Opetusala

Opetus- ja kasvatustyön tehtävänä on antaa tietoja ja taitoja eri elämänalueille sekä tukea ihmisen yksilöllistä kasvua ja yhteisöllisyyttä. Opetusala muodostuu esiopetuksesta ja perusopetuksesta sekä yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta, jota annetaan toiselta asteelta yliopistotasolle asti. Opetusalan merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin ja ihmisten tiedon lisääjänä on ratkaisevan tärkeä. Erityisesti peruskoulussa ja päiväkodeissa korostuu myös kasvatustehtävä.

Opettajan työ on asiantuntija- ja ihmissuhdetyötä, jossa tärkein työväline on opettajan oma persoona. Opetus- ja kasvatustyössä tarvitaan ammatillisen pätevyyden lisäksi pedagogisia valmiuksia, vuorovaikutustaitoja, organisointikykyä, käytännöllisyyttä, luovuutta, ryhmätyöhenkeä ja kärsivällisyyttä. Työ edellyttää opettajalta jatkuvaa itsensä kehittämistä ja sivistämistä.

Opettajia työskentelee päiväkodeissa esiopetuksessa, peruskoulujen ala- ja yläasteilla, lukioissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja aikuisoppilaitoksissa. Opettajien työllisyysnäkymät ovat yleisesti ottaen erinomaiset, mutta työllistyminen riippuu omasta koulutuksesta. Varsinkin matemaattisten aineiden, harvinaisempien kielten, erityisopettajien ja lastentarhanopettajien kohdalla on pulaa työvoimasta. Opettajia siirtyy lähivuosina paljon eläkkeelle, mikä luo runsaasti työpaikkoja uusille opettajille.


A | B | E | H | K | L | M | P | V | ÄAmmattikorkeakoulun opinto-ohjaaja

Yhdellä lauseella kuvattuna henkilökohtaisen ohjauksen tärkein tavoite on tukea opiskelijaa antamalla hänelle välineitä tehdä omaa uraansa koskevia ratkaisuja. Perusohje on se, että opiskelijalle ei saa antaa valmiita ratkaisuja, vaan hänet on saatava ajattelemaan ja löytämään itsensä kannalta paras ratkaisu kulloiseenkin tilanteeseen ja ilmaantuneeseen ongelmaan. Toki on tilanteita, jolloin joutuu selkeämmin sanomaan suoraan jonkun asian, tai ainakin antamaan selkeät toisensa poissulkevat vaihtoehdot.


Biologianopettaja

Hihassa pitää olla ässiä, keinoja saada tunti kiinnostavaksi. Ryhmätöitä, soveltavia tehtäviä, vuorovaikutusta, havainnollistamista. Kyselevän oppimisen metodi toimii aina. Kukaan ei kestä pitkiä aikoja opettajajohtoista oppituntia. Hyvä oppitunti tulee rakentaa vaihtelevaksi ja monipuoliseksi, siihen tulee saada oikeanlainen rytmi.


Englanninopettaja

Popmusiikkienglanti ei kanna pitkälle, mutta Harry Potter alkukielellä on tehokas väline. Vieraan kielen oppimisen pohjana on aina hyvä äidinkielen hallinta.

Erityisopettaja

Jos kirjaimet eivät pysy mielessä, lapsi tuskastuu. Innostus pitää saada viriämään uudelleen. Leikki on keino saada lapsi yrittämään lannistumatta.


Historianopettaja

Kuten useimmat historianopettajat, opetan myös yhteiskuntaoppia. Tutustumalla molempiin oppiaineisiin ja yhdistelemällä niitä muihin kursseihin opiskelija saa hyvän kokonaiskuvan maailmasta. Sama valistuksen aika, joka opitaan historian tunneilla näkyy kirjallisuudessa ja kuvataiteessakin.


Kielenkääntäjä-konferenssitulkki

Konferenssitulkkauksessa kaikki tapahtuu hetkessä. Kääntäessäni tekstiä minulla on aikaa paneutua. En käännä lauseita ja sanoja vaan muunnan viestin toiseen kulttuuriin. Olen kirjoittamisen, kielen ja kulttuurierojen ammattilainen.

Kiinnostuin tulkkauksesta osuessani Tampereen yliopiston käännöstieteen laitokselle. Olin luikerrellut tulkkaustunnille seuraamaan opetusta ja tajusin heti haluavani tehdä tällaista työtä. Yliopistoaikana ja sitä ennen olen oleskellut ulkomailla pitkiä aikoja, mutta tärkein työkaluni on silti äidinkieleni suomi. Oman äidinkielen hyvä hallinta on kääntäjän työn perusedellytys. Opintojeni jälkeen olen myös työskennellyt tulkkauksen tuntiopettajana.

