Ylikonstaapeli

Heikki, 42 v

Monipuolisia poliisitehtäviä kirkonkylässä

Työskentelen kotipaikkakunnallani Sotkamossa, joka on pesäpallostaan ja Vuokatista tunnettu kirkonkylä. Asukkaita paikkakunnalla on noin 11 000, lomailijat mukaan lukien parhaimmillaan kunnan alueella on 14 000 - 15 000 asukasta.

Isäni ja setäni toimivat poliiseina, joten työ oli tuttua, kun armeijan jälkeen aloin harkita omaa uravalintaani. Suoritin ylioppilastutkinnon. Jonkin aikaa toimin autonkuljettajana, mutta pian hakeuduin silloiselle poliisikokelaskurssille ja miehistökurssille. Sen jälkeen suoritin alipäällystön virkatutkinnon. Lyhyt koulutus ja mahdollisuus päästä heti työhön käsiksi houkutti alalle.

Ylikonstaapelina olen nyt ollut kahdeksan vuotta. Pääasiallisesti olen asunut ja työskennellyt samalla paikkakunnalla koko urani ajan. Olen vakituisessa virkasuhteessa, kuten yleisestikin tällä alalla. Olen viihtynyt työssäni hyvin. Työn realiteetit olivat tiedossa, olinhan seurannut läheltä isäni työtä. Siten työ on vastannut odotuksia.

Työpäivään sisältyy monia tehtäviä: rikostutkintaa, kolarihirvien lopettamisia, juopuneiden hakemisia, koulutustehtäviä, opetustehtäviä koulussa jne. Ylikonstaapelina minulle kuuluu myös työnjohtotehtäviä. Täällä palvelutoimistolla työskentelee yhteensä kahdeksan poliisimiestä. Lähimmät esimiehet ovat Kajaanissa, eli toimimme hyvin itsenäisesti. Olemme keskenämme lähinnä puhelimitse yhteydessä. Kerran viikossa vastaava komisario käy yleensä täällä.

Tehtävät poliisilaitoksellamme on periaatteessa jaettu siten, että osa tekee lähinnä rikostutkintaan liittyviä tehtäviä. Käytännössä kaikki osallistuvat kuitenkin hyvin monipuolisesti kaikkiin eteen tuleviin työtehtäviin tiimin jäsenenä.

Asiakaspalvelua

Tässä työssä ei ole kahta samanlaista työpäivää. Aamulla katsotaan, mitä yöaikaan on tapahtunut ja onko esimerkiksi kuulusteltavia tai muita toimenpiteitä aiheuttavia tapauksia. Tyypillisimmillään putkassa on pahoinpitelijöitä ja rattijuoppoja. Oman työtahdin saa kuulustelujen osalta hyvin pitkälti itse päättää. Päällekkäisesti ruuhkautuneet kuulustelut saattavat joskus stressata. On pyrittävä siihen, etteivät kuulusteltavat joudu tarpeettomasti odottamaan. Lähtökohtana on ihmisten palvelu.

Hälytystehtävät suoritetaan kuulustelujen ohessa, usein kuulustelu joudutaankin keskeyttämään hälytyksen sattuessa. Työnkuva saattaa äkkiä muuttua. Kesken kirjoitustyön voi joutua hakemaan esimerkiksi vainajaa ja viemään kuolinviestiä omaisille. Kun kuolema tapahtuu yllättäen, poliisille kuuluu kuolinsyyn selvittäminen ja tarvittaessa ruumiin lähettäminen oikeuslääkärille. Tapahtumien kulku määrää työpäivän kulun. Priorisointia eli tehtävien suorittamisen kiireellisyysjärjestystä joutuu jatkuvasti harkitsemaan ja valitsemaan odottamaan jätettävät tapaukset. Jokaisen poliisia lähestyvän ihmisen asia on kuitenkin tärkeä, ja kaikki pyritään käsittelemään. Palautetta työstä tulee jälkikäteen asiakkailta.

Jos jää aikaa, suoritetaan valvontaa partiona. Varsinkaan kesäaikaan ei vapaaseen partiointiin juurikaan jää aikaa. Isossa kunnassa hälytystehtävien ajoajat voivat olla pitkiäkin. Olemme yhteistoiminnassa Kuhmon kanssa ja oma kuntammekin on varsin laaja. Täällä ihmiset tietävät, että poliisin tulo kestää ja keittävät jo kahvit valmiiksi odotellessaan.

Hälytystehtävät ovat yllätyksellisiä ja niitä on laidasta laitaan. Jos on sattunut esimerkiksi hirvikolari, paikalle mentäessä hirvi tarvittaessa lopetetaan, luovutetaan riistanhoitoyhdistykselle, asiasta tehdään ilmoitus eli kirjataan tietojärjestelmäämme sekä tehdään vakuutusyhtiötä varten asiasta päätös. Rattijuoppoa voidaan joutua ajamaan takaa ja käyttämään verikokeissa. Päivittäin joudutaan käymään selvittämässä myös perheiden sisäisiä ongelmia. Alkoholi liittyy useisiin työtehtäviin.

Kaikki tapahtumat kirjataan eli paperityötä on melko paljon. Kaikki dokumentoidaan kirjallisesti, niin että jälkikäteen pystytään näkemään, mitä on tapahtunut ja missä ajassa.

Rikostutkintaa

Rikostutkintaan liittyviä juttuja ovat pahoinpitelyt, vahingonteot, erilaiset virka- apukuulustelut, kuolemantuottamukset, näpistykset ja varkaudet. Työajasta 60-70 % on rikostutkintaa. Käytännössä rikostutkinta tapahtuu niin, että esimerkiksi pahoinpitelytapauksessa uhria kuulustellaan ensin. Selvitetään, onko tekijää tiedossa, etsitään todistajia, tilataan lääkärintodistus, kootaan pöytäkirja, kopioidaan se ja lähetetään se syyttäjälle. Täällä myös rikospaikkatutkinta suoritetaan itse. Suuremmissa kaupungeissa tekninen tutkintaryhmä tekee sen. Esimerkiksi murtopaikoilla valokuvataan, tehdään paikkapiirustuksia, otetaan erilaisia näytteitä ja lähetetään ne tutkittavaksi rikoslaboratorioon.

Vakavissa henkirikoksissa joudutaan ottamaan monenlaisia näytteitä ja tekemään vaativampia piirroksia. Vaikka tällaisia tapauksia on harvoin, on näytteidenottotaito säilytettävä. Suurin osa rikostutkinnasta on kuitenkin tietokoneen ääressä istumista ja kuulustelukertomusten kirjoittamista. Osapuolet näkevät usein saman tapahtuman aivan eri tavoin, ja poliisin tehtävänä on suorittaa puolueeton tutkinta eli pyrkiä hahmottamaan, miten asiat ovat todellisuudessa tapahtuneet.

Kuulustelu on pitkälti psykologiaa eli olisi nähtävä kertooko henkilö asian vai yrittääkö muuttaa totuutta. Ihmistuntemus edistää asiaa. Näin pienellä paikkakunnalla kuulusteluasiakaskunta alkaa olla jo melko tuttua. Kuulustelu sisältää myös ohjaamista ja neuvomista. Esimerkiksi asianomistajalle kerrotaan, mistä on mahdollisuuksia saada korvauksia. Tavoitteena rikostutkinnassa on asioiden selviäminen ja asiakkaiden tyytyväisyys saamaansa palveluun.

Koska paikkakuntalaiset täällä tuntevat poliisin, lähestytään poliisia työasioissa myös vapaa-ajalla. Siten meiltä ehkä vaaditaan enemmän työlle antautumista kuin jossain kaupungissa. On oltava poliisi 24 tuntia vuorokaudessa. Välillä ihmiset soittavat tutulle poliisille kotiinkin. Itse olen kokenut ihan myönteisenä asiana, että ihmiset uskaltavat lähestyä ongelmissaan. En ole kokenut myöskään, että ikäviä asioita selvitettäessä asiakkaat siitä jälkikäteen kantaisivat kaunaa. Ainoastaan asiat ovat riidelleet, eivät ihmiset. On myös tavallista, että poliisi toimii yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa erilaisten ongelmien ennaltaehkäisyssä ja selvittämisessä.

Työ tekijäänsä opettaa

Työhön perehdyttäminen tapahtuu käytännössä. Työ itsessään opettaa. Varsinaista perehdyttämistä ei ole, vaan uusi työntekijä seuraa kokeneempia. Vaikka partiokaveriksi pyritään saamaan kokeneempi, se ei kuitenkaan ole aina mahdollista näin pienessä työyhteisössä. Meillä on kolme ylikonstaapelia ja viisi vanhempaa konstaapelia. Työtoveri vaihtuu jatkuvasti. Isommissa tapahtumissa saamme partioapua muualta. Partioavun tarpeen määrittäminen ja tilanteiden hallitseminen itsenäisesti vaatii sosiaalisia taitoja sekä tilanneälykkyyttä. Onneksi valtaosa tapauksista selviää puhumalla.

Olen ollut poliisitehtävissä nyt 21 vuotta. Joka päivä tulee tietysti uutta, muttei sellaista, mikä oudoksuttaisi tai säikäyttäisi. Tässä yksikössähän hoidetaan siis sekä järjestyspoliisin, rikospoliisin että nuorisopoliisin työtehtäviä. Talvella käyn pitämässä oppitunteja kouluissa ja päiväkodeissa. Yhteensä tällaista ennaltaehkäisevää työtä teen noin viikon ajan vuodessa.

Omat kyvyt ja taidot käytössä

Poliisin perustutkintokoulutusta järjestetään Poliisikoulussa Tampereella. Koulutukseen sisältyy myös työharjoittelu. Kouluun hakeutuvan on täytettävä tietyt edellytykset mm. terveydentilan suhteen ja häneltä odotetaan rikkeetöntä taustaa. Lisäksi miehiltä edellytetään varusmiespalvelusta ja reservin upseeri- tai aliupseerikoulutusta tai 270 vuorokautta kestänyttä palvelusta. Pohjakoulutuksena vaaditaan vähintään kouluasteen ammatillinen tutkinto, lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto. Tämän lisäksi pitää olla vuoden työkokemus. On myös omattava vähintään B- luokan ajokortti. Perustutkinnon suorittaminen on edellytys vanhemman konstaapelin virkaan. Ylikonstaapelin tulee suorittaa poliisialipäällystön tutkinto. Lisäksi järjestetään ammatillista erikoistumiskoulutusta.

Itse olen siis ylioppilastutkinnon, armeijan ja autonkuljettajana toimimisen jälkeen suorittanut poliisikokelaskurssin, miehistökurssin ja alipäällystön virkatutkinnon. Erityiskoulutuksena olen suorittanut mm. väkivalta- ja omaisuusrikostentutkintakursseja sekä poliisiajoneuvonkuljettajakursseja.

Työkokemus ja ihmistuntemus ovat tärkeitä ammatissa pärjäämisessä. Sosiaalisuus ja rauhallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, on tultava erilaisten ihmisten kanssa toimeen, vaikeissakin asioissa. Aggressiivinen ja helposti hermostuva ihminen ei työssä pärjäisi. Machomiehiä ei täällä tarvita.

Tietotekniikan kehittyminen on muuttanut työtä. Aikanaan oli suuri asia kun sai sähkökirjoituskoneeseen korjausnauhan. Nyt kaikki tapahtuu atk:lla, eli tietokoneen käsittelytaitoa on joutunut harjaannuttamaan. Tekstinkäsittely on toki helpottanut kuulustelujen kirjoittamistyötä. Teleliikenteen kehittyminen on vaikuttanut tutkittaviin rikostyyppeihin. Selvitellään sekä tietokoneitten avulla tehtyjä rikoksia että puhelinyhteyksiä rikosten yhteydessä. Myös tutkintamenetelmät ovat kehittyneet. Esimerkiksi dna-näytteiden käyttöönotto mahdollistaa varmemman näytön.

