Kuljetus- ja liikenneala

Hyvät liikenneyhteydet ja tehokkaat kuljetukset ovat elinehto yhteiskunnan toimivuudelle. Kuljetusala hoitaa tavaroiden ja henkilöiden kuljetuksia kotimaassa sekä ulkomaille. Tieliikenne on Suomessa erityisen tärkeässä asemassa, koska maamme on harvaan asuttu ja kuljetusetäisyydet ovat pitkiä, eikä muita kuljetusmuotoja voi useinkaan käyttää. Autoala vastaa ajoneuvokaluston saatavuudesta, ylläpidosta ja huollosta.

Tavaraa kuljetetaan rautateitse eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä. Rautatiekuljetukset ovat elintärkeitä erityisesti teollisuudelle. Henkilökuljetukset kaukojunilla ja pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä ovat puolestaan keskeinen osa päivittäistä joukkoliikennettä. Ulkomaankaupalle merikuljetusten merkitys on suuri johtuen maamme maantieteellisestä sijainnista.

Lentoteitse kuljetetaan ihmisten lisäksi postia ja rahtia. Lentokuljetus on kannattavin kuljetusmuoto, jos kuljetusetäisyys on pitkä ja tavara on saatava nopeasti ja luotettavasti perille. Logistiikkapalveluihin kuuluu kuljetusten lisäksi myös varastointia ja huolintaa sekä tieto- ja rahavirtojen ohjausta. Postityö on puolestaan kirjeiden, pakettien ja muiden postilähetysten ja -palveluiden hoitamista.

Alan työssä on keskeistä ihmisten, tavaroiden ja viestien saaminen perille aikataulujen mukaan, turvallisesti ja varmasti. Alaa luonnehtivat kova kansainvälinen kilpailu, yritysten keskittyminen, suunnittelutyön suuri merkitys, lisääntyvä tietotekniikan ja automaation käyttö, pyrkimys suureen kuljetustehokkuuteen, kasvavat ympäristövaatimukset ja asiakaslähtöisyys.

Kuljetus- ja liikennealan työpaikkoja on mm. kuljetusyrityksissä, logistiikkayrityksissä, lentoyhtiöissä ja Itellalla. Ala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, jotka vaihtelevat kuljetusten hoitamisesta niiden suunnitteluun, lastaamiseen ja kuormaamiseen, varastointiin, asiakirjojen hoitamiseen, asiakaspalveluun ja erilaisiin kehitys- ja johtotehtäviin. Uusia työntekijöitä tarvitaan varsinkin eläkkeelle jäävien tilalle.


A | K | L | T | YAjojärjestelijä

Ajojärjestelijä tekee työtään enimmäkseen päätteen ja puhelimen kanssa. Tietokone on tärkein työväline, jossa on yli tuhat erilaista reittiä.Ongelmatilanteessa selvitän koneen avulla, missä kiikastaa.


Kuljetussuunnittelija

Kuljetussuunnittelijan työnä on suunnitella tavaroiden kuljetusta paikasta toiseen ja miten kuljetukset voitaisiin hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Kehitämme toteuttamismalleja sekä suunnittelemme reittejä ja kuljetusjärjestelmiä, joita ajojärjestelijät käyttävät valitessaan tarkoituksenmukaista kalustoa päivittäin erilaisiin kuljetuksiin.


Liikennesuunnittelija

Suunnittelen seutuliikenteen reittejä ja aikatauluja. Suunnnittelun perustana on eri linjoilla liikkuvien matkustajien määrä eri vuorokaudenaikoina. Reittejä suunnitellaan myös uusille rakennettaville asuntoalueille. Samoin asiakaspalautteita hyödynnetään suunnittelussa. Aikatauluja laaditaan suunnitteluohjelmalla, joka kuvaa, miten bussi kiertää reittiä päivän aikana. Aikataulu- ja liikennesuunnittelu on matkustajien palvelemista.

Linja-autonkuljettaja

Linja-autonkuljettajan työ on luonteeltaan säännöllisesti epäsäännöllistä. Kokonaistyöaika tasataan tietyin jaksoin. Kalusto on kehittynyt. Autot alkavat olla parhaimmillaan robottovaihteisia. Työtahti on kiristynyt ja aikatauluja on noudatettava lisääntyneen tieliikenteen aiheuttamista ruuhkista huolimatta. Koen silti liikenneturvallisuuden tärkeimmäksi: jos on myöhässä, niin sitten on. Tämä on palveluammatti, jossa pitää osata tulla ihmisten kanssa toimeen. Tekniikka on lisääntynyt, esimerkiksi ajopiirturit ja nopeat rahastuslaitteet yleistyneet. Kielitaitoakin tarvitaan yhä enemmän.


Taksinkuljettaja

Taksinkuljettajan pitää osata vaistota, haluaako asiakas jutella vai onko hän mieluummin vaiti. Auto on intiimi tila, jossa saatetaan puhua hyvinkin yksityisiä asioita, mutta aina se tapahtuu asiakkaan ehdoilla. Taksinkuljettajaa sitoo  velvollisuus olla kertomatta eteenpäin, mitä on matkan aikana kuullut tai nähnyt. Taksiyrittäjältä vaaditaan taksikurssi ja -lupa. Maaseudun ja pienen kaupungin takseille koululaiskuljetukset ja ns. Kela-ajot, joissa asiakas maksaa itse vain omavastuunsa, ovat tärkeitä. Maaseudulla taksinkuljettajat ovat yleensä itse yrittäjiä, "rengin" paikkoja on tarjolla lähinnä vain kaupungeissa. Taksiyrittäjän on tunnettava markkinointia, kirjanpitoa ja työaikalainsäädäntöä.


Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja

Minusta liikenne ammattina on samanlainen kutsumustyö kuin vaikka sairaanhoitajana oleminen.Työni on etupäässä kiitolinja-ajoa.Työn suurin riski on mielestäni on aikataulu. Se on yleensä aina liian kireä, mikä pakottaa ajamaan, vaikka olisi väsynyt. Piirturikiekot ovat tietysti nykyään pakollisia, mutta ei niiden tulo vielä kaikkia riskejä estä. Työ on myös melko yksinäistä.