Maa- ja metsätaloustyö

Maatalousalan tuotteet muodostavat maamme elintarviketalouden perustan. Alan tuotteita ovat esimerkiksi maito, liha, kananmunat, vilja ja peruna. (Metsätalous vastaa puolestaan metsäteollisuuden puuntarpeen tyydyttämisestä sekä metsien hoidosta. Kalatalousalan piiriin kuuluvat ammattikalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa.) Puutarhatuotannossa kasvatetaan myytäväksi mm. vihanneksia, marjoja ja kukkia. Viheralalla suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään viheralueita, joita ovat esimerkiksi puutarhat ja puistot.

Maataloudessa keskeisiä tehtäviä ovat viljelyyn liittyvät työt ja tuotantoeläinten hoitaminen. Myös metsätyöt sekä erilaiset koneiden huollot ja rakennustyöt kuuluvat maatalouden töihin. Puutarhatuotannossa työskennellään kasvihuoneissa, avomaalla ja taimitarhoissa, joissa viljellään ja kasvatetaan monenlaisia kasveja. Myyntitehtävät työllistävät puutarha- ja kukkakaupoissa. Viheralalla tehdään kesäisin viherrakennus- ja hoitotöitä, talvisin mm. aurataan ja hiekoitetaan kiinteistöjen pihoja ja katuja.

Metsänhoitotöitä ovat esimerkiksi istutus, taimikonhoito ja harvennus. Puunkorjuussa hakkuutyö metsissä tehdään lähes täysin koneellisesti. Metsäalan keskeisiä tehtäviä ovat myös puutavarankuljetus sekä erilaiset suunnittelu- ja neuvontatehtävät. Kalatalousalalla ammattikalastajat pyytävät kalaa merestä ja sisävesistä. Kalanviljelijät puolestaan kasvattavat kaloja ruoaksi ja istutettavaksi. Alalla työskennellään myös mm. kalakaupan ja neuvonnan tehtävissä.

Maatalousala työllistää maatiloilla pääasiassa maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. Palkattuja työntekijöitä on lähinnä suurimmilla tiloilla sekä lomituksessa. Uutta työvoimaa tarvitaan korvaamaan eläkkeelle siirtyviä yrittäjiä. Puutarha- ja viherala työllistää mm. puutarhayrityksissä, viherrakennusliikkeissä sekä kaupunkien ja seurakuntien vihertoimissa. Kausiluonteisuuden vuoksi työtä ei kaikissa tehtävissä ole tarjolla koko vuodeksi. Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä myös suurten koulutusmäärien vuoksi.

Metsäala työllistää mm. metsäteollisuudessa, alan järjestöissä sekä metsänhoitoa ja puunkorjuuta harjoittavissa yrityksissä. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettajien ja puutavara-autonkuljettajien tarve kasvaa entisestään. Kalatalousalalla työskennellään pääasiassa yrittäjinä. Eläköitymisen myötä vapautuviin työpaikkoihin ja kaikkiin alan koulutuksiin ei ole ollut riittävästi tulijoita.


M | P | VMaisema-arkkitehti

Ihmisen toiminta ja luonnonprosessit muovaavat maisemaa. Maaperä, veden kiertokulku, pienilmasto ja ekologiset reitit tulee ottaa huomioon kaikessa rakentamisessa. Eri ammattikunnat tekevät yhteistyötä ja pohtivat rakentamisen seurauksia suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Työhön osallistuu maisema-arkkitehtejä, maantieteilijöitä, biologeja, liikenneasiantuntijoita ja yhteiskuntatieteilijöitä. Minä vastaan maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten arvioinnista. Maisemaosaamista on hyödynnetty eri aikakausina vaihtelevasti. 1950-1960-luvuilla maisemasuunnittelulla oli keskeinen rooli. Seuraavina vuosikymmeninä infra- ja aluerakentamishankkeissa painotettiin teknistä suunnittelua. Tulevaisuuden suuntaus on ekologisesti kestävä maisema- ja yhdyskuntarakentaminen. Sinä korostuvat elinkaariajattelu ja vastuullinen suunnittelu.


Puutarhuri

Työskentelen kaupungin puutarhaosastolla. Vakituiseen työsuhteeseen vaaditaan puutarha-alan koulutus, vähimmäisvaatimuksena on puutarhatyöntekijän koulutus. Myös ajokortti on työssä tarpeen.  Puutarhurin työ on ulkotyötä, joten säällä on suuri merkitys. Töitä voi suunnitella kuitenkin siten, että kuumimpaan aikaan työskentelee varjossa. Yllätyksiä voi aiheuttaa erityisen kuiva kesä, jolloin kasteluun menee enemmän aikaa. Saamme suunnitella työmme hyvin itsenäisesti. Periaatteessa voin itse päättää mitä milloinkin teen. Työni tavoitteena on siistit puistoalueet.


Viherrakentaja

Ammattitaitoinen viherrakentaja hallitsee ympäristörakentamisen menetelmät. Voidakseen istuttaa kasveja pihamaalle hänen on tunnettava piharakenteet ja maanrakennustekniikka.Ympäristörakentamista ohjaavat lainsäädäntö ja tiukat laatustandardit. Saarnaan viihtyisästä ympäristöstä, viherseinistä ja viherkatoista. Kiertelen, puhun, tarjoan ratkaisumalleja, neuvottelen ja teen kauppaa. Kalenterini täyttyy palavereista. Hoidan yhtiön logistiikkaa, ratkon ongelmia, edustan yhtiötä, kierrän työmaita ja huolehdin siitä, että työnjälki täyttää sovitut kriteerit.