Luonnontieteellinen työ

Luonnontieteellistä työtä tehdään useilla aloilla, joita ovat muun muassa kemia, fysiikka ja biologia. Perustutkimus tuottaa uutta tietoa, soveltava tutkimus puolestaan hyödyntää tätä tietoa jotakin käytännöllistä tavoitetta varten. Bioteknologia on poikkitieteellinen ala, jossa sovelletaan mm. biologian, kemian ja insinööritieteiden osaamista esimerkiksi lääkkeiden kehittämiseen, viljelykasvien satomäärien kasvattamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Luonnontieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan oman erikoisalan teorioiden ja menetelmien hallintaa, tieteellistä ajattelutapaa ja oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Muita tarvittavia ominaisuuksia ovat tarkkuus, pitkäjännitteisyys ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön. Teollisuuden tuotekehitystyössä tarvitaan innovatiivisuutta.

Tutkimus- ja tuotekehitystyön lisäksi ala tarjoaa opetustehtäviä, joissa tarvitaan pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Luonnontieteiden parissa työskennellään myös monissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, joissa korostuvat suunnittelu- ja organisointitaidot. Työpaikkoja on mm. yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa ja muissa yrityksissä sekä kunnilla, valtiolla ja järjestöissä.

Luonnontieteilijöiden työllisyys vaihtelee suuresti riippuen omasta erikoistumisalasta. Yleisesti ottaen kilpailu työpaikoista on kovaa, ja suuret koulutusmäärät heikentävät työllisyystilannetta. Tutkimusvirkoja on vähän, ja työsuhteet ovat usein määräaikaisia. Opetustehtävissä työllisyysnäkymät ovat suotuisimmat. Teollisuus ja muut yritykset rekrytoivat palvelukseensa tarpeen mukaan. Työpaikkoja vapautuu lähinnä eläkkeelle jäämisten tai toisiin tehtäviin siirtymisten myötä.

 


E | H | K | L | M | S | YEkologi

Työni tuloksena syntyy tietotyökaluja, joiden avulla metsässä osataan toimia ja samalla lisätä ympäristölle tyypillisen lajiston monimuotoisuutta. Ohjelmallisista lähtökohdistaan huolimatta työni tähtää käytännön konkreettisiin toimiin.


Hydrobiologi

Tutkijana selvitän vesistön ekologista tilaa. Saatan tutkia, kuinka lajiston ja niiden fysikaalis-kemiallisen elinympäristön välinen suhde toimii, mitä muutoksia eliöstössä tapahtuu ympäristön muuttuessa.


Kalastusbiologi

Suomalaisen kalatalouden piirissä toimii useita vaikuttajaryhmiä: valtionhallinto, ammatinkalastajien etujärjestöt, veden omistajien keskusjärjestöt, neuvontajärjestöt, yliopistot ja tutkijat. Työskentelen kalatalousbiologina valtionhallinnon virkamiehenä. Biologi puntaroi usein myös eettisiä arvoja. Vesiydinvoimalan ympäristölupahakemukset ovat pöydälläni.Ympäristölain mukaan tietyt, ympäristöriskejä sisältävät hankkeet vaativat viranomaisluvan ja niinpä myös kalatalousviranomainen antaa lausuntonsa suunnitelmasta.


Liikuntafysiologi

Työssäni tarvitaan biologiaa, anatomiaa, biokemiaa, solubiologiaa ja enenevässä määrin genetiikkaa. Arvioin ihmisen elimistön toimintaa fyysisessä kuormituksessa. Fysiologi ei voi luottaa yksinomaan tietokoneeseen, hänen täytyy ymmärtää mistä numeroarvot syntyvät ja mitä menetelmät tarkoittavat. Hänen pitää osata päätellä. Siinä piilee ammattitaidon ydin.Yksikään tutkija ei voi työskennellä yksinään, tarvitaan kontakteja ja kansainvälistä yhteistyötä. Ihmisen fysiologian tunteminen on arvo jo sinänsä, mutta tiedolla pitää olla vaikutusta hänen hyvinvointiinsa. Työhöni liittyy myös asioiden eettistä ja moraalista tarkastelua.


Mikrobiologi

Työskentelen mikrobiologina lääketeollisuusyrityksen mikrobiologisessa laboratoriossa laadunvalvonnan mikrobiologina. Tehtäväni on taistella "näkymätöntä vihollista", mikrobeja vastaan, jotka lääkkeissä verenkiertoon  päästessään voivat olla jopa hengenvaarallisia. Itse en osallistu näytteenottoon, vaan laadin analyysiohjeet ja toimin laboranttien esimiehenä. Tarkastan, että näyte on analysoitu ohjeiden mukaan, vastaan analyysistä ja arvioin täyttääkö lääke sille asetetut laatuvaatimukset. Kaikissa tapauksissa varmistamme, ettei kyseessä ole analyysivirhe.


Sairaalageneetikko

Työskentelen yksityisessä, diagnostisia tutkimuksia tuottavassa laboratoriossa.Tutkin lääkärin lähettämästä näytteestä valmistettua kromosomipreparaattia mikroskoopilla tai tietokonekuvan avulla, katselen kromosomikuvia, havainnoin ja vertaan. Harjaantunut silmä erottaa hyvinkin nopeasti, mikä perimän kokonaisuudesta puuttuu tai mitä siellä on liikaa. Potilaan näyte toimitetaan laboratorioomme, jossa bioanalyytikot käsittelevät näytteen ja tekevät alkuanalyysin. Minä tarkistan työn ja tulkitsen tuloksen. Työni päättyy loppulausuntoon, jonka pohjalta sairaalalääkäri jatkaa omaa työtään.


Ympäristöbiologi (Eläintieteilijä)

Ekologian ja ympäristönsuojelun dosenttina opetan ympäristönsuojelua, suunnittelen ja tappelen tutkimusrahoituksen parissa. Eläintieteellinen tutkimus jakautuu fysiologiseen ja ekologiseen suuntaukseen. Fysiologit selvittävät mitä tapahtuu eläimen sisällä, ekologit eläimen suhdetta ympäristöön. Haluan opetuksella ja tutkimuksella edistää ympäristönsuojelun asiaa. Luontoharrastaja ei voi koskaan ikävystyä. Ympäriltä löytyy aina mielenkiintoista tarkkailtavaa.