Hallinnollinen työ

Hallinnollista työtä tehdään kaikissa organisaatioissa julkishallinnon virastoista ja laitoksista yrityksiin ja järjestöihin. Hallinnon avulla johdetaan ja ohjataan organisaation toimintaa, jotta tehtävät kyettäisiin hoitamaan ja tavoitteet saavutettaisiin. Hallinto huolehtii siitä, että käytössä on riittävästi voimavaroja, kuten osaavaa henkilöstöä, rahaa, työvälineitä, tietoa jne.

Hallinnollisen työn osa-alueita ovat mm. organisaatioiden johtaminen, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja tietohallinto. Johtotason hallintotyöt ovat vaativia ja vastuullisia asiantuntijatehtäviä, joissa on hallittava laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtävissä on keskeistä toiminnan johtaminen, suunnittelu, seuranta ja kehittäminen koko organisaatiossa tai jollakin sen vastuualueella.

Henkilöstöhallinto vastaa erilaisista henkilöstöön liittyvistä käytännön tehtävistä ja lakisääteisistä asioista sekä pitää yllä hyvää työilmapiiriä ja parantaa koulutuksin henkilöstön osaamista. Taloushallinto huolehtii taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja tuottaa johdolle talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Toimistoissa hoidetaan toiminnan kannalta keskeisiä käytännön tehtäviä ja asiakaspalvelua.

Hallinnollisten tehtävien työllisyystilanne on melko vakaa johtuen sekä tehtävien hoidon tärkeydestä organisaation toiminnan kannalta että talouteen ja henkilöstöön liittyvien asioiden lakisääteisyydestä. Työnantajat palkkaavat uusia työntekijöitä pääasiassa eläkkeelle jäävien tai uusiin tehtäviin siirtyvien tilalle sekä tarpeen mukaan. Hallinnollisia tehtäviä on myös ulkoistettu toimistopalveluja ja tilitoimistopalveluja tarjoaville yrityksille.


C | H | K | TController

 

Laskentatoimen controller analysoi taloustietoa. Hän seuraa tunnuslukuja ja laatii raportteja yritysjohdon päätöksenteon pohjaksi. Kirjanpitäjän työ loppuu tilinpäätöksen. Controllerin työ alkaa siitä.

 

 


HTM-Tilintarkastaja

Vaikka tilintarkastustehtävä on yrittäjän antama toimeksianto, tarkastaja ei toteuta toimeksiantajan toiveita. Tilintarkastaja voi neuvoa ja esitellä vaihtoehtoja. Yrittäjä päättää itse toimintatavoistaan. Jos tarkastaja ottaisi kantaa yrityksen asioihin, hän valvoisi omaa työtään.


Kirjanpitäjä

Jokainen yrittäjä on kirjanpitovelvollinen. Yrityksen liiketoiminta synnyttää tuloja ja tulojen hankkimisesta johtuvia kuluja. Niiden keskinäisestä suhteesta muodostuu yrityksen verotettava tulos. Kirjanpidon tarkoitus on dokumentoida tapahhtumaketju ja saattaa se lain edellyttämään muotoon, yrityksen ja viranomaisten käyttöön. Yritys voi hoitaa kirjanpitonsa itse tai antaa tehtävän tilitoimistolle.


Toimialasihteeri

Toimistotyö ei tarkoita rutiininomaista asiakirjatuotantoa. Kapea-alainen työ on jäämässä historiaan. Ennen tekstin puhtaaksikirjoitus oli toimistotyöntekijän perustyötä. Nyt työntekijä suunnittelee koko tekstin.Työni valtionhallinnossa liittyy työvoiman ammatillisen ohjauksen ja neuvonnan palveluihin. Organisoin koulutustilaisuuksia, kirjoitan raportteja ja muistioita, kerään tietoa ja kokoan tilastoja. Viihdyn toimistotyössä, koska olen käytännön ihminen. Ulkopuolisia asiakaskontakteja ei toimistotyössä juuri ole. Työ on on asiakirjoissa, henkilökontaktit työtovereiden kanssa käytäviä keskusteluja ja kokouksia.

Toimistosihteeri

Teen itsenäistä työtä, luultavasti monipuolisempaa kuin mitä toimistosihteerin nimike edellyttäisi. Sormi ei mene suuhun koskaan. Osaani työn unissanikin, mutta vain harvoin työ ilmestyy uniini.