Kotoutumiskouluttaja

Tunneillani käy eritaustaisia ja eri-ikäisiä aikuisia. Paikalla saattaa olla samanaikaisesti yli kymmenen kansallisuutta. Ryhmien heterogeenisuus tekee työn haastavaksi. Koulua käymättömältä opiskelijoilta saattaa puuttua tottumus käsitteelliseen ajatteluun. Nuorimmat ja vilkkaimmat taas pursuavat energiaa eivätkä malta pysytellä hiljaa.

Koulunkäyntiavustaja

Koulu pyrkii helpottamaan vammaisen lapsen sopeutumista muuhun yhteiskuntaan. Koulunkäyntiavustajan työ on osa tätä integraatiota. Avustettavani eivät koskaan tule menemään lukioon ja yliopistoihin. Silti heidän tulevaisuutensa merkitsee.

Kuvataideopettaja

En tavoittele perinteistä opettajan roolia. Vältän ehdottomia totuuksia. Taideaineen opetuksessa ei aina etsitä oikeaa vastausta. Kyse on usein näkökulmista. Niiden esilletuominen kannustaa ja tuo työhön intoa. Nautin, kun opiskelijat luottavat ja puhuvat minulle. Vaikkei asia liittyisi millään tavalla opiskeluun. Käyn läpi valtakunnallisia teemakursseja, opetan piirtämistä, maalaamista, valokuvausta ja digitaalista kuvankäsittelyä.Teemme animaatioita, musiikkivideoita ja elokuvia.


Lastentarhanopettaja, Annika

Me lastentarhanopettajat huolehdimme kasvatuksellisesta näkökulmasta, lastenhoitaja keskittyy perushoidon tehtäviin, pukeutumistilanteiden ja ruokailun järjestämiseen. Pyrimme kartoittamaan kunkin lapsen yksilölliset taipumukset. Selvitämme yhdessä vanhempien kanssa, mitkä asiat sujuvat, missä tarvitaan tukea.Teemme yhteistyötä koulujen, muiden päiväkotien, neuvoloiden ja sairaaloiden kanssa. Lasta koskevissa asioissa saatan toimia neuvotteluryhmissä päiväkodin asiantuntijana.

Lastentarhanopettaja, Jerkka

Henkilökunnan keskeisin tehtävä on tarjota puitteet vapaalle leikille: aikaa, tilaa ja välineitä. Lapsen pitää saada olla ja leikkiä ilman paineita tai oppimisen pakkoa. Taidot karttuvat leikkiessä. Siinä ohessa täyttyvät myös kasvatukselliset tavoitteet.Ohjaustilanteissa olen läsnä intensiivisesti, vapaan leikin aikana vetäydyn taka-alalle. Seuraan lasten leikkiä, tarjoan tarvittaessa apua ja sovittelen riitoja. Keskeisin yhteistyötaho ovat lasten vanhemmat, joita tapaamme päivittäin. Yhdessä vanhempien kanssa lapselle laaditaan syksyisin hoito- ja kasvatussuunnitelma, esiopetusikäisille esiopetuksen suunnitelma. Suunnitelmien toteutumista arvioidaan keväällä.

Lehtori, kemian opettaja

Kun joudun motivoimaan oppilaitani työntekoon, koen olevani sosiaalityöntekijä. Hetkinä, jolloin työ sujuu, en ole vain opettaja vaan ryhmän jäsen, yksi muiden joukossa.

Liikenneopettaja, autokoulun johtaja

Liikenneopettajan työn hyviin puoliin kuuluu se, että oppilaiksi tulevat ovat yleensä hyvin motivoituneita.Tunnen sisimmässäni oppilaista vastuuta heidän saatuaan ajokortin: kun kuulen, että joku omista entisistä oppilaista on ajanut kolarin ja menehtynyt, mietin, että kerroinko varmasti kaiken vai jäikö jotain puhumatta. Ala vaatii joustavuutta ja kärsivällisyyttä. On osattava tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ammattitaitoa on se, että osaa arvioida oppilaan kyvyt oikein ja asettaa vaatimukset kohdalleen. Oppilaan voi viedä vain niin vaativaan liikennetilanteeseen, johon hänen kykynsä riittävät.

