Maa- ja metsätaloustyö

Maatalousalan tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden perustan. Alan tuotteita ovat esimerkiksi maito, liha, kananmunat, vilja ja peruna. (Metsätalous vastaa puolestaan metsäteollisuuden puuntarpeen tyydyttämisestä sekä metsien hoidosta. Kalatalousalan piiriin kuuluvat ammattikalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa.) Puutarhatuotannossa kasvatetaan myytäväksi mm. vihanneksia, marjoja ja kukkia. Viheralalla suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viheralueita, joita ovat esimerkiksi puutarhat ja puistot.

Maataloudessa keskeisiä tehtäviä ovat viljelyyn liittyvät työt ja tuotantoeläinten hoitaminen. Myös metsätyöt sekä erilaiset koneiden huollot ja rakennustyöt kuuluvat maatalouden töihin. Puutarhatuotannossa työskennellään kasvihuoneissa, avomaalla ja taimitarhoissa, joissa viljellään ja kasvatetaan monenlaisia kasveja. Myyntitehtävät työllistävät puutarha- ja kukkakaupoissa. Viheralalla tehdään kesäisin viherrakennus- ja hoitotöitä, talvisin mm. aurataan ja hiekoitetaan kiinteistöjen pihoja ja katuja.

Metsänhoitotöitä ovat esimerkiksi istutus, taimikonhoito ja harvennus. Puunkorjuussa hakkuutyö metsissä tehdään lähes täysin koneellisesti. Metsäalan keskeisiä tehtäviä ovat myös puutavarankuljetus sekä erilaiset suunnittelu- ja neuvontatehtävät. Kalatalousalalla ammattikalastajat pyytävät kalaa merestä ja sisävesistä. Kalanviljelijät puolestaan kasvattavat kaloja ruoaksi ja istutettavaksi. Alalla työskennellään myös mm. kalakaupan ja neuvonnan tehtävissä.

Maatalousala työllistää maatiloilla pääasiassa maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. Palkattuja työntekijöitä on lähinnä suurimmilla tiloilla sekä lomituksessa. Uutta työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Puutarha- ja viherala työllistää mm. puutarhayrityksissä, viherrakennusliikkeissä sekä kaupunkien ja seurakuntien vihertoimissa. Kausiluonteisuuden vuoksi työtä ei kaikissa tehtävissä ole tarjolla koko vuodeksi. Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä myös suurten koulutusmäärien vuoksi.

Metsäala työllistää mm. metsäteollisuudessa, alan järjestöissä sekä metsänhoitoa ja puunkorjuuta harjoittavissa yrityksissä. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettajien ja puutavara-autonkuljettajien tarve kasvaa entisestään. Kalatalousalalla työskennellään pääasiassa yrittäjinä. Eläköitymisen myötä vapautuviin työpaikkoihin ja kaikkiin alan koulutuksiin ei ole ollut riittävästi tulijoita.


KKalanviljelijä

Kevät on kalankasvatuksessa kaikkein kriittisintä aikaa. Jos iskee takatalvi, se saattaa vaikuttaa haudontavaiheeseen: kylmä vesi voi tuhota vastakuoriutuneita poikasia. Tulvat voivat aiheuttaa todella isoja ongelmia.  Altaiden rakennus vaikuttaa siihen, miten helposti tulvivan veden saa aisoihin. Jos lampi on hyvin hoidettu, säistä ei ole sanottavaa haittaa.

Kalastaja

Kalastaja on moniosaaja. Hänen pitää osata korjata niin rysät kuin moottoritkin. Ulkopuoliseen apuun turvaudumme vain isoissa konehuoltotöissä ja kirjanpidossa. Kalasaaliit Suomenlahdella ovat pienentyneet. Kalastajaperhe ei elä enää pelkällä kalastuksella. Siksi valmistamme myös kalajalostustuotteita, myymme niitä, pidämme kalaravintolaa ja järjestämme saaristoretkiä vierailijoille.

Kalastusbiologi

Suomalaisen kalatalouden piirissä toimii useita vaikuttajaryhmiä: valtionhallinto, ammatinkalastajien etujärjestöt, veden omistajien keskusjärjestöt, neuvontajärjestöt, yliopistot ja tutkijat. Työskentelen kalatalousbiologina valtionhallinnon virkamiehenä. Biologi puntaroi usein myös eettisiä arvoja. Vesiydinvoimalan ympäristölupahakemukset ovat pöydälläni.Ympäristölain mukaan tietyt, ympäristöriskejä sisältävät hankkeet vaativat viranomaisluvan ja niinpä myös kalatalousviranomainen antaa lausuntonsa suunnitelmasta.