Maa- ja metsätaloustyö

Maatalousalan tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden perustan. Alan tuotteita ovat esimerkiksi maito, liha, kananmunat, vilja ja peruna. (Metsätalous vastaa puolestaan metsäteollisuuden puuntarpeen tyydyttämisestä sekä metsien hoidosta. Kalatalousalan piiriin kuuluvat ammattikalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa.) Puutarhatuotannossa kasvatetaan myytäväksi mm. vihanneksia, marjoja ja kukkia. Viheralalla suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viheralueita, joita ovat esimerkiksi puutarhat ja puistot.

Maataloudessa keskeisiä tehtäviä ovat viljelyyn liittyvät työt ja tuotantoeläinten hoitaminen. Myös metsätyöt sekä erilaiset koneiden huollot ja rakennustyöt kuuluvat maatalouden töihin. Puutarhatuotannossa työskennellään kasvihuoneissa, avomaalla ja taimitarhoissa, joissa viljellään ja kasvatetaan monenlaisia kasveja. Myyntitehtävät työllistävät puutarha- ja kukkakaupoissa. Viheralalla tehdään kesäisin viherrakennus- ja hoitotöitä, talvisin mm. aurataan ja hiekoitetaan kiinteistöjen pihoja ja katuja.

Metsänhoitotöitä ovat esimerkiksi istutus, taimikonhoito ja harvennus. Puunkorjuussa hakkuutyö metsissä tehdään lähes täysin koneellisesti. Metsäalan keskeisiä tehtäviä ovat myös puutavarankuljetus sekä erilaiset suunnittelu- ja neuvontatehtävät. Kalatalousalalla ammattikalastajat pyytävät kalaa merestä ja sisävesistä. Kalanviljelijät puolestaan kasvattavat kaloja ruoaksi ja istutettavaksi. Alalla työskennellään myös mm. kalakaupan ja neuvonnan tehtävissä.

Maatalousala työllistää maatiloilla pääasiassa maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. Palkattuja työntekijöitä on lähinnä suurimmilla tiloilla sekä lomituksessa. Uutta työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Puutarha- ja viherala työllistää mm. puutarhayrityksissä, viherrakennusliikkeissä sekä kaupunkien ja seurakuntien vihertoimissa. Kausiluonteisuuden vuoksi työtä ei kaikissa tehtävissä ole tarjolla koko vuodeksi. Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä myös suurten koulutusmäärien vuoksi.

Metsäala työllistää mm. metsäteollisuudessa, alan järjestöissä sekä metsänhoitoa ja puunkorjuuta harjoittavissa yrityksissä. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettajien ja puutavara-autonkuljettajien tarve kasvaa entisestään. Kalatalousalalla työskennellään pääasiassa yrittäjinä. Eläköitymisen myötä vapautuviin työpaikkoihin ja kaikkiin alan koulutuksiin ei ole ollut riittävästi tulijoita.


E | M | YEkologi

Työni tuloksena syntyy tietotyökaluja, joiden avulla metsässä osataan toimia ja samalla lisätä ympäristölle tyypillisen lajiston monimuotoisuutta. Ohjelmallisista lähtökohdistaan huolimatta työni tähtää käytännön konkreettisiin toimiin.


Maatalousyrittäjä

Olen koulutukseltani agrologi. Nykyisin EU-säädökset edellyttävät maatalousyrittäjältä alan koulutusta. Kasvoin peltoviljelijäksi pienestä pitäen. Nautin luonnon kasvusta, maaseudun rauhasta ja siitä, että maalla on paljon tilaa ympärillä. Olen valinnut viljalajikkeeni siten, etteivät kaikki korjuutyöt ajoittuisi Suomen lyhyenä kasvukautena juuri samalle viikolle. Lyhyt kasvukausi vaatii maatiloilta suorastaan ylikoneistusta eteläeurooppalaisiin tiloihin verrattuna. Kun pelto on kylvetty, sitä täytyy tarkkailla jatkuvasti. Työhön kuuluu myös peltojen peruskunnostusta, reunaojien kaivamista, salaojitusten tekoa ja pajupuskien hakkuuta pellon reunoilta. Kuivaamot ja muut rakennukset täytyy pitää siistinä. Maanviljelijä on säiden armoilla. Epäonnistumisilta ei voi välttyä. Maanviljelijä joutuu kantamaan myös yrittäjyyteen liittyvät liiketoiminnan riskit. Kannustavinta ammatissani on se, että oma työnjälki näkyy pellolla joka kasvukausi.

Metsäkoneenkuljettaja

Ajan työssäni monitoimikonetta eli harvesteria. Puunkorjuupaikat vaihtelevat. Yleensä viivyn samassa metsässä muutaman päivän. Jos kyse on isosta leimikosta, työmaalla voi vierähtää viikkokin. Tehtäväni on kaataa puita, karsia oksia ja harventaa metsää. Metsäkoneenkuljettajan työ on yksinäistä. Metsänhoitoyhdistykset ja metsäyhtiöt tekevät metsiin tarkastuskäyntejä ja seuraavat metsäkoneenkuljettajan tekemien harvennusten ja työn laatua. Vaikka monitoimikoneen oma tietokone opastaa työskentelyä, itse täytyy päättää, mistä kohtaa ja miten kaataa puun. Puita ei saa vioittaa koneella ajaessa. Työ on henkisesti raskaampaa kuin fyysisesti: koneenkuljettaja työskentelee kuitenkin koko ajan toisen omistamassa metsässä. Metsäkoneenkuljettaja huolehtii itse käyttämästään koneesta. Pienet huollot ja korjaukset teen itse metsässä, vaihdan öljyt ja hoidan rasvaukset. 

Metsätalousinsinööri

Olen koulutukseltani amk -metsätalousinsinööri. Työskentelen puunhankintaesimiehenä. Tehtäväni on ostaa puuta työnantajani yrityksen sahalle. Työni on paljolti  kiertelyä metsänomistajien metsissä ja metsänhoitoyhdistysten edustajien tapaamista. Yhtenä päivänä viikossa hoidan pelkästään paperitöitä toimistolla.  Työ on melko yksinäistä, itsenäistä ja siten vastuullista.


Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja

Minusta liikenne ammattina on samanlainen kutsumustyö kuin vaikka sairaanhoitajana oleminen.Työni on etupäässä kiitolinja-ajoa.Työn suurin riski on mielestäni on aikataulu. Se on yleensä aina liian kireä, mikä pakottaa ajamaan, vaikka olisi väsynyt. Piirturikiekot ovat tietysti nykyään pakollisia, mutta ei niiden tulo vielä kaikkia riskejä estä. Työ on myös melko yksinäistä.