Kirjailija

Johdanto

Kirjailijat kirjoittavat kaunokirjallisia teoksia kuten romaaneita, näytelmiä ja runoja. Myös tietokirjailijat ovat kirjailijoita. Kirjoittaminen on vaativaa ja luovaa työtä, jota pidetään usein kutsumuksena. Vain pieni osa kirjailijoista saa elantonsa pelkästään kaunokirjallisuutta kirjoittamalla. Kirjailijan työ vaatii kirjallisen ja kielellisen lahjakkuuden lisäksi persoonallista sanottavaa ja uskoa omaan työhön.

Työtehtävät

Kirjailijat kirjoittavat kaunokirjallisia teoksia, jotka voivat olla romaaneita, novelleja, runokokoelmia, teatterinäytelmiä ja radiokuunnelmia. Tekstejä kirjoitetaan myös televisiokäsikirjoituksiksi sekä elokuvakäsikirjoituksiksi.

Kirjailijan työ on luovaa kirjoittamista, joka edellyttää persoonallista sanottavaa lukijoille, halu kirjoittaa ei yksin riitä. Kirjailija on enemmän tai vähemmän kutsumusammatti. Kokemukset jokapäiväisessä elämässä, maailmankuva ja yhteiskunnallinen näkemys vaikuttavat merkittävästi työn tulokseen kirjallisten vaikutteiden ja ihanteiden rinnalla.

Kirjan kirjoittaminen saattaa kestää useita vuosia. Varsinaisen kirjoittamistyön aikana kirjailija työskentelee yksin tarkoitukseen sopivassa työtilassa. Luovaan kirjoittamiseen kuuluu kuitenkin myös ideointi ja aiheen kehittely sekä aineiston hankkiminen, joka voi tapahtua periaatteessa missä tahansa.

Kun käsikirjoitus on valmis ja kustantaja on hyväksynyt sen kustannusohjelmaansa, siitä tehdään kustannussopimus. Sen jälkeen sitä ryhdytään työstämään yhdessä kustannustoimittajan kanssa, joka toimii palautteen antajana ja hyväksyjänä. Luovan kirjoittamisen lopputuote on painettu kirja, jonka yleisö löytää kirjakaupoista ja kirjastoista.

Kirjailija voi olla suuntautunut myös muuhun kuin kaunokirjallisuuteen. Tietokirjailijat kirjoittavat muun muassa tietokirjoja jostakin aihepiiristä, oppaita, sanakirjoja ja oppikirjoja. Teokset voivat tarjota yleistietoa kenen tahansa luettavaksi, mutta yhtä hyvin myös jonkin erikoisalan vaativaa tieteellistä tai esimerkiksi teknistä tietoa.

Kirjailijat voivat kirjoittaa myös esimerkiksi elämäkertoja, historiikkeja, yhteiskunnallista kirjallisuutta ja elämänkatsomuksellisia tekstejä. Faktan ja fiktion yhdisteleminen on tyypillistä esimerkiksi satiirisessa kaunokirjallisuudessa.

Tietokirjojen kirjoittaminen vaatii aihepiirin riittävän suuren asiantuntemuksen lisäksi laajaa taustatyötä. Tekijöitä voi olla useampia tai kokonainen työryhmä.

Osa kirjailijoista kuuluu kirjailija- tai kirjallisuuspiireihin, joissa heillä on mahdollisuus vaihtaa ajatuksiaan kirjallisuudesta sekä saada tarvittaessa palautetta ja myös kannustusta kollegoiltaan. Nimeä hankkineita kirjailijoita toimii myös arvostelijoina, opettajina kansalaisopistoissa ja kirjoituskurssien vetäjinä.

Kirjailijat työskentelevät kirjoittaessaan tarkoitukseen sopivassa työtilassa ja ympäristössä. Työhön kuuluu taustatietoon perehdyttäessä käyntejä esimerkiksi kirjastoissa, arkistoissa, haastattelemassa ihmisiä ja tiedonhakua netistä. Työssä käytetään apuna tietotekniikkaa. Kirjailijan ammatissa työtä ja vapaa-aikaa on usein vaikea erottaa toisistaan.

 

Työpaikat

Kirjailijoilla ei ole varsinaisia työpaikkoja. He tarjoavat käsikirjoituksia kustantajille, jotka hyväksyvät tai hylkäävät ne. Joskus nimekäs kirjailija voi saada myös tilaustyön, joka voi olla esimerkiksi historiikki.

Kustantamoihin tarjotaan luettavaksi valtavat määrät tekstejä, joista vain noin yksi prosentti päätyy julkaisuiksi. Jo taloudellisista syistä johtuen kirjoittaminen onkin useimmille enemmän elämäntapa tai harrastus kuin ammatti.

Suomessa on joitakin kirjailijoita, jotka ansaitsevat elantonsa pelkästään kaunokirjallisuuden kirjoittamisella. Kaikkein menestyneimmillä kirjailijoilla voi olla hyvinkin suuret tulot, mutta ne vaihtelevat vuodesta toiseen myynnin mukaan.

Useimmilla kirjailijoilla on jokin toinen leipätyö.

 

Työn vaatimukset

Kirjailijalta edellytetään persoonallista sanottavaa. Lisäksi vaaditaan erinomaista äidinkielen hallintaa ja kirjallista lahjakkuutta sekä oman tyylin jatkuvaa kehittelyä ja hiomista.

Kirjailijan täytyy osata havaita ja ymmärtää elämän eri ilmiöitä, kuten ihmisiä, heidän tekojaan ja motiivejaan, sekä kyetä ilmaisemaan tämä sanoin. Hänen pitää myös pystyä eläytymään mitä erilaisimpien ihmisten asemaan ja tilanteisiin.

Kirjailijan pitää seurata elämänmenoa ympäröivässä yhteiskunnassa.

Kirjailijan työssä tarvitaan kykyä asioiden analysointiin ja yhdistelyyn, mielikuvitusta ja luovuutta, yleissivistystä sekä kirjallisuuden tuntemusta.

Tietokirjallisuuden kirjoittaminen edellyttää syvää asiantuntemusta omalta erikoistumisalueelta. Usein tekijät ovat oman alansa vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on myös pitkä kokemus työelämässä.

Kirjoittaminen vaatii pitkäjännitteistä työskentelyä ja uskoa omaan työhön. Arvostelun kestokyky on kirjailijan välttämätön ominaisuus.

Henkisten voimavarojen on riitettävä yksinäiseen työskentelyyn, joka kestää ehkä pitkiäkin ajanjaksoja.

Kirjoittaminen on myös varsin yksipuolista istumatyötä, joten kirjoittajan kannattaa pitää huolta terveydestään.

Etenkin suurten kustannustalojen kirjailijoiden edellytetään suostuvan edes ajoittain julkisuuden henkilöiksi osana tuotteen markkinointia.

 

Koulutus

Varsinaista koulutusta kirjailijaksi ei ole. Monenlaisia kursseja järjestetään esimerkiksi työväen-, kansalais- ja kansanopistojen toimesta. Tunnettuja kirjoitusopetusta antavia kansanopistoja ovat esimerkiksi Oriveden opisto ja Jamilahden kansanopisto. Myös Nuoren Voiman Liitto ohjaa harrastajakirjoittajia.

Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa voi suorittaa luovan kirjoittamisen perus- ja aineopinnot. Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto. Myös avoimissa yliopistoissa järjestetään kirjoittajakoulutusta.

 


Opintopolku, koulutushaku Ulos

Palkkaus

Kirjailijan saama korvaus työstä perustuu kirjan julkaisijan kanssa tehtyyn sopimukseen.

Televisioon ja radioon kirjoitetuista teksteistä maksetaan yleensä kertakorvauksella.

Kirjailijat voivat hakea apurahoja.

 

 

Työmarkkinatiedot
Kustannusala

Kustannusalan työpaikat ovat pääasiassa kustantamoissa. Suomen Kustannusyhdistykseen kuuluu yli 100 kirjankustantajaa, jotka työllistävät välittömästi kustannustoiminnassa noin 1 000 henkilöä. Kaikki kustantamot eivät kuulu yhdistykseen, joten alalla työskentelevien määrä on suurempi. Kustantamoiden henkilöstön määrä on koko ajan vähentynyt viime vuosina.

Työpaikoista on kova kilpailu kustannusalalla. Paikkoja ilmoitetaan melko harvoin avoimiksi, ja niihin on paljon hakijoita. Kustannusalalle pyrkii erityisesti yliopistoista valmistuneita. Esimerkiksi kustannustoimittajaksi ei ole virallista tutkintoa, minkä vuoksi tehtävään voidaan pyrkiä erilaisilla koulutustaustoilla.

Työllistyminen kustannustoimittajaksi on vaikeaa. Kustannustoimittajina, kääntäjinä ja graafisen suunnittelun tehtävissä työskennellään usein freelance-pohjalta ammatinharjoittajina. Freelancet tekevät töitä yleensä useammalle toimeksiantajalle, jotka ovat kustantamoja. Ammatinharjoittajat ovat yrittäjiä. Toimeentulo edellyttää riittävästi toimeksiantoja sekä kannattavia palkkioita.

Suomen Kirjailijaliittoon kuuluu noin 740 kirjailijaa. Kaikki maamme kirjailijat eivät kuitenkaan ole järjestäytyneet liittoon. Kirjailijan on Suomessa erittäin vaikeaa elättää itsensä pelkällä kirjallisella työllä. Useimmilla kirjailijoilla onkin jokin toinen työ kirjailijan työn ohessa. Suomen tietokirjailijat ry:ssä on yli 3 100 jäsentä.

Sarjakuvantekijät ry:hyn kuuluu noin 150 sarjakuvantekijää, jotka ovat koko- tai osa-aikaisia sarjakuvapiirtäjiä, -käsikirjoittajia, -tekstaajia tai -kääntäjiä. Sarjakuvia tekemällä saa maassamme toimeentulonsa vain muutama ammattilainen. Toimeentulon lähteenä on usein jokin muu työ, esimerkiksi kuvitustyöt, graafinen suunnittelu tai taittotyöt.

Kustannusala työllistää kustantamoiden lisäksi myös välillisesti esimerkiksi kirjapainoissa, logistiikkayhtiöissä, kirjakaupoissa ja kirjastoissa.

Lisäaineistot

 

 

 

Lähinimikkeet

draamakirjailija
elokuvakäsikirjoittaja
näytelmäkirjailija
runoilija
kirjoittaja
vapaa kirjoittaja
tietokirjailija
lastenkirjailija
oppikirjan tekijä

 

Kirjailija