Luonnontieteellinen työ

Luonnontieteellistä työtä tehdään useilla aloilla, joita ovat muun muassa kemia, fysiikka ja biologia. Perustutkimus tuottaa uutta tietoa, soveltava tutkimus puolestaan hyödyntää tätä tietoa jotakin käytännöllistä tavoitetta varten. Bioteknologia on poikkitieteellinen ala, jossa sovelletaan mm. biologian, kemian ja insinööritieteiden osaamista esimerkiksi lääkkeiden kehittämiseen, viljelykasvien satomäärien kasvattamiseen ja ympäristön puhdistamiseen.

Luonnontieteellisessä tutkimustyössä tarvitaan oman erikoisalan teorioiden ja menetelmien hallintaa, tieteellistä ajattelutapaa ja oman alan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Muita tarvittavia ominaisuuksia ovat tarkkuus, pitkäjännitteisyys ja kyky itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöhön. Teollisuuden tuotekehitystyössä tarvitaan innovatiivisuutta.

Tutkimus- ja tuotekehitystyön lisäksi ala tarjoaa opetustehtäviä, joissa tarvitaan pedagogista osaamista ja vuorovaikutustaitoja. Luonnontieteiden parissa työskennellään myös monissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, joissa korostuvat suunnittelu- ja organisointitaidot. Työpaikkoja on mm. yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa, tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa ja muissa yrityksissä sekä kunnilla, valtiolla ja järjestöissä.

Luonnontieteilijöiden työllisyys vaihtelee suuresti riippuen omasta erikoistumisalasta. Yleisesti ottaen kilpailu työpaikoista on kovaa, ja suuret koulutusmäärät heikentävät työllisyystilannetta. Tutkimusvirkoja on vähän, ja työsuhteet ovat usein määräaikaisia. Opetustehtävissä työllisyysnäkymät ovat suotuisimmat. Teollisuus ja muut yritykset rekrytoivat palvelukseensa tarpeen mukaan. Työpaikkoja vapautuu lähinnä eläkkeelle jäämisten tai toisiin tehtäviin siirtymisten myötä.

 


B | K | L | M | SBioanalyytikko

Bioanalyytikon ammattitaito rakentuu vahvalle luonnontieteelliselle pohjalle. Fysiikka, kemia, matematiikka ja biologia ovat tämän työn tukipilarit.

Biokemisti

Biokemisti voi työskennellä useilla ammattialoilla, tutkimuksen parissa, kaupallisissa tehtävissä, teollisuudessa, sairaaloissa tai opetustehtävissä.


Kemisti, tuotekehityspäällikkö

Ihmiset saattavat ajatella, että kaikki mikä tulee luonnosta, on hyvää. Ja kaikki, mikä valmistuu tehtaasta on pahaa ja epäterveellistä. Asia ei ole aivan niin. Jos esimerkiksi luonnonkasvista eristetään hajuste, kukaan ei oikein tunne sen ainesosia. Kun hajuste valmistetaan tunnetuista kemikaaleista, se on puhdas, ja sen koostumus tunnetaan tarkasti. Jollekin ainesosalle allerginen ihminen osaa tällöin välttää tuotetta.


Laborantti

Työskentelen virvoitusjuomateollisuudessa. Otan mikrobiologisia näytteitä tuotantoprosessin eri vaiheissa ja teen jatkokäsittelyn laboratoriossa. Tutkin mikrolitroja mikroskoopilla. Tutkimukseni ovat osa laadunvalvontaa, jolla varmistamme, että tehtaalta lähtee kuluttajille vain virheettömiä tuotteita. Laadunvarmistus vaatii laborantilta tiukkaa arviointikykyä ja päättäväisyyttä. Virheellinen tuotantoerä ei saa päästä myyntiin.

Liikuntafysiologi

Työssäni tarvitaan biologiaa, anatomiaa, biokemiaa, solubiologiaa ja enenevässä määrin genetiikkaa. Arvioin ihmisen elimistön toimintaa fyysisessä kuormituksessa. Fysiologi ei voi luottaa yksinomaan tietokoneeseen, hänen täytyy ymmärtää mistä numeroarvot syntyvät ja mitä menetelmät tarkoittavat. Hänen pitää osata päätellä. Siinä piilee ammattitaidon ydin.Yksikään tutkija ei voi työskennellä yksinään, tarvitaan kontakteja ja kansainvälistä yhteistyötä. Ihmisen fysiologian tunteminen on arvo jo sinänsä, mutta tiedolla pitää olla vaikutusta hänen hyvinvointiinsa. Työhöni liittyy myös asioiden eettistä ja moraalista tarkastelua.


Mikrobiologi

Työskentelen mikrobiologina lääketeollisuusyrityksen mikrobiologisessa laboratoriossa laadunvalvonnan mikrobiologina. Tehtäväni on taistella "näkymätöntä vihollista", mikrobeja vastaan, jotka lääkkeissä verenkiertoon  päästessään voivat olla jopa hengenvaarallisia. Itse en osallistu näytteenottoon, vaan laadin analyysiohjeet ja toimin laboranttien esimiehenä. Tarkastan, että näyte on analysoitu ohjeiden mukaan, vastaan analyysistä ja arvioin täyttääkö lääke sille asetetut laatuvaatimukset. Kaikissa tapauksissa varmistamme, ettei kyseessä ole analyysivirhe.


Sairaalakemisti

Sairaalakemisti ei juuri tapaa potilaita vaikka työskenteleekin terveydenhuollon parissa. Esimerkkitapaus voisi olla: potilaan analyysitulos epäilyttää hoitavaa lääkäriä, sillä tulos tuntuu hänestä yllättävältä ja odottamattomalta. Laboratorioyksikkö selvittää asian ja vahvistaa analyysituloksen. Kyseessä osoittautuu olevan hematologinen vaikea sairaus ja siihen liittyvä tulehdus. Työssäni näen hyvin vähän konkreettista. Kemialliset reaktiot tapahtuvat laitteiden sisällä, eikä analyysin kohdetta useinkaan voi nähdä. Työkenttäni on kuitenkin elämän kemiaa, täytyy siis luottaa teoriaan. Yliopistokoulutus ei sellaisenaan anna sairaalakemistin pätevyyttä. Kelpoisuus edellyttää usean vuoden laboratoriokokemusta ja sairaalakemistin tentin suorittamista. Biokemisti voi työskennellä useilla ammattialoilla, tutkimuksen parissa, kaupallisissa tehtävissä, teollisuudessa, sairaaloissa tai opetustehtävissä.