Energibranschen

 

Energibranschen producerar energi som är en oumbärlig resurs för samhället i form av el och värme. Utöver elektricitet producerar energiindustrin fjärrvärme och fjärrkyla. El behövs för allting från uppvärmning av byggnader till belysning. Elektriciteten är en nödvändighet, inte bara för hushållen, utan även för till exempel tågtrafiken och driften av maskiner och anläggningar inom industrin.

Företagen inom energiindustrin tillhandahåller tjänster för produktion, upphandling, överföring och försäljning av energi samt planering, byggande, drift och underhåll av energinät och kraftverk. El och värme produceras i kraftverk på olika håll i landet med hjälp av flera olika produktionsmetoder som till exempel kärnkraft, vattenkraft och stenkol. Företag som specialiserat sig på bioenergi producerar energi av biomassa såsom trä, torv och åkerväxter.

Energiindustrin står för sysselsättning inom ett flertal olika branscher. Hos kraftverken är arbetet i hög grad automatiserat, varav följer att styrning och kontroll av processer framhävs i arbetsuppgifterna. Teknisk kompetens behövs likaså för drift, underhåll och byggande av kraftverk och distributionsnät samt forskning och produktutveckling. Branschen sysselsätter även arbetstagare inom bl.a. försäljning och marknadsföring, kundservice, miljöarbete, odling och transport av råvaror för bioenergi.

Arbetsplatserna inom energibranschen finns huvudsakligen hos energiindustrin, men det finns även arbetsplatser hos ingenjörsbyråer, tillverkare av anläggningar, energibranschens olika organisationer, kommunerna, jord- och skogsbruksindustrin samt transportföretagen. Energiindustrin är en säker arbetsgivare även i framtiden, eftersom el- och värmeförsörjning måste tryggas i alla förhållanden. Sysselsättningen inom bioenergibranschen förbättras av att fossila bränslen ersätts av bioenergi i syfte att stävja klimatförändringen.