Skydds- och militärbranschen

Arbetet inom skydds- och militärbranschen hänför sig på olika sätt till tryggandet av samhällets säkerhet. Myndigheterna verkar i inbördes samarbete samt tillsammans med samfund och invånare i området. Skydds- och militärbranschens verksamhet är lagstadgad. Ett centralt mål är att förebygga olika slags brott, hot och olyckor.

Polisen ansvarar för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt brottsbekämpning. Brottspåföljdsbranschen ansvarar för verkställighet av fängelsestraff och samhällspåföljder. Tullen övervakar trafiken vid gränserna och skyddar samhället genom att bekämpa smuggling och ekonomisk brottslighet. Tullen verkställer även beskattning och bidrar till att utrikeshandeln förlöper smidigt. Säkerhetsbranschens företag tillhandahåller många slags tjänster för att skydda kundens egendom eller integritet.

Brand- och räddningsväsendets uppgift är att förebygga bränder och andra olyckor, utföra räddningsarbete i olyckssituationer samt svara för befolkningsskyddet vid undantagstillstånd. Syftet med sotningsarbetet är att förhindra brandrisk som orsakas av förbränningsrester som samlats i rökkanaler och eldstäder. Förutom brandsäkerhet ger sotningen även energibesparing och en renare miljö.

Gränsbevakningsväsendet upprätthåller säkerheten vid gränserna på land, till havs och i luften genom att sköta gränsbevakning, gränskontroller och räddningsverksamhet. Försvarsmakten sörjer för bevakning och tryggande av den territoriella integriteten samt försvaret av vår självständighet. Deltagande i internationell krishantering är ett centralt uppgiftsområde.

Arbetsuppgifterna inom skydds- och militärbranschen kräver en omfattande kompetens alltifrån tekniska färdigheter till planeringsförmåga och kännedom om lagstiftningen. Arbete i ansvarsfulla uppdrag förutsätter stresstålighet, omdömesförmåga och god kondition. Initiativrikedom och samarbetsförmåga behövs i arbetet, likaså förmåga att uttrycka sig klart samt språkkunskap. Arbetet inom branschen förutsätter att man kan anpassa sig till treskiftesjobb i omväxlande miljöer.

Sysselsättningsläget inom skydds- och militärbranschen upprätthålls av att arbetsuppgifterna är lagstadgade och dessutom av att genomförandet av uppgifterna förutsätter en tillräcklig personalstyrka. Antalet studerande anpassas så att det motsvarar behovet av arbetskraft. Nya medarbetare rekryteras enligt behov, huvudsakligen för att ersätta den personal som går i pension. Sysselsättningsläget inom den privata säkerhetsbranschen är gott.