Liikunnanopettaja

Otan työssäni huomioon oppilaiden tasoerot ja yritän tarjota jokaiselle oppilaalle hänen taitotasoaan vastaavaa ohjausta. Kun oppilaat rohkaistuvat ja uskaltavat kokeilla, oppimisesta tulee hauska tapahtuma. En välitä narinasta. Ymmärrän, etteivät kaikki lajit voi kiinnostaa, mutta opetussuunnitelman mukaan edetään. Kun on hiihtoa, silloin hiihdetään. Päätarkoitus on synnyttää liikettä ja toimintaa. Terveystiedonkin tunnilla haluan saada oppilaat tekemään ja osallistumaan.

Luokanopettaja

Oppilaan pitää nauttia koulunkäynnistä. Kun hän oppii, saa myönteisiä kokemuksia ja viihtyy koulussa, opettaja on onnistunut työssään.


Musiikinopettaja

Musiikinopettaja opettaa tavallisesti useammassa kuin yhdessä koulussa. Valitsen harjoitusmateriaalin ryhmän kehitysvaiheen ja kurssisisällön perusteella. Peruskoulussa ja lukiossa ei kasvateta välttämättä muusikoita. Tärkeintä on, että tietoaineiden vastapainoksi oppilas saa irrotella, nousta pulpetista, iloita ja oppia musiikista. En toivo oppilaista ensisijaisesti muusikoita vaan ennakkoluulottomia kansalaisia. Jos heidän elämänsä rikastuu musiikilla, hyvä niin. Yleismusiikin opettajana minun ei tarvitse osata kaikkea mahdollista, sillä musiikkipainotteisen lukiomme muut opettajat vetävät erikoisalojen kurssit. Työni on ryhmäopetusta, joten yksilön arvioiminen tuntuu usein vaikealta, jopa turhalta. Päivisin olen melutyöläinen, sillä musiikkiluokan äänenvoimakkuuden taso pyrkii aina kohoamaan.

Musiikkipedagogi

Oman muusikkouteni avulla toivon välittäväni innostuksen myös oppilaisiini. Heidän kehityksensä on motivaationi lähde. Kun oppilas oppii, olen tehnyt työni hyvin.


Psykologi

Työskentelen psykologina lastenpsykiatrian poliklinikalla. Psyyken häiriöt piilevät usein syvällä. Kun lapsen häiriöön puututaan riittävän ajoissa, ongelmat eivät ehdi kasautua kuormaksi. Psykiatrinen hoito ei tuo tulosta ilman sitoutumista. Vanhempien, sukulaisten, ja koko hoitoverkon tulee tukea lapsen kehitystä.sitoutumalla yhteisiin toimintamalleihin. Lastenpsykiatrinen tutkimus ja hoito edellyttävät aina lähetettä. Diagnoosia varten käynnistämme tutkimusjakson. Tapaan lapsen yleensä viisi tai kuusi kertaa tutkimusjakson aikana. Tutkimusjakson päätteeksi laadittava kokonaisarvio syntyy asiantuntijaryhmässä. Se on synteesi eri ammattilaisten näkemyksistä sekä lääkärin antamasta diagnoosista ja päätyy hoitosuositukseen.


Viittomakielen tulkki

Viittomakieli on viidentuhannen suomalaisen kuuron äidinkieli. Viittomakielisiä voidaan pitää kieli- ja kulttuurivähemmistönä, jolle suomen kieli on toinen kieli. Tulkki on molempien kielten ja kulttuurien asiantuntija. Tulkki tarjoaa viittomakielellä palveluja muun muassa asioimis-opiskelu-, käännös- ja koulutusasioissa sekä viittomakommunikaation opetusta perheille, ryhmille, oppilaitoksille ja työyhteisöille.Jotta tulkkaus ylipäätään on mahdollista, tulee kuultu tai nähty sanoma ymmärtää. Tulkkaus on intensiivinen ja haastava tapahtuma. Teknologian kehittyessä tulkkausmenetelmät muuttuvat. Etätulkkaus videoneuvottelulaitteiden, 3G -puhelimien ja laajakaistayhteyksien avulla lisääntyy.


Äidinkielen opettaja

Nuoret osaavat ilmaista itseään. He käyttävät uudenlaisia viestintätapoja ja hallitsevat kenties kymmeniä digitaalisen verkon rekisterejä. Äidinkielenopetus perustuu kuitenkin yleiskieleen.Äidinkieli väline maailman hahmottamiseen.Työni koostuu suunnittelusta, oppituntien pitämisestä ja yhä enenevässä määrin hallinnollisista tehtävistä. Teen töitä kesälläkin. Aineenopettajan täytyy uudelleenkouluttautua ja suunnitella opetusta lomankin aikana.