Naturvetenskapligt arbete

Naturvetenskapligt arbete utförs inom ett flertal områden, bl.a. kemi. fysik och biologi. Grundexamen ger ny kunskap, medan den tillämpade forskningen tar vara på kunskapen för diverse praktiska syften. Bioteknologi är ett tvärvetenskapligt område där bl.a. kunskaper i biologi, kemi och ingenjörsvetenskaper tillämpas till exempel på framställning av läkemedel, för att utöka skördar av odlingsväxter och för att rengöra miljön.

I naturvetenskapligt forskningsarbete behövs kännedom om teorier och metoder inom det egna specialområdet, ett vetenskapligt tänkande och ett kontinuerligt studium av utvecklingen inom den gena branschen. Övriga egenskaper som krävs är noggrannhet, långsiktighet och förmåga till självständigt arbete samt grupparbete. I produktutvecklingsarbetet inom industrin behövs det innovativt tänkande.

Förutom forsknings- och utvecklingsarbete erbjuder branschen lärarjobb som kräver pedagogisk kompetens och interaktiva färdigheter. Inom det naturvetenskapliga området omfattar arbetet även många expert- och förvaltningsuppgifter i vilka planerings- och organisationsförmåga betonas. Arbetsplatser finns det bl.a. hos universitet och andra läroanstalter, forskningsinstitut och övriga företag samt hos kommunerna, staten och olika organisationer.

Naturvetarnas anställningsmöjligheter varierar i hög grad beroende på personernas specialområde. Allmänt taget är konkurrensen om arbetsplatserna hård och det stora antalet studerande som utbildas försvagar anställningsmöjligheterna. Antalet forskartjänster är litet och anställningsförhållandena ofta tidsbundna. Inom undervisningen är sysselsättningsutsikterna gynnsammare. Industrin och övriga företag rekryterar medarbetare enligt behov. Lediga arbetsplatser tillkommer närmast som resultat av pensionsavgångar eller jobbyten.