Opetusala

Opetus- ja kasvatustyön tehtävänä on antaa tietoja ja taitoja eri elämänalueille sekä tukea ihmisen yksilöllistä kasvua ja yhteisöllisyyttä. Opetusala muodostuu esiopetuksesta ja perusopetuksesta sekä yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta, jota annetaan toiselta asteelta yliopistotasolle asti. Opetusalan merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin ja ihmisten tiedon lisääjänä on ratkaisevan tärkeä. Erityisesti peruskoulussa ja päiväkodeissa korostuu myös kasvatustehtävä.

Opettajan työ on asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä, jossa tärkein työväline on opettajan oma persoona. Opetus- ja kasvatustyössä tarvitaan ammatillisen pätevyyden lisäksi pedagogisia valmiuksia, vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, käytännöllisyyttä, luovuutta, ryhmätyöhenkeä ja kärsivällisyyttä. Työ edellyttää opettajalta jatkuvaa itsensä kehittämistä ja sivistämistä.

Opettajia työskentelee päiväkodeissa esiopetuksessa, peruskoulujen ala- ja yläasteilla, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja aikuisoppilaitoksissa. Opettajien työllisyysnäkymät ovat yleisesti ottaen erinomaiset, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin matemaattisten aineiden, harvinaisempien kielten, erityisopettajien ja lastentarhanopettajien kohdalla on pulaa työvoimasta. Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille.