Kaukolämpöasentaja

Johdanto

Kaukolämpöasentaja työskentelee energiateollisuuden palveluksessa. Tehtäviin kuuluu kaukolämpölaitosten, kaukolämpöverkkojen, lämpöenergiamittareiden ja etäluentajärjestelmien sekä asiakkaiden kaukolämpölaitteiden asennus- ja huoltotöitä. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista, energiantuotannon tuntemusta sekä asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Työtehtävät

Kaukolämpöasentajat työskentelevät energiateollisuuden palveluksessa kaukolämmön asennus- ja huoltotehtävissä. Kaukolämpö on maamme yleisin lämmitysmuoto, sitä käytetään lähes kaikissa kaupungeissa ja taajamissa. Lähes kaikki asuinkerrostalot sekä valtaosa julkisista rakennuksista ja liikerakennuksista on kaukolämmitettyjä.

Kaukolämpö tuotetaan pääosin lämpöä ja sähköä tuottavissa lämmitysvoimalaitoksissa ns. yhteistuotantona. Näin saatu lämpö siirretään asiakkaille kaukolämpöverkon avulla. Putkistoissa virtaava kuuma vesi luovuttaa lämmönsiirtimen välityksellä lämpöä talon tilojen ja käyttöveden lämmitykseen.

Kaukolämpöasentajat rakentavat uusia sekä laajentavat olemassa olevia kaukolämpöverkkoja. Työhön kuuluu mm. virtausputkien ja eristyselementtien liittämistä toisiinsa, putkenhitsaustöitä ja muototeräksien polttoleikkaamista.

Kaukolämpöverkoille tehdään myös huoltotöitä, jotka kohdistuvat esimerkiksi pumppuihin, venttiileihin ja kaivoihin. Lisäksi tehdään lämpötila- ja painetasojen säätämistä. Verkkovaurioiden korjaamisessa tehtäviin kuuluvat vuotojen etsintä, sulkukohtien määrittäminen, putken tyhjentäminen, varsinainen korjaus sekä verkoston täyttö ja ilmaus.

Asiakkaiden kiinteistöissä tehtäviä töitä ovat esimerkiksi lämpöenergiamittareiden asennukset ja tarkastukset, lämmönsiirtimien kuntotutkimukset, puhdistushuuhtelut ja mittaukset sekä laitteiden säädöt, tarkistukset ja huollot.

Lämpökeskuksissa kaukolämpöasentajien työtehtävät liittyvät kattila- ja ohjausjärjestelmiin. Työ on kattiloiden ja niiden varusteiden, joita ovat mm. venttiilit, mittarit ja hälytyslaitteet huoltamista, korjaamista ja asentamista. Tarvittaessa säädetään poltto- ja poltinautomatiikkaa sekä tehdään savukaasumittauksia säätöjen varmistamiseksi.

Työympäristö vaihtelee tehtävästä riippuen maastokohteista kiinteistöjen lämmönjakohuoneisiin ja voimalaitoksiin. Työtä tehdään usein työpareina. Työssä ollaan tekemisissä myös asiakkaiden kanssa. Työssään kaukolämpöasentaja käyttää rakennepiirustuksia, kytkentäkaavioita ja karttoja sekä erilaisia liitosmenetelmiä hitsauksesta juotoksiin. Työ tehdään pitkälti käsityökalujen ja mittalaitteiden avulla.

Työajat riippuvat tarkemmasta toimenkuvasta. Rakennus- ja huoltotyöt tehdään pääasiassa päiväsaikaan. Korjaustöihin voidaan tarvittaessa kutsua muulloinkin. Työhön kuuluu tyypillisesti paljon siirtymisiä työkohteiden välillä.

 

Työpaikat

Energiateollisuus: kaukolämpöyhtiöt, energiayhtiöt, energiateollisuuden palveluntuotantoyritykset. Kunnat.

 

Työn vaatimukset

Kaukolämpöasentajalta edellytetään kaukolämpötekniikan tuntemusta sekä työmenetelmien, materiaalien ja työvälineiden hallintaa.

Ammatissa on osattava lukea työpiirustuksia ja asennusohjeita.

Työssä tarvitaan huolellisuutta sekä taloudellista työskentelyä. Työn jäljen on oltava laadukasta.

Työturvallisuus on huomioitava kaiken aikaa.

Ammatissa pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti mutta myös pareittain tai ryhmässä, mikä edellyttää yhteistyötaitoja.

Työssä tarvitaan yhä enemmän asiakaspalvelutaitoja.

Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen.

Yrittäjinä ja ammatinharjoittajina toimivilta edellytetään myös yrityksen toimintaan liittyvää tietämystä ja osaamista.

Tekniikan kehittyminen edellyttää oman alan kehityksen seuraamista.

Työ on fyysistä ja edellyttää riittävän hyvää kuntoa.

 

Koulutus

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa talotekniikan perustutkinnon. Opinnoissa voi suuntautua putkiasennukseen, jolloin tutkintonimike on putkiasentaja.

Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä näyttötutkintona aikuiskoulutuksessa.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sekä kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Kelpoisuusehdot

Voimassa oleva tulityökortti.

 

Palkkaus

 

Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä työntekijän palkka perustuu Sähköalan TES - Energia - ICT - Verkosto -työehtosopimukseen.

Palkkaus on aikapalkka eli kuukausi- tai tuntipalkka. Työntekijän palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta, pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta ja mahdollisista erillisistä lisistä. Suorituspalkkaa voidaan käyttää, jos urakkatyö on teknisesti ja työn laadun puolesta mahdollista.

 

 

 

Työmarkkinatiedot
Energiateollisuus

Energiateollisuus työllistää noin 16 000 henkilöä eri puolilla maata (v. 2017). Henkilöstö työskentelee Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa sähkö-, verkko- ja kaukolämpöyhtiöissä sekä näille palveluja tuottavissa yrityksissä. Työpaikkoja on myös kunnallisissa energiayhtiöissä.

Alan työllisyyttä ylläpitää sähkön ja lämmön saannin turvaamisen välttämättömyys kaikissa oloissa. Yhteiskunnan toimintojen kannalta energiateollisuus on elintärkeä, minkä vuoksi ala on vakaa työllistäjä myös taloudellisesti huonompina aikoina.

Energia-alan yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Työntekijöitä tarvitaan enimmäkseen eläkkeelle jäävien tilalle sekä uusien liiketoimintojen aloittamisten vuoksi. Uusia työntekijöitä tarvitaan kaikilla tehtäväalueilla: sähkön ja lämmön tuotannossa, hankinnassa, siirrossa, verkon rakentamisessa ja ylläpidossa sekä sähkön myynnissä, asiakaspalvelussa, energiatehokkuusneuvonnassa ja monissa asiantuntijatehtävissä.

Ala työllistää hyvin myös tulevaisuudessa. Energiayhtiöt palkkaavat vuosittain noin 800 uutta osaajaa eläkkeelle siirtyvien tilalle. Työntekijöitä tarvitaan lisää erityisesti ikääntyvän sähkönjakeluverkon huolto- ja rakennustöihin. Voimalaitosten, voimaloiden ja verkostojen rakentaminen työllistää suoraan tuhansia henkilöitä. Välilliset työllistämisvaikutukset ovat huomattavat esimerkiksi bioenergian tuotannossa ja kuljetusalalla.

Lähinimikkeet

asentaja
LVI-asentaja
putkiasentaja