Työssä oppii uutta päivittäin. Omaa aktiivisuutta vaatii mm. ajankohtaisten lakimuutosten seuraaminen. Fyysisen kunnon ylläpitäminen on välttämätöntä työssä jaksamiseksi. Koska poliisin työ koskettaa niin monia elämänalueita, on työssä hyötyä itsensä kehittämisestä millä tahansa alueella. Työ antaa omien kykyjen ja taitojen sovellusmahdollisuuksia runsaasti. Poliisin työn voikin sopeuttamaan jossain määrin omien kiinnostusten mukaan. Itse olen esimerkiksi kouluttautunut järjestyksenvalvoja työhön, koska olen kiinnostunut urheiluseuratoiminnasta.

Yleisesti ottaen hyvinä puolina voisin mainita työn vaihtelevuuden ja omalla tavallaan myös työaikojen vaihtelevuuden. Huonona puolena pidän alan palkkausta. Jotkut saattavat kokea myös työn sidonnaisuuden rasitteena, sen että ihmiset tuntevat poliisina vapaa-aikanakin. Minua se ei ole kyllä paljoa häirinnyt. Toisaalta pienellä paikkakunnalla myös muiden ammattikuntien edustajat tunnetaan.

Työturvallisuusriskejä voi ehkäistä huolellisella varustautumisella, kuten suojaliiveillä. Yhden ongelman muodostavat huumausaineiden käyttäjät, joiden taskusta voi löytyä neuloja. Varovaisuus ja varuillaanolo pitää muistaa jatkuvasti. Työtahti on kiristynyt entisestään. Meilläkin oli aiemmin enemmän virkoja kuin nyt. Se saattaa joskus stressata.

Työtyytyväisyyttä lisää kun vaikea rikosasia, jonka eteen on tehnyt pitkään töitä, selviää. Tilanteet, joissa joutuu käyttämään voimakeinoja, mietityttävät jälkikäteen. Voi tuntea epäonnistuvansa, kun ei pystynyt hoitamaan tilannetta muutoin. Koskaan ei ole tuntunut siltä, että haluaisin vaihtaa ammattia. Olen viihtynyt työssä hyvin. Jos saisin valita uudelleen, ammatin valintani olisi varmasti sama. Koen, että ammattiani myös arvostetaan. Pienessä työyhteisössä yhteishenki on varmasti parempi kuin monessa isossa työpaikassa. Joitain yhteisiä vapaa-ajan harrastuksiakin on. Oma työyhteisöni on itsenäinen. Työnjohtoa ylemmältä tasolta ohjailemassa on hyvin vähän.

Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat olemassa, mutta itse en tunne kiinnostusta muuttamaan pääkaupunkiseudulle kolmivuotisen koulutuksen ajaksi. Aiemmin kyseinen koulutus kesti vain vuoden. Sitä paitsi viihdyn täysin hyvin nykyisessä työssäni. Onneksi on myös lyhyempiä koulutusvaihtoehtoja, muutaman viikon tai kuukauden mittaisia erityiskursseja. Nekin ovat tosin matkan päässä, Helsingissä tai Tampereella. Osallistuminen tapahtuu työajalla ja työnantajan kustannuksella. Olen suorittanut mm. väkivaltarikostutkintakurssin. Työ kyllä opettaa pääasiassa rikostutkinnassakin.

Iän merkitys työssä riippuu henkilön fyysisestä kunnosta. Hyvässä kunnossa oleva jaksaa iäkkäämpänäkin. Kunnosta on alettava huolehtia jo nuorena. Työhän on paljolti myös istumatyötä, joko autossa tai toimistossa. Kokemus antaa varmuutta työtehtävien suorittamiseen.

Olen täysin tyytyväinen työhöni. Alaa harkitsevalle sanoisin, että tervetuloa mielenkiintoiseen ja ihmisläheiseen työhön. Poliisin työssä pystyy auttamaan ihmisiä ongelmien ratkaisemisessa. Tämä vaatii taitavaa vuorovaikutusta sekä ongelmanratkaisuhalua ja -taitoja. On osattava keskustella ja suoriuduttava tilanteesta joskus suurenkin väkijoukon keskellä. Esilläolo ja tilanteiden hallinta vaatii tietynlaisia johtajaominaisuuksia. Virkapuku erottuu, joten työtä kontrolloidaan vahvasti yleisön taholta.

Haastattelu ja teksti: Kirsimarja Alenius