perheiden, verkostojen, ryhmien ja yhteisöjen kanssa. Työntekijältä edellytetään vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, pitkäjännitteisyyttä, vastuuntuntoa, stressinsietokykyä ja kielitaitoa.

Sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita, joiden järjestämisestä kunnat ovat vastuussa. Työpaikkoja ovat esimerkiksi kuntien sosiaalitoimistot, kasvatus- ja perheneuvolat, lastenkodit, vanhainkodit, palvelutalot, nuorisotoimi ja päiväkodit. Sosiaalialan työnantajia ovat kuntien lisäksi seurakunnat, sosiaalialan yritykset ja ammatinharjoittajat sekä järjestöt ja valtion hallinto.

Työllisyysnäkymät ovat sosiaalialalle kouluttautuneille hyvät. Alan työllisyyttä pitää yllä sosiaalipalvelujen lakisääteisyys, mutta uusia työntekijöitä tarvitaan myös eläkkeelle lähtevien tilalle sekä kasvavien palvelutarpeiden tyydyttämiseksi. Nuorisotyön työllistävyyteen vaikuttavat erityisesti taloudelliset resurssit, joilla henkilöstöä palkataan. Uusia työntekijöitä palkataan pääasiassa muihin tehtäviin tai eläkkeelle siirtyvien tilalle. Lasten päivähoidossa työllisyystilanne on yleisesti ottaen erinomainen.