Lakiala

Lait ohjaavat ja säätelevät lähes kaikkia yhteiskunnan ja ihmiselämän asioita. Oikeudellisen neuvonnan tarve erityisesti yksityishenkilöille on lisääntynyt yhteiskunnan monimutkaistuessa. Palveluja on saatavissa asianajotoimistoista ja oikeusaputoimistoista. Yrityksissä, julkishallinnossa ja järjestöissä työskentelevät juristit palvelevat puolestaan omaa työnantajaansa. Oikeuslaitoksen tarkoituksena on taata oikeusturvaa.

Lakialan työtehtävät ovat hyvin vaihtelevia, mutta tunnusomaista niille on ongelmanratkaisu. Asiantuntijana lakimies tunnistaa asiakkaidensa ongelmia ja kehittää niihin ratkaisuja. Lakialan ammateissa tarvitaan vastuuntuntoa, asiakaspalvelutaitoja ja eettisyyttä. Lakimiehen on kyettävä hahmottamaan lain lisäksi myös asioiden taloudelliset, tekniset ja moraaliset ulottuvuudet. Uudistuva lainsäädäntö edellyttää jatkuvaa opiskelua.

Lakialan ammattilaiset toimivat oikeudellisina asiantuntijoina sekä esimiestehtävissä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Työpaikkoja on tarjolla muun muassa tuomioistuimissa, julkishallinnossa, asianajotoimistoissa sekä eri toimialojen yrityksissä ja järjestöissä. Osa oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneista työskentelee tutkijoina tai opettajina.

Lakiala työllistää vakaasti. Eläköityminen lisää uusien ammattilaisten kysyntää, samoin oikeudellisen asiantuntijatyön lisääntynyt tarve esimerkiksi talouden ja hallinnon tehtäväalueilla sekä kaupan, pankkien, rahoituslaitosten ja vakuutusyhtiöiden palveluksessa.


A | K | L | VAsianajaja, varatuomari

Oikeudenkäyntiasianajajan tulee tuntea peruslainsäädäntö, osata soveltaa tietoa, erottaa oleellinen epäoleellisesta ja reagoida nopeasti. Oikeudenkäymiskaari antaa pelisäännöt. Ne on oltava selkäytimessä. Ihmissuhdetaidot, hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisu ovat eduksi.


Kihlakunnansyyttäjä

Tutkintakynnys on matala, syytekynnys huomattavasti korkeampi. Syytekynnys ylittyy, kun syyllisyys on selvästi todennäköisempää kuin syyttömyys ja tuomio todennäköisempää kuin vapauttava päätös. Joskus ilmaantuu tapauksia, joissa syyttäjä voi perustellusti olla kumpaa tahansa mieltä. Jos syyttäjä näkee syytekynnyksen ylittyvän mutta katsoo rikoksen vähäiseksi, hän voi jättää syytteen nostamatta. Syytekynnys on matalampi, kuin tuomitsemiskynnys.


Lainsäädäntösihteeri

Lakimiehen tutkinto ei tarkoita opiskelun jälkeistä tarkasti rajattua ammattia, vaan siitä saa valmiudet moniin eri työtehtäviin. Oikeudellinen ajattelukyky on taitoa eritellä kulloinkin juridisesti relevantit seikat. Työssä on tiedettävä, minkä artiklan mukaisesti asiakirja on tehty ja sovellettava tietoa. Juridisten tekstien lukeminen vaatii vankkaa kielitaitoa. Kirjallisen ilmaisun on oltava sujuvaa. Erikoisalojen ammattikieltä on joskus hankala kääntää juridiseen muotoon.


Vakuutusoikeuden tuomari

Virkanimikkeeni on vakuutusoikeustuomari. Tuomioistuimiin tullaan tyypillisesti ensin määräaikaisiin esittelijöiden virkoihin. Sosiaalivakuutuslainsäädännön tuntemusta tarvitaan mm. eläkelaitoksissa, vakuutusyhtiöissä, sosiaali- ja terveysministeriössä, keskusjärjestöissä ja ammattijärjestöissä. Toimin vakuutusoikeuden jäsenenä muutoksenhakuasioiden ratkaisijana. Päätehtäväni on lukea oikeustapaus ja miettiä sen oikeellisuutta. Tarkastan, ovatko päätöksessä esitetyt asiatiedot oikein, onko lakia sovellettu väärin tai miten harkinnanvaraisuus on ratkaisussa toteutunut. Lisäksi osallistun erilaisiin työryhmiin, joissa kehitetään vakuutusoikeuden toimintaa tai laaditaan ohjeita ja menettelytapoja.